Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κύπρος: Εκδήλωση διαμαρτυρίας του ΑΚΕΛ κατά της δημιουργίας «Μουσείου του Γρίβα»

Εκδή­λω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας κατά της δημιουρ­γί­ας «Μου­σεί­ου του Γρί­βα» διορ­γα­νώ­νει σήμε­ρα, Τετάρ­τη 16 Νοέμ­βρη και ώρα 6.30 μ.μ. το ΑΚΕΛ.

Η εκδή­λω­ση θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στον προ­αύ­λιο χώρο της Παγκύ­πριας Εργα­τι­κής Ομο­σπον­δί­ας (ΠΕΟ) και ομι­λη­τής θα είναι ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, Στέ­φα­νος Στεφάνου.

Η εκδή­λω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας πραγ­μα­το­ποιεί­ται από την Επαρ­χια­κή Επι­τρο­πή του ΑΚΕΛ Πάφου, καθώς όπως τονί­ζουν σε ανα­κοί­νω­ση τους η από­φα­ση αυτή πάρ­θη­κε «μετά την πρό­σφα­τη προ­κλη­τι­κή και επαί­σχυ­ντη από­φα­ση της πλειο­ψη­φί­ας της Επι­τρο­πής Οικο­νο­μι­κών της Βου­λής για απο­δέ­σμευ­ση κον­δυ­λί­ου για μου­σείο του Γρί­βα στην Κοι­νό­τη­τα της Χλώ­ρα­κας, που λήφθη­κε δυστυ­χώς με τις ψήφους και των βου­λευ­τών του ΔΗΚΟ και της ΕΔΕΚ».

dialogos.com.cy

Μαύ­ρη κηλί­δα στην ιστο­ρία της Κύπρου

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο