Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κύπρος: Πέθανε ο Τούρκος αξιωματικός που είχε διατάξει τη δολοφονία του Σολωμού Σολωμού

Πέθα­νε ο από­στρα­τος αντι­στρά­τη­γος του κατο­χι­κού τουρ­κι­κού στρα­τού Χασάν Κου­ντα­κτσί, ο άνθρω­πος που έδω­σε την εντο­λή να εκτε­λε­στεί εν ψυχρώ ο Σολω­μός Σολω­μού στο οδό­φραγ­μα της Δερύ­νειας στις 14 Αυγού­στου 1996.

Ο Κου­ντα­κτσί, που πέθα­νε σε ηλι­κία 86 ετών, ζού­σε στα κατε­χό­με­να εδά­φη της Κύπρου και δεν μπο­ρού­σε να ταξι­δέ­ψει στο εξω­τε­ρι­κό καθώς εις βάρος του εκκρε­μού­σε διε­θνές ένταλ­μα σύλ­λη­ψης της Ιντερ­πόλ. Ο ίσιος λέγε­ται ότι θεω­ρού­σε τίτλο τιμής το παρα­τσού­κλι «εγκλω­βι­σμέ­νος διοικητής».

Ανά­με­σα σε όσα ο αμε­τα­νό­η­τος δολο­φό­νος τουτ Σολω­μού είχε εξο­μο­λο­γη­θεί ήταν και η πλη­ρο­φο­ρία ότι με προ­σω­πι­κές εντο­λές του οι κατο­χι­κές δυνά­μεις είχαν ανα­πτυ­χθεί με σκο­πό την πάτα­ξη και την εκδί­ω­ξη οποιου­δή­πο­τε Ελλη­νο­κυ­πρί­ου επι­χει­ρού­σε να περά­σει το συρματόπλεγμα.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι ο Σολω­μός Σολω­μού ήταν εξά­δελ­φος του Τάσου Ισα­άκ, ο οποί­ος στις 11 Αυγού­στου είχε λυν­τσα­ρι­στεί μέχρι θανά­του από παρα­κρα­τι­κούς και Γκρί­ζους Λύκους στην πρά­σι­νη γραμμή.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο