Κύπρος: Πραξικόπημα – Εισβολή : Δύο όψεις του ιδίου νομίσματος

15 Ιου­λί­ου 1974:  Το φασι­στι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα ελλα­δι­κής Χού­ντας και ΕΟΚΑ Β Του Νίκου Κου­ζού­πη Συμπλη­ρώ­νο­νται 43 χρό­νια από το μαύ­ρο καλο­καί­ρι του 1974, όταν ολο­κλη­ρώ­θη­κε η ιμπε­ρια­λι­στι­κή συνω­μο­σία σε βάρος της Κύπρου και του λαού μας, που στό­χευε στη διά­λυ­ση της Κυπρια­κής Δημο­κρα­τί­ας, στην κατά­λυ­ση της κυπρια­κής ανε­ξαρ­τη­σί­ας και εδα­φι­κής ακε­ραιό­τη­τας του νησιού. Μια συνω­μο­σία που … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Κύπρος: Πρα­ξι­κό­πη­μα – Εισβο­λή : Δύο όψεις του ιδί­ου νομί­σμα­τος.