Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κόσοβο – Σερβία: Κλιμακώνεται η ένταση με οδοφράγματα, πυρά και στρατιωτικές μετακινήσεις

Ανα­ζο­πυ­ρώ­θη­κε το τελευ­ταίο διά­στη­μα η έντα­ση ανά­με­σα σε Αλβα­νούς και σε Σέρ­βους, οι οποί­οι ζουν στη βόρεια Μιτρο­βί­τσα. Ξεκί­νη­σαν με τη σύλ­λη­ψη ενός Σέρ­βου που κατη­γο­ρεί­ται από τις αρχές του Κοσό­βου για τρο­μο­κρα­τι­κή δρά­ση και το στή­σι­μο οδο­φραγ­μά­των στις 10 Δεκεμ­βρί­ου από τους Σέρ­βους ζητώ­ντας την απε­λευ­θέ­ρω­ση του ομο­ε­θνούς τους πρώ­ην αστυ­νο­μι­κού που συνε­λή­φθη με την κατη­γο­ρία της επί­θε­σης ενα­ντί­ον εν ενερ­γεία αστυ­νο­μι­κών κατά τη διάρ­κεια προη­γού­με­νης κινη­το­ποί­η­σης διαμαρτυρίας.

Τα οδο­φράγ­μα­τα που έστη­σαν στις οδι­κές αρτη­ρί­ες προς την Πρί­στι­να αλλά και προς τη Σερ­βία παρα­μέ­νουν και υπάρ­χει φόβος περε­ταί­ρω κλι­μά­κω­σης. Η κυβέρ­νη­ση του Κοσο­βά­ρου πρω­θυ­πουρ­γού Αλμπίν Κούρ­τι έχει ζητή­σει από την KFOR να απο­μα­κρύ­νει τα οδοφράγματα.

Οι Σέρ­βοι δήμαρ­χοι των βόρειων πόλε­ων του Κοσό­βου, μαζί με τοπι­κούς δικα­στές και περί­που 600 αστυ­νο­μι­κούς, παραι­τή­θη­καν στις αρχές Νοεμ­βρί­ου δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι για την από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης Κούρ­τι να αντι­κα­τα­στή­σει τις σερ­βι­κές πινα­κί­δες των αυτο­κι­νή­των με άλλες που θα εκδο­θούν από την Πρίστινα.

Εν μέσω κλι­μά­κω­σης της έντα­σης στην περιο­χή, ο πρό­ε­δρος της Σερ­βί­ας Αλε­ξά­νταρ Βού­τσιτς έστει­λε χθες Κυρια­κή τον αρχη­γό του Γενι­κού Επι­τε­λεί­ου Εθνι­κής Άμυ­νας στρα­τη­γό Μοϊ­σί­λο­βιτς, στα διοι­κη­τι­κά όρια του Κοσόβου.

Σε τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία που είχε μαζί του το τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο Pink, ο στρα­τη­γός είπε ότι κατευ­θυ­νό­ταν προς την πόλη Ράσκα (περί­που 10 χλμ από τα διοι­κη­τι­κά όρια του Κοσό­βου), κατό­πιν συνά­ντη­σης που είχε με τον πρό­ε­δρο Βού­τσιτς στο Βελιγράδι.

«Τα καθή­κο­ντα που έχει ανα­λά­βει ο σερ­βι­κός στρα­τός (…) είναι ακρι­βή, σαφέ­στα­τα και θα εφαρ­μο­στούν πλή­ρως», τόνι­σε ο στρα­τη­γός Μοϊ­σί­λο­βιτς. «Η κατά­στα­ση είναι περί­πλο­κη και απαι­τεί στο προ­σε­χές διά­στη­μα την παρου­σία του σερ­βι­κού στρα­τού κατά μήκος των διοι­κη­τι­κών ορί­ων», συμπλήρωσε.

Λίγο πριν από την ανα­χώ­ρη­ση του Σέρ­βου στρα­τη­γού για τη Ράσκα, σερ­βι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης μετέ­δω­σαν ένα βίντεο στο οποίο ακού­γο­νται ριπές όπλων, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι πρό­κει­ται για «μάχες» που ξέσπα­σαν όταν Κοσ­σο­βά­ροι αστυ­νο­μι­κοί επι­χεί­ρη­σαν να δια­λύ­σουν ένα από τα οδο­φράγ­μα­τα που έστη­σαν Σέρ­βοι διαδηλωτές.

Τις πλη­ρο­φο­ρί­ες διέ­ψευ­σε η αστυ­νο­μία του Κοσ­σό­βου, ανα­φέ­ρο­ντας στη σελί­δα της στο Facebook ότι τα μέλη της δεν ενε­πλά­κη­σαν σε επει­σό­διο με ανταλ­λα­γή πυρών.

Πυρο­βο­λι­σμοί ανα­φέρ­θη­καν πάντως από το ΝΑΤΟ κοντά σε περί­πο­λο της διε­θνούς ειρη­νευ­τι­κής δύνα­μης KFOR στο βόρειο τμή­μα του Κοσ­σό­βου, όπου Σέρ­βοι δια­δη­λω­τές έχουν στή­σει οδο­φράγ­μα­τα με στό­χο να εμπο­δί­σουν την ανά­πτυ­ξη αστυ­νο­μι­κής δύνα­μης από την Πρί­στι­να στην έκρυθ­μη περιοχή.

Το Κόσ­σο­βο ανα­κύ­ρη­ξε την ανε­ξαρ­τη­σία του το 2008 με τη στή­ρι­ξη της Δύσης μετά τον πόλε­μο στη Γιου­γκο­σλα­βία του 1998. Πέντε χώρες της ΕΕ, η Ισπα­νία, η Ρου­μα­νία, η Σλο­βα­κία η Ελλά­δα και η Κύπρος, δεν έχουν ανα­γνω­ρί­σει την ανε­ξαρ­τη­σία του και δεν ανα­μέ­νε­ται να το κάνουν τα προ­σε­χή χρό­νια, ενώ το Κόσο­βο δεν είναι μέλος του ΟΗΕ.

Περί­που 3.760 στρα­τιώ­τες της KFOR έχουν επι­φορ­τι­στεί με την αντι­με­τώ­πι­ση των εθνο­τι­κών εντά­σε­ων στην περιοχή.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο