Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κύπρος: Είκοσι χρόνια από την απόρριψη του διχοτομικού «σχεδίου Ανάν»

Σαν χτες συμπλη­ρώ­θη­καν 20 χρό­νια από τη διε­νέρ­γεια του δημο­ψη­φί­σμα­τος για το διχο­το­μι­κό «σχέ­διο Ανάν», που σε ποσο­στό 76% απέρ­ρι­ψε ο ελλη­νο­κυ­πρια­κός πλη­θυ­σμός (ο τουρ­κο­κυ­πρια­κός με 35%), κόντρα στις τερά­στιες πιέ­σεις που δέχτη­κε εκεί­νη την περί­ο­δο τόσο από διε­θνείς ιμπε­ρια­λι­στι­κούς οργα­νι­σμούς όσο και από το αστι­κό πολι­τι­κό σύστη­μα στην Ελλά­δα (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ τότε ΣΥΝ και ΠΑΣΟΚ) που στή­ρι­ξε το σχέδιο.

Στο πλευ­ρό του κυπρια­κού λαού είχε ξεκά­θα­ρα στα­θεί το ΚΚΕ εκφρά­ζο­ντας σθε­να­ρά την αντί­θε­σή του στο διχο­το­μι­κό σχέ­διο, στη­ρί­ζο­ντας τον αγώ­να για Κύπρο ενιαία, ανε­ξάρ­τη­τη, με μία ιθα­γέ­νεια, μία διε­θνή προ­σω­πι­κό­τη­τα, μία κυριαρ­χία, χωρίς ξένες βάσεις, χωρίς ξένα στρα­τεύ­μα­τα, χωρίς προ­στά­τες και εγγυ­η­τές και τον λαό αφέ­ντη στον τόπο του, να παλεύ­ει για συνο­λι­κό­τε­ρες αλλα­γές για να έχει στα χέρια του τα «κλει­διά» της οικονομίας.

Η Κομ­μου­νι­στι­κή Πρω­το­βου­λία Κύπρου σε ανα­κοί­νω­σή της σημειώ­νει πως «το Ανάν ήταν ξεκά­θα­ρα ένα Σχέ­διο με γνή­σια αμε­ρι­κα­νο­βρε­τα­νι­κή προ­έ­λευ­ση, όπου δεν έκα­νε καμία ανα­φο­ρά σε εισβο­λή και κατο­χή, δεν κατο­χύ­ρω­νε το ανθρώ­πι­νο δικαί­ω­μα όλων των προ­σφύ­γων για επι­στρο­φή στις πατρο­γο­νι­κές τους εστί­ες και σε συν­θή­κες ασφα­λεί­ας (…) Ηταν ένα σχέ­διο του ιμπε­ρια­λι­σμού που υπέ­σκα­πτε την πραγ­μα­τι­κή ειρή­νη, μετέ­τρε­πε την Κύπρο σε ΝΑΤΟι­κό προ­τε­κτο­ρά­το, προ­τε­κτο­ρά­το δηλα­δή του θύτη, αφού μέσα και από τον Φάκε­λο της Κύπρου επι­βε­βαιώ­νε­ται ο ρόλος του ΝΑΤΟ και των Αμε­ρι­κα­νο­βρε­τα­νών στο δίδυ­μο έγκλη­μα του 1974».

«Το προ­τει­νό­με­νο τότε Σχέ­διο», σημειώ­νει, «σαφώς παγί­ω­νε την παρου­σία ξένων στρα­τών και δη ΝΑΤΟι­κών στο Νησί, αφού κατο­χύ­ρω­νε τη διαιώ­νι­ση των αγγλι­κών βάσε­ων στο Νησί, δια­σφά­λι­ζε τη δια­τή­ρη­ση ελλη­νι­κών και τουρ­κι­κών στρα­τευ­μά­των, ενώ παράλ­λη­λα ανα­βί­ω­νε το δικαί­ω­μα εγγυ­ή­σε­ων και επέμ­βα­σης της Τουρ­κί­ας και της Ελλάδας.

Πέραν τώρα αυτών των πιο πάνω και μετα­ξύ άλλων αρνη­τι­κών και επι­κίν­δυ­νων, τα συνι­στώ­ντα όπως ονο­μά­ζο­νταν στο σχέ­διο κρά­τη, θα είχαν και ποσο­στιαία επι­κυ­ριαρ­χία στις ακτές, εσω­τε­ρι­κή ιθα­γέ­νεια, όπως και ξεχω­ρι­στή εξου­σία στις δυνά­μεις ασφα­λεί­ας, ενώ θα χάρα­ζαν και τη δική τους πολι­τι­κή σε πρω­το­γε­νείς και δευ­τε­ρο­γε­νείς τομείς της οικο­νο­μί­ας. Κάτι τέτοιο φυσι­κά, αντι­κει­με­νι­κά θα δημιουρ­γού­σε συν­θή­κες ενί­σχυ­σης του εθνο­τι­κού διαχωρισμού».

Η Κομ­μου­νι­στι­κή Πρω­το­βου­λία εξαί­ρει το σθέ­νος του κυπρια­κού λαού στις ελεύ­θε­ρες περιο­χές που «αντι­στά­θη­κε στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές σει­ρή­νες, γύρι­σε την πλά­τη στις απει­λές και τους χυδαί­ους εκβια­σμούς των εκπρο­σώ­πων του ιμπε­ρια­λι­σμού (…) όπου τον καλού­σαν να υπερ­ψη­φί­σει το σχέ­διό τους αλλιώς θα το πλή­ρω­νε ακρι­βά!». Κατα­λή­γο­ντας «απευ­θύ­νει αγω­νι­στι­κό κάλε­σμα σε όλο τον κυπρια­κό λαό, Ελλη­νο­κυ­πρί­ους και Τουρ­κο­κυ­πρί­ους, για κοι­νή πάλη ενά­ντια στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια, στην κατο­χή και τη διαίρεση».

Πηγή: 902.gr

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο