Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κύμα συμπαράστασης στη Σ. Μπεκατώρου μετά την καταγγελία της για σεξουαλική κακοποίηση — Δήλωση Δ. Κουτσούμπα

«Η στή­ρι­ξη της Σοφί­ας Μπε­κα­τώ­ρου είναι μια πρά­ξη αυτο­νό­η­τη, στην οποία δε χωρούν “ναι μεν, αλλά”. Εξί­σου αυτο­νό­η­τη θα πρέ­πει να είναι και η ολό­πλευ­ρη προ­στα­σία, με ευθύ­νη του κρά­τους, των αθλη­τριών, των νέων κορι­τσιών που παρα­μέ­νουν εκτε­θει­μέ­να σε κάθε είδους πιέ­σεις & κιν­δύ­νους, ειδι­κά στο πλαί­σιο ενός “αθλη­τι­σμού” που βυθί­ζε­ται ολο­έ­να & περισ­σό­τε­ρο στη σήψη της εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης & των δια­φό­ρων “ισχυ­ρών παρα­γό­ντων” υπο­γραμ­μί­ζει ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, σε δήλω­σή του η οποία αναρ­τή­θη­κε στον επί­ση­μο λογα­ρια­σμό του Γρα­φεί­ου Τύπου της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του κόμ­μα­τος, στο Twitter.

Η Σοφία Μπε­κα­τώ­ρου, Χρυ­σής Ολυ­μπιο­νί­κη στην ιστιο­πλο­ΐα, κατήγ­γει­λε ότι έπε­σε θύμα σεξουα­λι­κής κακο­ποί­η­σης από παρά­γο­ντα της Ομοσπονδίας.

Η μαρτυρία της Σοφίας Μπεκατώρου

Συγκλο­νι­στι­κή ήταν η μαρ­τυ­ρία της Χρυ­σής Ολυ­μπιο­νί­κη μας στην ιστιο­πλο­ΐα, Σοφί­ας Μπε­κα­τώ­ρου, η οποία είχε πέσει θύμα σεξουα­λι­κής κακοποίησης:

«Κάποια στιγ­μή όπως μιλά­γα­με με τον Χ γύρι­σα και με φίλη­σε. Εγώ πάγω­σα, δεν ήξε­ρα πως να αντι­δρά­σω, δεν περί­με­να ποτέ να κάνει μία τέτοια κίνηση.

Για μένα ο Χ αντι­προ­σώ­πευε το πατρι­κό πρό­τυ­πο, ήταν ένας άνθρω­πος που επι­τέ­λους δε μας πολε­μού­σε μέσα στην Ομο­σπον­δία και ήθε­λε το καλό μας, σκέφτηκα.

Συνέ­χι­σα να προ­χω­ράω με ταχύ­τε­ρο ρυθ­μό κάνο­ντας πως δεν κατά­λα­βα ότι συνέ­βη, αν και του το ανέ­φε­ρα λέγο­ντας του ότι δεν περί­με­να ποτέ μία τέτοια κίνη­ση του.

Φτά­νο­ντας στο ξενο­δο­χείο μας, στο ασαν­σέρ πριν πάει στο δωμά­τιο του, μου ζήτη­σε να τον ακο­λου­θή­σω. Εγώ αρνή­θη­κα και πήγα να κλεί­σω την πόρ­τα. Εκεί­νος πάντα ευγε­νι­κά και με χαμό­γε­λο με ρώτη­σε αν τον φοβά­μαι και τότε του απά­ντη­σα πως όχι, αλλά ότι δεν υπήρ­χε λόγος να πάω μαζί στο δωμά­τιο του.

Εκεί­νος προ­σπα­θώ­ντας να με πεί­σει, με δια­βε­βαί­ω­σε ότι δεν πρό­κει­ται να κάνει κάτι ερω­τι­κό απλά να συζη­τή­σου­με. Ήξε­ρε όμως πώς να μου μιλή­σει και πώς να με ηρε­μή­σει και να με κάνει να ρίξω τις άμυ­νες μου.

Και όταν αυτό έγι­νε, τότε άρχι­σε να ασελ­γεί εις βάρος μου. Προ­σπά­θη­σα να τον απω­θή­σω, να του δεί­ξω ότι δεν υπάρ­χει αμοι­βαία επι­θυ­μία, θεω­ρώ­ντας ότι θα το σεβαστεί.

Του είπα όχι, του επα­νέ­λα­βα ότι δεν θέλω να προ­χω­ρή­σω και εκεί­νος με ψεύ­τι­κα γλυ­κό­λο­γα έλε­γε ότι δεν είναι τίπο­τα κάνο­ντας χιού­μορ. Έλε­γε ότι θα στα­μα­τή­σει αν δεν το θέλω, όμως δε στα­μά­τη­σε ό,τι κι αν του έλε­γα. Κλα­μέ­νη και ντρο­πια­σμέ­νη έφυ­γα από το δωμά­τιο όταν αυτός ολο­κλή­ρω­σε και σηκώ­θη­κε από πάνω μου.

Γύρι­σα στο δωμά­τιο μου όπου η συνα­θλή­τρια μου κοι­μό­ταν ανυ­πο­ψί­α­στη. Έκα­να μπά­νιο, ένιω­θα βρώ­μι­κη, εξα­ντλη­μέ­νη, ταπει­νω­μέ­νη και ανί­κα­νη να υπε­ρα­σπι­στώ τα δικαιώ­μα­τα μου.

Ενώ είχα­με μόλις απο­κτή­σει το δικαί­ω­μα στο όνει­ρο με την Αιμι­λία, αν εγώ μιλού­σα για ό,τι μου συνέ­βη, μπο­ρεί αυτό να κατέρρεε.

Δεν μπο­ρού­σα να δια­χει­ρι­στώ αυτό το συναί­σθη­μα και δεν μπο­ρού­σα να το μοι­ρα­στώ με την ομά­δα μου για­τί μπο­ρεί να μας δίχαζε.

Η ομά­δα μας, που συμπε­ρι­λάμ­βα­νε και την ανδρι­κή, βρι­σκό­ταν πάντα σε ένα λεπτό σχοι­νί ισορ­ρο­πί­ας και δεν υπήρ­χαν δυνα­τοί δεσμοί που θα μπο­ρού­σα να με κάνουν να μιλή­σω ανοιχτά.

Ο δε προ­πο­νη­τής μας ήταν 25 χρο­νών, αρκε­τά συναι­σθη­μα­τι­κός και άπει­ρος σε θέμα­τα δια­χεί­ρι­σης κρίσεων.

Επί­σης, τότε, δεν είχα­με κάποια συνερ­γα­σία με αθλη­τι­κή ψυχο­λό­γο και φυσι­κά δεν θα μιλού­σα ποτέ στους γονείς μου, για­τί θα με στα­μά­τα­γαν από την ιστιοπλοΐα.

Στο μικρό και αθώο μυα­λό μου η μόνη λύση ήταν να σιω­πή­σω και να κάνω ότι δε συνέ­βη τίποτα.

Έκλα­ψα πολύ και όταν ξύπνη­σα άρχι­σα μία παρά­στα­ση που έλη­ξε μέχρι και πριν από λίγο καιρό.

Με πολ­λή δου­λειά, θερα­πεία και ανά­λυ­ση κατά­φε­ρα να ανα­λά­βω το βάρος της ευθύ­νης μου, το να μην μιλή­σω τότε, ώστε να απο­μα­κρυν­θεί αυτός ο παρά­γο­ντας εκτός αθλη­τι­κών χωρών.

Αυτός ο μισάν­θρω­πος που δεν είχε όρια, εκμε­ταλ­λεύ­τη­κε κατα­στά­σεις, την συναι­σθη­μα­τι­κή μου ευφο­ρία και την προ­σή­λω­ση στο στό­χο μου. Εκμε­ταλ­λεύ­τη­κε την αδυ­να­μία της ομά­δας μας, γνω­ρί­ζο­ντας ότι δεν υπήρ­χε μεγά­λη συνο­χή και δύνα­μη, την θεσμι­κή του θέση, ώστε να ικα­νο­ποι­ή­σει το αρρω­στη­μέ­νο του ένστικτο.

Ο μόνος στον οποίο κατά­φε­ρα να ανοι­χτώ ήταν ο δεσμός που δια­τη­ρού­σα τότε, από τον οποίο επί­σης ζήτη­σα να μην αντι­δρά­σει, καθώς ήταν κι αυτός αθλητής.

Ο Χ ουδέ­πο­τε δήλω­σε μετά­νοια ή άλλα­ξε τον τρό­πο που λει­τουρ­γού­σε. Με την αλλα­γή της στά­σης μου και την ψυχρό­τη­τα μου έγι­νε ειρω­νι­κός και σε γενι­κές γραμ­μές αμφι­σβή­τη­σε τις ικα­νό­τη­τες και τις επι­δό­σεις μου, σε κάθε δυνα­τή ευκαι­ρία, λέγο­ντας ότι οι νεό­τε­ροι αθλη­τές πρέ­πει να έχου­νε πλέ­ον ευκαι­ρί­ες και όχι αυτοί των οποί­ων η καριέ­ρα τους βρί­σκε­ται στη δύση της.

Τη νοο­τρο­πία αυτή υιο­θέ­τη­σε από το 1999 μέχρι το 2019. Στο διά­στη­μα αυτό έχω πετύ­χει τις περισ­σό­τε­ρες δια­κρί­σεις για την χώρα μας στην ιστιο­πλο­ΐα, έχο­ντας όμως χάσει το σημα­ντι­κό­τε­ρο αγα­θό ως προ­σω­πι­κό­τη­τα: την αγά­πη προς τον εαυ­τό μου»!

Αντιδράσεις προκαλεί η καταγγελία της Σοφίας Μπεκατώρου για σεξουαλική κακοποίηση

Η καταγ­γε­λία που έκα­νε η Ολυ­μπιο­νί­κης της Ιστιο­πλοί­ας Σοφία Μπε­κα­τώ­ρου ότι έπε­σε θύμα σεξουα­λι­κής κακο­ποί­η­σης από παρά­γο­ντα της Ομο­σπον­δί­ας προ­κά­λε­σε αντι­δρά­σεις οι οποί­ες συνεχίζονται.

Ζητώ­ντας την παρέμ­βα­ση της Δικαιο­σύ­νης, παραι­τή­θη­κε από το Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο της Ομο­σπον­δί­ας ο Γιάν­νης Παπα­δη­μη­τρί­ου που δια­φω­νεί με τη στά­ση που τήρη­σε η Ομο­σπον­δία ως προς την καταγ­γε­λία της Σ. Μπε­κα­τώ­ρου. «Αισθά­νο­μαι ντρο­πή, θλί­ψη και οργή, αφε­νός για την καταγ­γε­λία της Ολυ­μπιο­νί­κη μας Σοφί­ας Μπε­κα­τώ­ρου ότι έπε­σε θύμα σεξουα­λι­κής κακο­ποί­η­σης και αφε­τέ­ρου για την αντί­δρα­ση της Ελλη­νι­κής Ιστιο­πλοϊ­κής Ομο­σπον­δί­ας», ανα­φέ­ρει σε ανάρ­τη­σή του.

Αλγει­νή εντύ­πω­ση και αντι­δρά­σεις προ­κά­λε­σε η αντί­δρα­ση της Ομο­σπον­δί­ας Ιστιο­πλο­ΐ­ας στις καταγ­γε­λί­ες της Σοφί­ας Μπε­κα­τώ­ρου. Στο επί­κε­ντρο των αρνη­τι­κών σχο­λί­ων χρη­στών των μέσων κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­ση βρέ­θη­κε τόσο ο χαρα­κτη­ρι­σμός της σεξουα­λι­κής βίας που υπέ­στη η Ολυ­μπιο­νί­κης ως «δυσά­ρε­στο περι­στα­τι­κό», όσο και οι υπό­νοιες για καθυ­στε­ρη­μέ­νη καταγγελία.

Σε δηλώ­σεις του ο πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Αντώ­νης Δημη­τρα­κό­που­λος ισχυ­ρί­στη­κε πως «Άκου­σα το γεγο­νός όταν το είπε για πρώ­τη φορά η κ. Μπε­κα­τώ­ρου πριν από ενά­μι­ση μήνα. Έπε­σα κι εγώ από τα σύν­νε­φα. Πρό­κει­ται βέβαια για γεγο­νός που συνέ­βη πριν από 24 χρό­νια. Εγώ ήμουν πρό­ε­δρος τότε. Αν δεν καταγ­γελ­θεί όμως κάτι, αν δεν τον ήξε­ρε κάποιος, τι μπο­ρού­με να πού­με για αυτό; Δεν ξέρου­με καταρ­χάς αν συνέ­βη, αν θέλου­με να είμα­στε τελεί­ως αντι­κει­με­νι­κοί». Πρό­σθε­σε ότι «Αυτές είναι πολύ ιδιω­τι­κές σχέ­σεις, αν δεν τις δημο­σιο­ποι­ή­σει κάποιος δεν μπο­ρείς να τις ξέρεις. Επι­μέ­νω, αν μετά από 24 χρό­νια δεν έχεις καταγ­γεί­λει το συμ­βάν είναι δυνα­τόν να το ξέρει κάποιος;».

Με τη Σοφία Μπε­κα­τώ­ρου είχε τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης που σε ανάρ­τη­σή του ανα­φέ­ρει ότι η καταγ­γε­λία της είναι «κίνη­ση που αφυ­πνί­ζει συνει­δή­σεις, παρά­γο­ντας θετι­κό παρά­δειγ­μα». Θέση πήρε το Τμή­μα Αθλη­τι­σμού και Φυσι­κής Αγω­γής του ΣΥΡΙ­ΖΑ-Προ­ο­δευ­τι­κή Συμ­μα­χία επι­ση­μαί­νο­ντας ότι «Η καταγ­γε­λία σεξουα­λι­κής κακο­ποί­η­σης αθλή­τριας από παρά­γο­ντα μας αφο­ρά όλους». Η πρό­ε­δρος του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεν­νη­μα­τά σε ανάρ­τη­ση ανα­φέ­ρει ότι «Αξί­ζει να μιλά­με, όταν και όπο­τε βρού­με το κου­ρά­γιο να το κάνου­με». Την πλή­ρη στή­ρι­ξή του στη Σοφία Μπε­κα­τώ­ρου εκφρά­ζει με ανάρ­τη­σή του ο γραμ­μα­τέ­ας του ΜέΡΑ 25 Γιά­νης Βαρου­φά­κης.

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο