Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κύπελλο Ελλάδας: Για «οργανωμένη προσπάθεια παρεμπόδισης του τελικού» κάνει λόγο η ΕΠΟ

«Αλα­λούμ» έχει προ­κύ­ψει ανα­φο­ρι­κά με την τοπο­θε­σία (αλλά και ημε­ρο­μη­νία) διε­ξα­γω­γής του τελι­κού του Κυπέλ­λου Ελλά­δας μετα­ξύ του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ.

Μετά τα «όχι» της Κυπρια­κής αστυ­νο­μί­ας και του Δήμου Βόλου, ήρθε και η αρνη­τι­κή εισή­γη­ση των τοπι­κών αρχών της Λάρι­σας για την παρα­χώ­ρη­ση  του «AEL FC Arena».

Έτσι, ως πιθα­νό­τε­ρες πλέ­ον λύσεις προ­βάλ­λουν τα στά­δια της Λαμί­ας και του Αγρινίου.

Η ΕΠΟ πέρα­σε στην… αντε­πί­θε­ση, κάνο­ντας λόγο για «για οργα­νω­μέ­νη προ­σπά­θεια παρε­μπό­δι­σης για τη διε­ξα­γω­γή του τελι­κού». Ανα­λυ­τι­κά, η ανα­κοί­νω­ση της ΕΠΟ αναφέρει:

«Οι φίλα­θλοι της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, αλλά και ο φίλα­θλος κόσμος γενι­κό­τε­ρα, πρέ­πει να γνω­ρί­ζουν ότι η ΕΠΟ είναι αντι­μέ­τω­πη με μια οργα­νω­μέ­νη και συντο­νι­σμέ­νη προ­σπά­θεια παρε­μπό­δι­σης για την διε­ξα­γω­γή του Τελι­κού Κυπέλ­λου με το πρό­σχη­μα της οπα­δι­κής βίας, για την οποία η ΕΠΟ ούτε ευθύ­νη έχει ούτε δυνα­τό­τη­τα παρέμβασης.

Τελευ­ταίο παρά­δειγ­μα, η έκθε­ση της πυρο­σβε­στι­κής Λάρι­σας για ελλεί­ψεις στο γήπε­δο ΑΕL FC ARENA, στο οποίο αγω­νί­ζε­ται κανο­νι­κά η ομά­δα του Ηρα­κλή Λάρι­σας, για το πρω­τά­θλη­μα SL2, χωρίς η Πυρο­σβε­στι­κή να αντι­δρά, ενώ η Περι­φέ­ρεια χορη­γεί κανο­νι­κά άδεια τέλε­σης των αγώ­νων της ομά­δας αυτής.

Θα εξα­ντλη­θούν όλα τα περι­θώ­ρια για την διε­ξα­γω­γή του Τελι­κού σε ουδέ­τε­ρο γήπε­δο και ακό­μα και αν η προ­σπά­θεια παρε­μπό­δι­σης συνε­χι­σθεί, ο Τελι­κός σε κάθε περί­πτω­ση θα διεξαχθεί.

Όσοι ευελ­πι­στούν ότι θα πλή­ξουν την ΕΠΟ παρε­μπο­δί­ζο­ντας την διε­ξα­γω­γή του Τελι­κού, τελι­κά, θα απογοητευθούν».

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο