Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κύμα μαζικής φυγής από το ευρωψηφοδέλτιο της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή

Δεν είναι μόνο οι τρεις ευρω­βου­λευ­τές της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή που απο­χώ­ρη­σαν, φαί­νε­ται ότι υπάρ­χει ένα κύμα μαζι­κής φυγής. Σύμ­φω­να με το jailgoldendawn.com, από την πρώ­τη επτά­δα του ευρω­ψη­φο­δελ­τί­ου της Χρυ­σής Αυγής το 2014, που καταρ­τί­στη­κε απου­σία του Ν. Μιχα­λο­λιά­κου από τον (τότε ακό­μα μη προ­φυ­λα­κι­σμέ­νο) Ηλία Κασι­διά­ρη, οι 6 υπο­ψή­φιοι απο­χώ­ρη­σαν (οι 3 εξ αυτών εκλεγ­μέ­νοι ευρω­βου­λευ­τές), πολ­λοί μάλι­στα καταγ­γέλ­λο­ντας ανοι­χτά την οργάνωση.

Ας τους δού­με έναν έναν:

1. Ελευ­θέ­ριος Συνα­δι­νός (98.482 σταυ­ροί, πρώ­τος στη σειρά)

Σε δήλω­σή του την 20/4/2018, ο στρα­τη­γός Ελευ­θέ­ριος Συνα­δι­νός απο­χώ­ρη­σε από τη Χρυ­σή Αυγή καταγ­γέλ­λο­ντας ότι: “… εντός του κινή­μα­τος δημιουρ­γή­θη­κε στα­δια­κά ένας στε­νός κύκλος άερ­γων προ­σώ­πων, με μηδε­νι­κή προ­θυ­μία να ανα­λά­βουν έστω και την ελά­χι­στη πρω­το­βου­λία να αντα­πο­κρι­θούν στον παλ­μό ενός πένη­τος λαού και μιας εθνι­κά εξευ­τε­λι­σμέ­νης χώρας. Ποτέ έως σήμε­ρα δε δέχτη­κα να συμ­βι­βα­στώ ή και να δεχτώ εκπτώ­σεις σε θέμα­τα που αφο­ρού­σαν στην ηθι­κή μου, στα πιστεύω μου και στην αξιο­πρέ­πεια μου. Και δεν προ­τί­θε­μαι να το πρά­ξω ειδι­κά τώρα που η πατρί­δα μου δοκι­μά­ζε­ται περισ­σό­τε­ρο από ποτέ. Από σήμε­ρα λοι­πόν, θέτω εαυ­τόν εκτός ΧΑ δηλώ­νο­ντας ότι θα συνε­χί­σω και έτσι να αγω­νί­ζο­μαι για την πατρί­δα μου.”

Ο Συνα­δι­νός μάλι­στα είχε απο­κα­λύ­ψει ότι η εκλο­γή των τριών νυν ευρω­βου­λευ­τών (Συνα­δι­νού, Φου­ντού­λη, Επι­τή­δειου) στά­θη­κε αφορ­μή για επί­θε­ση του Μιχα­λο­λιά­κου σε βάρος του Κασι­διά­ρη, μέσα από τα κελιά της φυλα­κής το 2014.

Από τότε, ο Συνα­δι­νός έχει προ­βεί σε πολ­λές δηλώ­σεις στις οποί­ες κατα­φέ­ρε­ται ενα­ντί­ον των παλιών συνα­γω­νι­στών του για “οικο­νο­μι­κές ατα­σθα­λί­ες”, αλλά και για ιδε­ο­λο­γι­κές συμπά­θειες του ηγε­τι­κού πυρή­να της ΧΑ με τον Χίτλερ.

2. Λάμπρος Φου­ντού­λης (90.026 σταυ­ροί, δεύ­τε­ρος στη σειρά)

Σε βιντε­ο­σκο­πη­μέ­νο μήνυ­μά του, την 29/4/2019, ο πατέ­ρας του δολο­φο­νη­μέ­νου Γ. Φου­ντού­λη, Λάμπρος Φου­ντού­λης δήλω­σε ότι “απο­κλεί­στη­κε” από την εκλο­γι­κή λίστα της Χρυ­σής Αυγής, χωρίς να ξέρει αν “κάποιοι μέσα στη Χρυ­σή Αυγή με θεώ­ρη­σαν ξένο σώμα… και απο­φά­σι­σαν να με απο­κλεί­σουν” και συνέ­χι­σε: “Η Χρυ­σή Αυγή δεν θα σας προ­δώ­σει, εσείς μην προ­δώ­σε­τε τη ΧΑ, είχε πει πολ­λές φορές σε ομι­λί­ες του ο Αρχη­γός. Όσον αφο­ρά εμέ­να, ένα είναι σίγου­ρο: πως εγώ δεν πρό­δω­σα τη Χρυ­σή Αυγή… Η από­φα­ση του Αρχη­γού είναι σεβα­στή, όμως δεν κρύ­βω την πικρία μου για το τρό­πο που ελή­φθη. Νομί­ζω πως άξι­ζα μια προ­σω­πι­κή επα­φή για να μου ανα­κοι­νώ­σει την από­φα­σή του, για τους όποιους λόγους τον οδή­γη­σαν σ’ αυτή…”.

3. Γεώρ­γιος Επι­τή­δειος (84.909 σταυ­ροί, τρί­τος στη σειρά)

Με επι­στο­λή του που δημο­σιο­ποί­η­σε την 23/4/2019 ο νυν ευρω­βου­λευ­τής Γ. Επι­τή­δειος δήλω­σε την απο­χώ­ρη­σή του από τη Χρυ­σή Αυγή και “κάρ­φω­σε” τον Μιχα­λο­λιά­κο λέγο­ντας: “Το όνο­μά μου δεν περι­λή­φθη­κε στο ψηφο­δέλ­τιο για τις Ευρω­ε­κλο­γές διό­τι, όπως ενη­με­ρώ­θη­κα τηλε­φω­νι­κά από τον Αρχη­γό, μετά από δική μου πρω­το­βου­λία, λίγες ημέ­ρες πριν ανα­κοι­νω­θούν τα ονό­μα­τα των πρώ­των υπο­ψη­φί­ων, η κάθο­δός μου δημιουρ­γεί πρό­βλη­μα στην εκλο­γή παλαιών κομ­μα­τι­κών στε­λε­χών, διό­τι έχω πλε­ο­νέ­κτη­μα απέ­να­ντί τους, λόγω της θέσε­ώς μου. Όσον αφο­ρά την μία και μόνο θητεία στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο, δεν υπήρ­ξε τέτοια συμ­φω­νία. Εάν υπήρ­χε, θα την σεβό­μουν. Επί­σης, δεν υπήρ­ξε προ­σω­πι­κή συνά­ντη­ση με αντι­κεί­με­νο την υπο­ψη­φιό­τη­τά μου ή μη. Θεω­ρώ ότι αυτή την συνά­ντη­ση την δικαιού­μουν… Επει­δή θεω­ρώ πως δεν έχει νόη­μα να συνε­χί­σω να δρα­στη­ριο­ποιού­μαι σε ένα πολι­τι­κό χώρο όπου δεν εκτι­μώ­νται το έργο και η προ­σφο­ρά μου αλλά, άλλα πράγ­μα­τα, Επι­θυ­μώ να ανα­κοι­νώ­σω ότι απο­χω­ρώ από τον Λαϊ­κό Σύν­δε­σμο «Χρυ­σή Αυγή»”.

Με αφορ­μή την απο­χώ­ρη­ση Επι­τή­δειου, ο στρα­τη­γός Συνα­δι­νός προ­έ­βη σε νέες απο­κα­λύ­ψεις ότι ο Μιχα­λο­λιά­κος απαι­τού­σε “μαύ­ρα λεφτά” από τους ευρω­βου­λευ­τές που τελι­κά ανήλ­θαν στο ποσό του 1 εκα­τομ­μυ­ρί­ου ευρώ.

4. Βασί­λειος Χαλ­βα­τζού­λης (46.739 σταυ­ροί, πέμ­πτος στη σειρά)

Ο Χαλ­βα­τζού­λης είναι καρ­διο­χει­ρούρ­γος προ­ερ­χό­με­νος από τον χώρο της Νέας Δημο­κρα­τί­ας. Εξαι­τί­ας προ­σω­πι­κών και επαγ­γελ­μα­τι­κών αντι­πα­ρα­θέ­σε­ων με ανθρώ­πους του πολι­τι­κού του χώρου, δέχτη­κε την πρό­τα­ση που του έκα­νε ο αδελ­φός του Μιχα­λο­λιά­κου Τάκης Μιχα­λό­λιας να είναι υπο­ψή­φιος στις ευρω­ε­κλο­γές του 2014. Στη συνέ­χεια, όμως, όταν δεν εκλέ­χτη­κε επέ­στρε­ψε στον φυσι­κό πολι­τι­κό του χώρο.

5. Ηλί­ας Ηλια­κό­που­λος (43.581 σταυ­ροί, έκτος στη σειρά)

Η Χρυ­σή Αυγή πρό­βα­λε, αρχι­κά, με περη­φά­νια το βιο­γρα­φι­κό του δικη­γό­ρου Ηλία Ηλια­κό­που­λου, που συμ­με­τεί­χε στο ψηφο­δέλ­τιo των ευρω­ε­κλο­γών του 2014.

iliakopoulos1

Ωστό­σο, ο Ηλια­κό­που­λος απο­χώ­ρη­σε λόγω δια­φω­νί­ας του με τον Μιχα­λο­λιά­κο, αφού μετα­ξύ άλλων δεν επι­θυ­μού­σε (ως δικη­γό­ρος…) να υπο­γρά­ψει την “δήλω­ση συνε­νο­χής” στην εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση που υπέ­βα­λε η υπε­ρά­σπι­ση της ηγε­σί­ας της Χρυ­σής Αυγής στις ανακρίτριες.

iliakopoulos2

6. Γεώρ­γιος Γαλέ­ος (35.685 σταυ­ροί, έβδο­μος στη σειρά)

Παρο­μοί­ως και για τον Γ. Γαλέο, η ιστο­σε­λί­δα της Χρυ­σής Αυγής καμά­ρω­νε για το βιο­γρα­φι­κό του υπο­ψη­φί­ου της.

galeos2

Ο Γαλέ­ος δια­τέ­λε­σε βου­λευ­τής Αργο­λί­δας της Χρυ­σής Αυγής για το διά­στη­μα ανά­με­σα στον Ιανουά­ριο και τον Σεπτέμ­βριο του 2015. Ωστό­σο, το 2018 οδη­γή­θη­κε στην έξο­δο, κάνο­ντας δήλω­ση απο­χώ­ρη­σης από τη Χρυ­σή Αυγή και εντά­χθη­κε στο ψηφο­δέλ­τιο του ΛΑΟΣ.

galeos22

Και θα ανα­ρω­τη­θεί­τε βέβαια:

Mα ποιος είναι ο μόνος της επτά­δας που δεν έχει απο­χω­ρή­σει; Ποια προ­σω­πι­κό­τη­τα στά­θη­κε επά­ξια και αντι­στά­θη­κε στο κύμα φυγής των συναγωνιστών;

Πρό­κει­ται για τον Αλε­ξαν­δρά­κη Κων­στα­ντί­νο, επι­στη­μο­νι­κό συνερ­γά­τη της Χρυ­σής Αυγής, που έλα­βε 53.589 σταυ­ρούς και τερ­μά­τι­σε τέταρ­τος στη σει­ρά (μπο­ρεί­τε να δια­βά­σε­τε εδώ το κεί­με­νο της τελε­τής ορκω­μο­σί­ας δοκί­μων μελών κατά την οποία ορκί­στη­κε το συγκε­κρι­μέ­νο στέ­λε­χος της ΧΑ).

Που βρί­σκε­ται όμως το μυστικό;

Όπως είναι γνω­στό σε όλους τους ασχο­λού­με­νους με τα εκλο­γι­κά, ψηφο­φό­ροι που δεν γνω­ρί­ζουν συγκε­κρι­μέ­να ονό­μα­τα σε ένα ψηφο­δέλ­τιο, αλλά θέλουν να κάνουν χρή­ση του δικαιώ­μα­τός τους να βάλουν σταυ­ρό, συνη­θί­ζουν να “σταυ­ρώ­νουν” τα πρώ­τα ονό­μα­τα, αυτά δηλα­δή που ξεκι­νούν από Α (Άλφα). Κι έτσι, από το που­θε­νά, ο Κ. Αλε­ξαν­δρά­κης (που ήταν πρώ­τος στη λίστα) βρέ­θη­κε να λαμ­βά­νει 53 χιλιά­δες ψήφους και να είναι ο μόνος από την πρώ­τη επτά­δα που δεν απο­χώ­ρη­σε από τη ναζι­στι­κή οργάνωση…

Πρό­κει­ται για τη μονα­δι­κή επι­τυ­χία του Κασι­διά­ρη, που ήταν ο αρχι­τέ­κτο­νας του ευρω­ψη­φο­δελ­τί­ου του 2014, καθώς αν δεν υπήρ­χε ο Αλε­ξαν­δρά­κης, όλοι οι πρω­τεύ­σα­ντες του ψηφο­δελ­τί­ου σε σταυ­ρούς θα είχαν αποχωρήσει.

Φέτος πάντως, την κατάρ­τι­ση του ευρω­ψη­φο­δελ­τί­ου ανέ­λα­βε προ­σω­πι­κά ο “Αρχη­γός” Νικό­λα­ος Μιχα­λο­λιά­κος, βάζο­ντας ως πρώ­τη προ­τε­ραιό­τη­τα την εκλο­γή στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο του βου­λευ­τή Πει­ραιά Γιάν­νη Λαγού.

Πηγή 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο