Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κύκλοι υπουργείου Εσωτερικών: Κανονικά οι παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου

Κανο­νι­κά θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν οι μαθη­τι­κές παρε­λά­σεις της 28ης Οκτω­βρί­ου, ξεκα­θα­ρί­ζουν κύκλοι του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών, δια­ψεύ­δο­ντας δημο­σιεύ­σεις στο δια­δί­κτυο ότι στη Θεσ­σα­λο­νί­κη θα παρε­λά­σουν μόνο τμή­μα­τα των Ενό­πλων Δυνάμεων.

Προς τού­το παρα­πέ­μπουν στη σχε­τι­κή εγκύ­κλιο του υπουρ­γεί­ου, που εξε­δό­θη στις 13 Οκτω­βρί­ου, η οποία προ­βλέ­πει ότι στη συμπρω­τεύ­ου­σα θα παρε­λά­σουν αντι­προ­σω­πευ­τι­κά τμή­μα­τα μαθη­τών, σπου­δα­στών, προ­σκό­πων, οδη­γών, ανα­πή­ρων πολέ­μου, τμη­μά­των των Ενό­πλων Δυνά­με­ων, Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας, Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος κτλ.

Στην ίδια εγκύ­κλιο ανα­φέ­ρε­ται ότι λόγω παν­δη­μί­ας η παρέ­λα­ση θα πρέ­πει να είναι διάρ­κειας αυστη­ρά μίας ώρας. Ανα­μέ­νε­ται διευ­κρι­νι­στι­κό δελ­τίο Τύπου εντός της ημέρας.

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο