Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κύπρος: Επεισόδια στο μνημόσυνο του φασίστα Γρίβα

Με επει­σό­δια μετα­ξύ ακρο­δε­ξιών οπα­δών του ΑΠΟΕΛ και του Απόλ­λω­να πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στη Λεμε­σό το φετι­νό μνη­μό­συ­νο του φασί­στα, ιδρυ­τή της δοσι­λο­γι­κής οργά­νω­σης «Χ» και της ΕΟΚΑ Β’ Γεώρ­γιου Γρίβα.

Η εκδή­λω­ση τελέ­στη­κε παρου­σία της Δεξιάς του τόπου που στέ­γα­σε τους πολι­τι­κούς απο­γό­νους του Γρί­βα αλλά και της ακρο­δε­ξιάς με το ΕΛΑΜ να πρω­το­στα­τεί και άλλες ακρο­δε­ξιές οργα­νώ­σεις και συν­δέ­σμους να συμπλη­ρώ­νουν το χορό της τιμής στον άνθρω­πο που οδή­γη­σε την Κύπρο στην καταστροφή.

Για άλλη μία χρο­νιά, δεν απου­σί­α­ζε από το μνη­μό­συ­νο η Κυβέρ­νη­ση Ανα­στα­σιά­δη και πρω­το­κλα­σά­τα στε­λέ­χη με τον εκπρό­σω­πο της Κυβέρ­νη­σης, τον Υφυ­πουρ­γό παρά τω Προ­έ­δρω, Πέτρο Δημη­τρί­ου να συλ­λαμ­βά­νε­ται από το φωτο­γρα­φι­κό φακό να είναι κυριο­λε­κτι­κά χέρι-χέρι με τον πρό­ε­δρο του ΕΛΑΜ και υπο­ψή­φιο για την προ­ε­δρία, Χρή­στο Χρή­στου. Άλλω­στε δεν έχουν περά­σει πολ­λές εβδο­μά­δες που ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και ΕΛΑΜ, με την ανο­χή της ΔΗΠΑ που τήρη­σε απο­χή, ψήφι­σαν υπερ της δημιουρ­γί­ας Μου­σεί­ου Γρί­βα στη Χλώ­ρα­κα και με τον υπο­ψή­φιο που στη­ρί­ζουν ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, Νίκο Χρι­στο­δου­λί­δη, να δηλώ­νει πως είναι έτοι­μος να δια­κυ­βερ­νή­σει τον τόπο και με τη συμ­με­το­χή του ΕΛΑΜ.

Το παρόν τους έδω­σαν επί­σης με εκπρο­σώ­πους τους, το ΑΠΟΕΛ και ο Απόλ­λων παρα το γεγο­νός ότι οπα­δοί των δύο απο­φά­σι­σαν αν λύσουν τις οπα­δι­κές τους δια­φο­ρές παρα­με­ρί­ζο­ντας την ιδε­ο­λο­γι­κή τους ταύτιση.

Στε­φά­νια κατά­θε­σε και η σοβι­νι­στι­κή ακρο­δε­ξιά παρά­τα­ξη ΔΡΑΣΙΣ-ΚΕΣ, που έχει ιδρυ­θεί άλλω­στε από τον Γρίβα.

Επί­σης στε­φά­νι κατέ­θε­σε ο πρώ­ην βου­λευ­τής του ΔΗΣΥ και γιός του αρχι­πρα­ξι­κο­πη­μα­τία , Νικο­λά­ου Σαμ­ψών, Σωτή­ρης Σαμ­ψών εκ μέρους της οικο­γέ­νειας του πραξικοπηματία.

Ο πρώ­ην βου­λευ­τής του ΔΗΣΥ και του ΕΛΑΜ, και νυν ανε­ξάρ­τη­τος, Ανδρέ­ας Θεμι­στο­κλέ­ους, παρευ­ρέ­θη­κε επί­σης στο μνημόσυνο.

Παρευ­ρέ­θη­καν επί­σης, η φοι­τη­τι­κή παρά­τα­ξη του ΔΗΣΥ Πρω­το­πο­ρία, η ακρο­δε­ξιά παρά­τα­ξη ΕΠΑΛΞΗ, πατριω­τι­κό Μέτω­πο, και άλλες δεξιές οργα­νώ­σεις και σωματεία.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από dialogos.com.cy

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο