Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ντρέπεστε καθόλου;

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας //

«Η επι­λο­γή του Κ. Πελε­τί­δη να μην παρα­χω­ρή­σει στην εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση της Χ. Α. δημο­τι­κό χώρο κατά την προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δο, για την οποία του είχε ασκη­θεί η μήνυ­ση, δίνει ένα πολύ σημα­ντι­κό μήνυ­μα για το ρόλο που καλεί­ται να παί­ξει η Τοπι­κή Αυτο­διοί­κη­ση στον αγώ­να κατά του φασι­σμού και του ρατσι­σμού». Αυτά ανα­φέ­ρει μετα­ξύ άλλων η ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σε το Γρα­φείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για την αθώ­ω­ση από το Τρι­με­λές Πλημ­με­λειο­δι­κείο του κομ­μου­νι­στή δημάρ­χου Πάτρας Κώστα Πελετίδη.

Το γεγο­νός ότι στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν χάσει προ πολ­λού κάθε ίχνος ντρο­πής το γνω­ρί­ζα­με. Όπως επί­σης γνω­ρί­ζα­με ότι η πολι­τι­κή υπο­κρι­σία, η ξεφτί­λα και η ξετσι­πω­σιά τους δε γνω­ρί­ζει όρια. Με την παρα­πά­νω ανα­κοί­νω­ση, οι πολι­τι­κοί από­γο­νοι του ΠΑΣΟΚ και εκφρα­στές της νέας σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας επι­βε­βαιώ­νουν, για πολ­λο­στή φορά, του λόγου το αλη­θές: Πως η αθλιό­τη­τα τους δεν έχει πάτο!

Πρό­κει­ται για την αθλιό­τη­τα αυτών που με το ένα χέρι γρά­φουν πανη­γυ­ρι­κές ανα­κοι­νώ­σεις για την αθώ­ω­ση του Κ.Πελετίδη και με το άλλο- το κυβερ­νη­τι­κό- «χαϊ­δεύ­ουν» τους εγκλη­μα­τί­ες χρυ­σαυ­γί­τες. Είναι οι ίδιοι που, όταν δε φορούν τη μάσκα του αντι­φα­σί­στα, παί­ζουν πολι­τι­κά­ντι­κα, ψηφο­θη­ρι­κά παι­χνί­δια με το ναζι­στι­κό μόρ­φω­μα. Με αφορ­μή, λοι­πόν, την υπό­θε­ση της δίω­ξης του δημάρ­χου Κ.Πελετίδη και τις υπο­κρι­τι­κές αντι­φα­σι­στι­κές κορώ­νες του κυβερ­νώ­ντος κόμ­μα­τος, θέτου­με- ρητο­ρι­κά- το ερώ­τη­μα: Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ντρέ­πε­στε καθόλου;

Και εξη­γού­μα­στε:

1. Οι βουλευ­τές του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Βίτσας, Δέδες, Κασι­μά­τη, Αυλω­νί­του, Ντζι­μά­νης και Ρίζος φωτο­γρα­φί­ζο­νταν τον περα­σμέ­νο Δεκέμ­βρη στο Καστε­λό­ρι­ζο και τις ακρι­τι­κές νήσους Ρω και Στρογ­γυ­λή πλάι-πλάι με τους χρυ­σαυ­γί­τες Κασι­διά­ρη και Παπ­πά. Αλή­θεια, οι εν λόγω βου­λευ­τές του ΣΥΡΙΖΑ τι μήνυ­μα έδω­σαν «κατά του φασι­σμού και του ρατσι­σμού» φωτο­γρα­φι­ζό­με­νοι δίπλα στους υμνη­τές του Χίτλερ, του Μετα­ξά και των ταγματασφαλιτών;

KASTELORIZO

2. Ο βου­λευ­τής του ΣΥΡΙΖΑ κ.Νίκος Παρα­σκευό­που­λος, πρώ­ην υπουρ­γός δικαιο­σύ­νης, στις 11 Δεκέμ­βρη έκα­νε λόγο για «προ­σπά­θεια έντα­ξης της Χρυ­σής Αυγής στο κλί­μα της δημο­κρα­τί­ας» εκφρα­ζό­με­νος υπέρ μιας… «σύγκλι­σης» με τους εγκλη­μα­τί­ες Ναζί. Ήταν ή δεν ήταν κρα­γαυ­λέα προ­σπά­θεια ξεπλύ­μα­τος της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης η δήλω­ση του κ.Παρασκευόπουλου πως «η Χρυ­σή Αυγή πρέ­πει να δεχθεί έμπρα­κτα την υπα­γω­γή της στους θεσμούς της Δημο­κρα­τί­ας. Και αυτή την στά­ση, αν και όταν εκδη­λω­θεί, πρέ­πει να τη στη­ρί­ξουν τα δημο­κρα­τι­κά κόμματα»;

3. Για να έρθου­με και στην περί­πτω­ση της δίω­ξης του δημάρ­χου Πάτρας. Να ξανα­θυ­μί­σου­με λοι­πόν τι θέση είχε πάρει για το θέμα ως υπουρ­γός εσω­τε­ρι­κών, ο νυν πρό­ε­δρος της Βου­λής (και πρω­το­κλασ­σά­το μέλος του ΣΥΡΙΖΑ) Νίκος Βού­τσης. Απευ­θυ­νό­με­νος στον κ.Βούτση, την ερώ­τη­ση είχε θέσει στη Βου­λή ο βου­λευ­τής Μ.Αρβανίτης του ναζι­στι­κού μορ­φώ­μα­τος: «Ζητώ από εσάς, κύριε υπουρ­γέ, να μου πεί­τε τι μέτρα σκο­πεύ­ε­τε να λάβε­τε κατά του παρε­κτρα­πέ­ντος δημάρ­χου».

XA

Να τι είχε απα­ντή­σει ο τότε υπουρ­γός εσω­τε­ρι­κών της κυβέρ­νη­σης του κ.Τσίπρα: «Είναι μια πολι­τι­κή θέση και ευθύ­νη την οποία παίρ­νει ο δήμαρ­χος, η οποία βεβαί­ως είναι στην κρί­ση και των πολι­τών και της κοι­νής γνώ­μης, του δημό­σιου χώρου ευρύ­τε­ρα. Θα μπο­ρού­σε κανείς πράγ­μα­τι να κατα­γρά­ψει τους τρό­πους που υπάρ­χουν. Και υπάρ­χουν διά του ισχύ­ο­ντος νόμου του “Καλ­λι­κρά­τη”, στο άρθρο 233. Εάν υφί­στα­ται ζήτη­μα παρά­βα­σης καθή­κο­ντος, υπάρ­χει το ζήτη­μα των πει­θαρ­χι­κών ποι­νών, τις οποί­ες ο ελεγ­κτής νομι­μό­τη­τας επι­βάλ­λει, κ.λπ. Υπάρ­χει ένα ολό­κλη­ρο πλαί­σιο στο οποίο θα μπο­ρού­σε κανείς να ανα­φερ­θεί ως προς αυτό το ζήτη­μα. Σας το λέω ευθέ­ως, παρό­τι δεν συμ­φω­νώ — δια­φω­νώ — με την πολι­τι­κή θέση αυτού του δημάρ­χου. Παρό­τι — σας επα­να­λαμ­βά­νω — δια­φω­νώ, δεν θεω­ρώ πως υπάρ­χει ζήτη­μα πει­θαρ­χι­κής δίω­ξης σε ό,τι του­λά­χι­στον με αφο­ρά, δηλα­δή να προ­κα­λέ­σω μία τέτοια δίω­ξη του δημάρ­χου». Δια­φω­νού­σε λοι­πόν με την πολι­τι­κή στά­ση του Κ.Πελετίδη ο κ.Βούτσης του ΣΥΡΙΖΑ- του ίδιου κόμ­μα­τος που σήμε­ρα παρι­στά­νει πως πανη­γυ­ρί­ζει για την αθώ­ω­ση του δημάρ­χου Πάτρας. 

Η απά­ντη­ση του κ.Βούτση δεν έμει­νε ασχο­λί­α­στη από τον χρυ­σαυ­γί­τη βου­λευ­τή, ο οποί­ος εξέ­φρα­σε τον… θαυ­μα­σμό του για τον υπουρ­γό. Να τι είχε πει, μετα­ξύ άλλων: «Κύριε υπουρ­γέ, σας έχω θαυ­μά­σει σε ανύ­πο­πτο χρό­νο για δύο λόγους: Πρώ­τον, για την ευθύ­τη­τά σας. Κι αυτό δεν είναι ένα ρητο­ρι­κό σχή­μα δικό μου ή ένας χαρα­κτη­ρι­σμός προς επι­δα­ψί­λευ­σιν κάποιων επαί­νων (sic!). Σας θυμού­μαι ακό­μη από του βήμα­τος της Βου­λής να κατη­γο­ρεί­τε τη συγκυ­βέρ­νη­ση ΝΔ — ΠΑΣΟΚ με εύσχη­μο αλλά ευθύ τρό­πο, για­τί διώ­κει τη Χρυ­σή Αυγή και ότι πάει να μας εξα­φα­νί­σει. Το ενθυ­μού­μαι πολύ καλά. Αυτό ήταν και είναι προς τιμήν σας».

Θα μπο­ρού­σαν να γρα­φτούν περισ­σό­τε­ρα. Με βάση τα παρα­πά­νω, όμως, επα­να­λαμ­βά­νου­με το ερώ­τη­μα: Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ντρέ­πε­στε καθόλου; 

Προ­φα­νώς και δε ντρέ­πο­νται, ούτε κατά το ελά­χι­στο, αυτοί που έχουν δια­σύ­ρει, με κάθε δυνα­τό τρό­πο, κάθε έννοια της αρι­στε­ράς. Προ­φα­νώς και δεν έχουν την παρα­μι­κρή τσί­πα αυτοί που τη μια μέρα κατα­θέ­τουν στε­φά­νια στο Σκο­πευ­τή­ριο της Και­σα­ρια­νής και την επο­μέ­νη φωτο­γρα­φί­ζο­νται δίπλα σε καρα­μπι­νά­τους Ναζί. Προ­φα­νώς και δεν έχουν αίσθη­ση της ξεφτί­λας τους αυτοί που προ­ε­κλο­γι­κά έτα­ζαν το «σκί­σι­μο των μνη­μο­νί­ων» και μετε­κλο­γι­κά απο­δεί­χθη­καν οι καλύ­τε­ροι εφαρ­μο­στές των αντι­λαϊ­κών μνη­μο­νια­κών πολι­τι­κών. Προ­φα­νώς και δεν αντι­λαμ­βά­νο­νται το μέγε­θος της αθλιό­τη­τας τους αυτοί που καπη­λεύ­ο­νται αισχρά τους αγώ­νες των κομ­μου­νι­στών και του εργα­τι­κού-λαϊ­κού κινή­μα­τος προ­κει­μέ­νου να κάνουν καριέ­ρα ως νερο­κου­βα­λη­τές του κεφα­λαί­ου στα σαλό­νια της αστι­κής πολιτικής. 

Η απά­ντη­ση, λοι­πόν, είναι σαφής.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο