Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κύπρος: Οι οπαδοί της Ομόνοιας αρνήθηκαν να κρατήσουν ενός λεπτού σιγή για την Ελισάβετ

Το για­τί θα έπρε­πε σε αγώ­να ποδο­σφαί­ρου μετα­ξύ μιας κυπρια­κής και μιας μολ­δα­βι­κής ομά­δας να κρα­τη­θεί ενός λεπτού σιγή για την απο­θα­νού­σα βασί­λισ­σα Ελι­σά­βετ, είναι ενα ζήτη­μα που μόνο οι υπεύ­θυ­νοι της UEFA μπο­ρούν να απαντήσουν.

Οι οπα­δοί της Ομό­νοιας Λευ­κω­σί­ας, πάντως, δεν ξέχα­σαν τα δει­νά που ο βρε­τα­νι­κός ιμπε­ρια­λι­σμός προ­κά­λε­σε στη Μεγαλόνησο.

Έτσι, κατά την διάρ­κεια του αγώ­να Ομό­νοια-Σέριφ για το Europa League, το Σάβ­βα­το στη Λευ­κω­σία, οι οπα­δοί της κυπρια­κής ομά­δας δεν δέχθη­καν να τιμή­σουν την βασί­λισ­σα της Αγγλί­ας, σφυ­ρί­ζο­ντας και φωνά­ζο­ντας συν­θή­μα­τα όταν κλή­θη­καν να κάνουν ενός λεπτού σιγή.

Μπο­ρεί να πέρα­σαν δεκα­ε­τί­ες, όμως κανείς δεν πρό­κει­ται να ξεχά­σει τον Ευα­γό­ρα Παλ­λη­κα­ρί­δη και τους υπό­λοι­πους αγω­νι­στές που εκτε­λέ­στη­καν από την αιμα­το­βαμ­μέ­νη βρε­τα­νι­κή αποικιοκρατία.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο