Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κύπρος: Ανόρθωση, ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνας ενάντια στο Ψήφισμα της Βουλής για τον Γρίβα

Αντι­δρά­σεις από το χώρο της ακρο­δε­ξιάς που έχει απλώ­σει τα πλο­κά­μια της στους οργα­νω­μέ­νους οπα­δούς της Κύπρου ορι­σμέ­νων ποδο­σφαι­ρι­κών σωμα­τεί­ων έφε­ρε το Ψήφι­σμα της Βου­λής των Αντι­προ­σώ­πων για τη Δημο­κρα­τι­κή Αντίσταση.

Το ψήφι­σμα της βου­λής, ανά­με­σα σε άλλα, χαρα­κτη­ρί­ζει τον αρχη­γό της ΕΟΚΑ Β’ και της δοσι­λο­γι­κής φασι­στι­κής οργά­νω­σης «Χ», Γεώρ­γιο Γρί­βα, ανά­ξιο κάθε είδους τιμής από την πατρίδα.

Κατά την διάρ­κεια αγώ­νων, ακρο­δε­ξιές ομά­δες οπα­δών των ομά­δων Ανόρ­θω­ση, ΑΠΟΕΛ και Απόλ­λων Λεμε­σού ύψω­σαν λάβα­ρα με τη μορ­φή του φασί­στα Γρί­βα και ανήρ­τη­σαν πανό στις κερ­δί­δες εκτο­ξεύ­ο­ντας απειλές.

Επι­πλέ­ον, την έντο­νη δυσα­ρέ­σκειά του για το Ψήφι­σμα της Βου­λής εξέ­φρα­σε το ΔΣ του Απόλ­λω­να Λεμεσού.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η Ολο­μέ­λεια της Βου­λής υπερ­ψή­φι­σε, με 23 ψήφους υπέρ και 15 κατά, το ψήφι­σμα που κατέ­θε­σε το ΑΚΕΛ για τη Δημο­κρα­τι­κή Αντί­στα­ση, με αφορ­μή την 7η Δεκεμ­βρί­ου, Ημέ­ρα Μνή­μης των Μαχη­τών της Αντί­στα­σης. Κατα­ψή­φι­σαν μόνο ο ΔΗΣΥ και το ακρο­δε­ξιό ΕΛΑΜ.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από dialogos.com.cy

Κυπρια­κή Βου­λή: Ανά­ξιος κάθε είδους τιμής ο Γεώρ­γιος Γρίβας

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο