Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κύπρος: Νέα ένταση και προκλήσεις από τις κατοχικές δυνάμεις

Νέα έντα­ση προ­κά­λε­σαν οι τουρ­κι­κές κατο­χι­κές δυνά­μεις στη Λευ­κω­σία, καθώς κλι­μα­κώ­νο­νται οι προ­σπά­θειες δημιουρ­γί­ας τετε­λε­σμέ­νων. Νωρίς το από­γευ­μα της Δευ­τέ­ρας, Τούρ­κοι στρα­τιώ­τες εμφα­νί­στη­καν στην περιο­χή του Αγί­ου Δομε­τί­ου (στο μεγα­λύ­τε­ρο μέρος του ανή­κει στα Κατε­χό­με­να) και τοπο­θέ­τη­σαν σε ακα­τοί­κη­το κτί­ριο μεταλ­λι­κό ιστό, μαζί με μια περι­στρε­φό­με­νη κάμε­ρα, συνο­δευό­με­νη από κεραία.

Ο εκπρό­σω­πος της κυπρια­κής κυβέρ­νη­σης, Κων­στα­ντί­νος Λετυ­μπιώ­της, δήλω­σε ότι πρό­κει­ται για «σοβα­ρή συνε­χι­ζό­με­νη παρα­βί­α­ση της Νεκρής Ζώνης» και ότι τις προη­γού­με­νες μέρες οι κατο­χι­κές δυνά­μεις είχαν προ­βεί και σε ηλε­κτρο­δό­τη­ση του συγκε­κρι­μέ­νου κτι­ρί­ου. Ο εκπρό­σω­πος Τύπου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Αλίμ Σιντίκ, δήλω­σε ότι «συνερ­γα­ζό­μα­στε με την τουρ­κο­κυ­πρια­κή πλευ­ρά για να απο­τρέ­ψου­με εντά­σεις και να δια­σφα­λί­σου­με τη δια­τή­ρη­ση του status quo». Κυπρια­κά ΜΜΕ μετέ­δι­δαν χτες πως στην περιο­χή παρα­τη­ρεί­ται «κινη­το­ποί­η­ση του κατο­χι­κού στρα­τού» και πως «έχουν σπεύ­σει και δυνά­μεις της (σ.σ. κυπρια­κής) Εθνι­κής Φρουράς».

Κάτοι­κοι της περιο­χής εξέ­φρα­σαν ανη­συ­χία για τις τουρ­κι­κές κινή­σεις, λέγο­ντας ότι προ­χτές το από­γευ­μα συγκε­ντρώ­θη­καν μέσα στη Νεκρή Ζώνη δεκά­δες Τούρ­κοι στρα­τιώ­τες, που παρα­ταγ­μέ­νοι φώνα­ζαν συν­θή­μα­τα. Ανα­φέρ­θη­κε επί­σης ότι οι προ­κλή­σεις συνε­χί­ζο­νται στην περιο­χή εδώ και 2–3 μήνες.

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο