Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κύπρος: Ελληνοκύπριοι νταήδες ξυλοκόπησαν 25χρονη Τουρκοκύπρια στην Αγία Νάπα

Στο δικα­στή­ριο οδη­γή­θη­καν σήμε­ρα δύο νεα­ροί, 30 και 22 χρο­νών, οι οποί­οι συνε­λή­φθη­σαν από την κυπρια­κή Αστυ­νο­μία έπει­τα από καταγ­γε­λία 25χρονης Τουρ­κο­κύ­πριας για επί­θε­ση και ξυλοδαρμό.

Σύμ­φω­να με τη κυπρια­κή Αστυ­νο­μία, το συμ­βάν εξε­λί­χθη­κε τις πρω­ι­νές ώρες του περα­σμέ­νου Σαβ­βά­του στην Αγία Νάπα, όταν μετά από διέ­νε­ξη οι δύο νεα­ροί Ελλη­νο­κύ­πριοι επι­τέ­θη­καν και χτύ­πη­σαν την 25χρονη με απο­τέ­λε­σμα αυτή να πέσει από τοί­χο ύψους 2–3 μέτρων και να χτυ­πή­σει στο έδαφος.

Η 25χρονη μετα­φέρ­θη­κε με ασθε­νο­φό­ρο στο Γενι­κό Νοσο­κο­μείο Αμμο­χώ­στου όπου δια­πι­στώ­θη­κε ότι είχε σπά­σει τα δόντια της και είχε εκχυ­μώ­σεις σε δια­φο­ρά μέρη του σώμα­τος της.

Οι δύο Ελλη­νο­κύ­πριοι ανα­μέ­νε­ται να κατη­γο­ρη­θούν για επί­θε­ση και πρό­κλη­ση σωμα­τι­κής βλά­βης, χωρίς ωστό­σο να στοι­χειο­θε­τεί­ται ρατσι­στι­κό κίνητρο.

Κοι­νή ανα­κοί­νω­ση για τα γεγο­νό­τα εξέ­δω­σαν χθες οι δύο ευρω­βου­λευ­τές του ΑΚΕΛ, Γιώρ­γος Γεωρ­γί­ου και Νια­ζί Κιζίλ­γιου­ρεκ, εκφρά­ζο­ντας την ανη­συ­χία τους για την αύξη­ση των ρατσι­στι­κών και σεξουα­λι­κών επι­θέ­σε­ων, τονί­ζο­ντας ότι αυτές οι ενέρ­γειες δεν αρμό­ζουν σε μια χώρα-μέλος της ΕΕ τον 21ο αιώνα.

«Καλού­με την κυβέρ­νη­ση να λάβει σοβα­ρά μέτρα για απο­τε­λε­σμα­τι­κή αντι­με­τώ­πι­ση αυτών των φαι­νο­μέ­νων. Χρειά­ζε­ται πολι­τι­κή βού­λη­ση και μηδε­νι­κή ανο­χή εκ μέρους της Πολι­τεί­ας για να εξα­λει­φθούν τέτοιες ενέρ­γειες. Κρί­νου­με επί­σης σημα­ντι­κό το ρόλο της Παι­δεί­ας για τη σωστή επι­μόρ­φω­ση των παι­διών μας για ζητή­μα­τα ξενο­φο­βί­ας, ρατσι­σμού και σεξουα­λι­κής προ­κα­τά­λη­ψης», τόνι­σαν οι ευρω­βου­λευ­τές του ΑΚΕΛ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο