Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κύπρος: Ένταση μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων στη Λεμεσό

Έντα­ση και μικρο­ε­πει­σό­δια στη Λεμε­σό μετα­ξύ υπο­στη­ρι­κτών της Ρωσί­ας και της Ουκρανίας.

Οι φιλο­ρώ­σοι έκα­ναν πορεία με τα αυτο­κί­νη­τα τους, όμως στο σημείο της αφε­τη­ρί­ας εμφα­νί­στη­καν δια­δη­λω­τές που κρα­τού­σαν ουκρα­νι­κές σημαίες.

Σύμ­φω­να με κυπρια­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης, οι Ουκρα­νοί επι­χεί­ρη­σαν να αφαι­ρέ­σουν ρωσι­κά σύμ­βο­λα από οχή­μα­τα, με απο­τέ­λε­σμα να προ­κλη­θεί έντα­ση και να χρεια­στεί η επέμ­βα­ση της Αστυ­νο­μί­ας, ισχυ­ρή δύνα­μη της οποί­ας βρι­σκό­ταν από νωρίς στην περιοχή.

Οι δυο ομά­δες ξανα­συ­νά­ντή­θη­καν στο παρα­λια­κό μέτω­πο της Λεμεσού.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο