Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κώστας Βουτσάς: Αεικίνητος και ευρηματικός- Αξέχαστες ατάκες (ΒΙΝΤΕΟ)

Αμέ­τρη­τες οι κινη­μα­το­γρα­φι­κές ται­νί­ες του Κώστα Βου­τσά, οι τηλε­ο­πτι­κές του παρου­σί­ες, οι ρόλοι σε βιντε­ο­ται­νί­ες τη δεκα­ε­τία του 1980 και οι θεα­τρι­κή του ρόλου.

Τούς πρώ­τους του ρόλους τούς έπαι­ξε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, σε τοπι­κές σκη­νές της πόλης. Στην Αθή­να ήρθε σε ηλι­κία 21 ετών. Συμ­με­τεί­χε αρχι­κά σε κάποιες παρα­στά­σεις του θεά­τρου «Ακρο­πόλ». Λίγο αργό­τε­ρα, το το 1961, μπή­κε στη ζωή του ο κινηματογράφος.

Αει­κί­νη­τος και ευρη­μα­τι­κός, χάρι­ζε πάντα γέλιο και γοή­τευε το κοι­νό και τους γύρω του. Ατά­κες του όπως το «έχω και κότε­ρο, πάμε μια βόλ­τα;», «Κατί­να, σαλα­μά­κι» ή το δικό του εύρη­μα «φσσστ μπόινγκ», πέρα­σαν κι επα­να­λαμ­βά­νο­νται από γενιά σε γενιά.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο