Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κώστας Γαβριηλίδης, πρωτομάχος αγωνιστής της αγροτιάς

Στις 27 Σεπτεμ­βρί­ου 1952 πεθαί­νει στον Αη — Στρά­τη ο αγω­νι­στής Κώστας Γαβρι­η­λί­δης. Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του Αγρο­τι­κού Κόμ­μα­τος Ελλά­δας. Είχε γεν­νη­θεί στον Καύ­κα­σο το 1895. Ο Κώστας Γαβρι­η­λί­δης υπήρ­ξε από τους πρω­τερ­γά­τες της Εθνι­κής Αντί­στα­σης, συνε­πής αγω­νι­στής για την εθνι­κή, αλλά και την κοι­νω­νι­κή απελευθέρωση.

Γ. Φαρσακίδη, Στη μνήμη του Κ. Γαβριηλίδη

Γ. Φαρ­σα­κί­δη, Στη μνή­μη του Κ. Γαβριηλίδη

Τριά­ντα χρό­νια περί­που ο Κ. Γαβρι­η­λί­δης αγω­νί­στη­κε με συνέ­πεια στις γραμ­μές του αγρο­τι­κού και δημο­κρα­τι­κού κινή­μα­τος της χώρας. Το Ιού­λη του 1927 πρω­το­στά­τη­σε στην οργά­νω­ση του αντι­φο­ρο­λο­γι­κού συλ­λα­λη­τη­ρί­ου της Θεσ­σα­λο­νί­κης, που επέ­βα­λε την κατάρ­γη­ση του ανα­χρο­νι­στι­κού φόρου της «δεκά­της» στην αγρο­τι­κή παρα­γω­γή. Το 1929 πρω­το­στα­τεί στην ίδρυ­ση του Αγρο­τι­κού Κόμ­μα­τος. Στα 1936, με επι­κε­φα­λής τον Κ. Γαβρι­η­λί­δη ενο­ποιεί­ται πολι­τι­κά το κίνη­μα της αγρο­τιάς και δημιουρ­γεί­ται το ενιαίο ΑΚΕ. Πρω­το­στά­τη­σε στην ίδρυ­ση του ΕΑΜ και στα 1944, με την ίδρυ­ση της ΠΕΕΑ, εκλέ­γε­ται υπουρ­γός Γεωρ­γί­ας. Τον Ιού­νη του 1946, στο 5ο Συνέ­δριο του ΑΚΕ, εκλέ­γε­ται γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του και στη θέση αυτή παρέ­μει­νε έως το τέλος της ζωής του. Στα 1951 και ενώ ήταν ακό­μη εξό­ρι­στος, εκλέ­γε­ται βου­λευ­τής Θεσ­σα­λο­νί­κης στο συν­δυα­σμός της Αρι­στε­ράς. Απε­λευ­θε­ρώ­νε­ται και επι­στρέ­φει στην Αθή­να. Οι τότε αντι­δρα­στι­κοί κυβερ­νη­τι­κοί κύκλοι καθαι­ρούν παρά­νο­μα τον Γαβρι­η­λί­δη από το βου­λευ­τι­κό αξί­ω­μα, τον συλαμ­βά­νουν και τον ξανα­στέλ­νουν εξο­ρία στον Αϊ-Στρά­τη, όπου ένα χρό­νο αργό­τε­ρα άφη­σε την τελευ­ταία του πνοή, ενώ θα μπο­ρού­σε να είχε σωθεί, αν οι τότε αρχές είχαν επι­τρέ­ψει την έγκαι­ρη μετα­φο­ρά του σε νοσο­κο­μείο της Αθήνας.

Εξο­ρί­ζο­ντας στρα­τιω­τι­κούς, στε­λέ­χη του ΕΛΑΣ (ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο