Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κόψανε το κοινωνικό μέρισμα από δικαιούχους, μεταξύ αυτών και από συνταξιούχους!!!

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε η δια­δι­κα­σία για το «κοι­νω­νι­κό μέρι­σμα », τα εφά­παξ ψίχου­λα «δια­χεί­ρι­σης» της ακραί­ας φτώ­χειας που μοί­ρα­σε και φέτος η κυβέρ­νη­ση, και αρκε­τοί δικαιού­χοι, μετα­ξύ αυτών και συντα­ξιού­χοι, μεί­ναν να κοι­τούν τα μηδε­νι­κά στο βιβλιά­ριο τρα­πέ­ζης, αφού τα λεφτά δε φτά­σα­νε!!! Πετσο­κομ­μέ­νο γαρ το ποσό που δια­τέ­θη­κε άρα έπρε­πε να περιο­ρι­στεί ο αριθ­μός των δικαιού­χων και έτσι το σύστη­μα (εφαρ­μο­γή) «απέρ­ρι­πτε» δικαιού­χους για τυπι­κούς λόγους ταυτοποίησης.

Υπάρ­χει συγκε­κρι­μέ­νη καταγ­γε­λία υπε­ρή­λι­κα συντα­ξιού­χου που πέρ­σι έλα­βε το ποσό του μερί­σμα­τος, φέτος (και αφού ταυ­το­ποι­ή­θη­κε από τα ΚΕΠ) το σύστη­μα απέρ­ρι­ψε την αίτηση.

Και δεν είναι η μόνη περί­πτω­ση. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι στις 31 Δεκεμ­βρί­ου 250 πολί­τες επι­σκέ­φτη­καν τα κεντρι­κά γρα­φεία της ΗΔΗΚΑ στη Λυκούρ­γου 10 και δια­μαρ­τυ­ρή­θη­καν ότι ενώ ήταν δικαιού­χοι του μερί­σμα­τος, τελι­κά κόπη­καν. Η προ­σέ­λευ­ση στα γρα­φεία της ΗΔΙΚΑ συνε­χί­στη­κε και μετά την πρω­το­χρο­νιά από πολί­τες που θεω­ρούν ότι πλη­ρού­σαν τα κρι­τή­ρια για το μέρι­σμα και τελι­κά απορρίφτηκαν.

Πρέ­πει να ερευ­νη­θεί ο αριθ­μός των δικαιού­χων που πλη­ρού­σαν τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις και απορ­ρί­φτη­καν για κάποιες τεχνι­κές λεπτο­μέ­ρειες. Πχ αν η τρά­πε­ζα της οποί­ας ο δικαιού­χος είχε δηλώ­σει το ΙΒΑΝ λογα­ρια­σμού να μην είχε ταυ­το­ποι­ή­σει κάποιο στοι­χείο του, όπως η αλλα­γή του αριθ­μού ταυ­τό­τη­τας ή του ΑΦΜ. Τέτοιες ελλεί­ψεις δεν υπήρ­ξαν εμπό­δια στην περ­σι­νή διά­θε­ση του μερί­σμα­τος τη στιγ­μή που είχε κατα­χω­ρη­θεί το σωστό ΙΒΑΝ. Και αφού γίνει η έρευ­να να ανοί­ξει για λίγες μέρες εκ νέου η πλατ­φόρ­μα για να απο­κα­τα­στα­θεί η αδικία.

Είναι άνθρω­ποι που είχαν προ­ϋ­πο­λο­γί­σει το συγκε­κρι­μέ­νο ποσό για να καλύ­ψουν τρέ­χου­σες αυξη­μέ­νες ανά­γκες. Εκτός κι αν η κυβέρ­νη­ση δεν έχει τη διά­θε­ση να δια­θέ­σει κάποια πρό­σθε­τα κον­δύ­λια, που δεν της βγαί­νουν με βάση τις δεσμεύ­σεις της στους θεσμούς (βλέ­πε πλε­ο­νά­σμα­τα και διά­θε­ση του περισ­σεύ­μα­τος) αλλά και για­τί όπως φαί­νε­ται αγνο­εί την έκτα­ση της φτώ­χειας που δημιούργησε.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο