Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κύριε Μουζάλα, τι λέει η Διεθνής Αμνηστία;

Μια μέρα μετά την επί­σκε­ψη Μου­ζά­λα στο Ελλη­νι­κό και τις δηλώ­σεις του, στην πεπα­τη­μέ­νη των κυβερ­νη­τι­κών στε­λε­χών να αυτο­συγ­χαί­ρο­νται για ό,τι κάνουν, όταν οι πρό­σφυ­γες ζουν σε άθλιες συν­θή­κες, έρχε­ται η ανα­κοί­νω­ση της Διε­θνούς Αμνη­στί­ας να περι­γρά­ψει την κατά­στα­ση στο Ελληνικό.

Μεγά­λες ελλεί­ψεις στον καταυ­λι­σμό προ­σφύ­γων στο Ελλη­νι­κό δια­πί­στω­σαν οι ερευ­νη­τές της Διε­θνούς Αμνη­στί­ας και ζητούν από τις αρχές άμε­σα μέτρα για να βελ­τιω­θούν οι «άθλιες συν­θή­κες» υποδοχής.

Οι ερευ­νη­τές της Διε­θνούς Αμνη­στί­ας επι­σκέ­φθη­καν τον καταυ­λι­σμό το Σάβ­βα­το και κατέ­γρα­ψαν «μεγά­λες ελλεί­ψεις σε εγκα­τα­στά­σεις υγιει­νής και σε εξα­ε­ρι­σμό, καθώς και ανε­παρ­κή αριθ­μό σε τουα­λέ­τες και ντους» όπως ανα­φέ­ρε­ται σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση της οργά­νω­σης. Επί­σης, είδαν ανθρώ­πους να κοι­μού­νται σε σκη­νές και να είναι εκτε­θει­μέ­νοι στο κρύο και στη βροχή.

Οι πρό­σφυ­γες εξέ­φρα­σαν τις ανη­συ­χί­ες τους για την ποιό­τη­τα του φαγη­τού και την περιο­ρι­σμέ­νη παρο­χή ζεστού νερού. Μετα­ξύ των ανθρώ­πων από τους οποί­ους οι ερευ­νη­τές της Διε­θνούς Αμνη­στί­ας πήραν συνέ­ντευ­ξη, ήταν ιδιαί­τε­ρα ευπα­θή άτο­μα, όπως ασυ­νό­δευ­τα αγό­ρια και γυναί­κες, που ταξί­δε­ψαν μόνες με τα παι­διά τους.

Είπαν ότι φοβού­νται για την ασφά­λειά τους στον καταυ­λι­σμό και μίλη­σαν για την από­γνω­ση που βιώ­νουν εξαι­τί­ας των κακών συν­θη­κών και της απελ­πι­σί­ας για την έλλει­ψη εναλ­λα­κτι­κών λύσεων.

Οι Αφγα­νοί πρό­σφυ­γες, από τους οποί­ους η Διε­θνής Αμνη­στία πήρε συνέ­ντευ­ξη, έχουν απο­κλει­στεί από το πρό­γραμ­μά μετε­γκα­τά­στα­σης, λόγω της εθνι­κό­τη­τάς τους, ή επει­δή δεν μπο­ρούν να υπο­βά­λουν αίτη­ση για οικο­γε­νεια­κή επανένωση.

Η ερευ­νή­τρια της Διε­θνούς Αμνη­στί­ας για την Ελλά­δα και την Κύπρο Λία Γώγου επι­ση­μαί­νει στην ανα­κοί­νω­ση, πως χρειά­ζε­ται «οι ελλη­νι­κές αρχές να λάβουν άμε­σα μέτρα για να βελ­τιω­θούν οι άθλιες συν­θή­κες υπο­δο­χής στον καταυ­λι­σμό προ­σφύ­γων στο Ελλη­νι­κό και να παρά­σχουν, με τη συν­δρο­μή της Ε.Ε., κατάλ­λη­λες εναλ­λα­κτι­κές για τη δια­μο­νή τους».

Η οργά­νω­ση, επα­να­λαμ­βά­νει για μια ακό­μη φορά, την έκκλη­σή της προς τις κυβερ­νή­σεις των κρα­τών-μελών της Ε.Ε. να διευ­ρύ­νουν το πεδίο εφαρ­μο­γής του προ­γράμ­μα­τος μετε­γκα­τά­στα­σης σε όλους τους αιτού­ντες άσυ­λο, να εφαρ­μό­ζουν έναν ευρύ ορι­σμό της οικο­γέ­νειας όταν εξε­τά­ζουν υπο­θέ­σεις οικο­γε­νεια­κής επα­νέ­νω­σης και να επι­τρέ­ψουν την είσο­δο, μέσω χορή­γη­σης βίζα για ανθρω­πι­στι­κούς λόγους, σε αιτού­ντες άσυ­λο που χρή­ζουν άμε­σα ειδι­κής φροντίδας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο