Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κώστας Ευαγγελάτος, , έναρξη εικαστικών δράσεων από 6 Οκτώβρη στην Αθήνα

Ο Κώστας Ευαγ­γε­λά­τος, ζωγρά­φος, λογο­τέ­χνης, θεω­ρη­τι­κός της τέχνης μετά τις επι­τυ­χείς εκθέ­σεις και συνα­φείς επε­τεια­κές θερι­νές εκδη­λώ­σεις, που έγι­ναν με επί­κε­ντρο την Κεφα­λο­νιά και ιδιαί­τε­ρα το Αργο­στό­λι, για την επέ­τειο των 50 χρό­νων εικα­στι­κής και ποι­η­τι­κής δημιουρ­γί­ας του θα συνε­χί­σει τις πολ­λα­πλές πολι­τι­στι­κές δρά­σεις με τους συνερ­γά­τες του από την έδρα του Art Studio EST — La Chambre στην Αθήνα.

Συλ­λο­γή έργων  επτα­νή­σιων καλ­λι­τε­χνών στην πινα­κο­θή­κη “Villa Ροδό­πη” στο Αργοστόλι 

Η πρώ­τη παρου­σί­α­ση έργων του στη νέα εικα­στι­κή περί­ο­δο θα γίνει με την συμ­με­το­χή του στη μεγά­λη ομα­δι­κή έκθε­ση μελών του Επι­με­λη­τή­ριου Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δας (ΕΕΤΕ) στο Βυζα­ντι­νό Μου­σείο Αθη­νών. Εγκαί­νια στις 6–10, 5–8 μμ. και θα διαρ­κέ­σει μέχρι τις 5 Νοεμ­βρί­ου 2023 _Είσο­δος ελεύθερη.

ΕΕΤΕ: Έκθε­ση Γλυ­πτι­κής στο Βυζα­ντι­νό και Χρι­στια­νι­κό Μου­σείο (6/10 – 5/11)

Ο κορυ­φαί­ος ιστο­ρι­κός τέχνης Δρ. Στέ­λιος Λυδά­κης, καθη­γη­τής της Ευρω­παϊ­κής Ιστο­ρί­ας της τέχνης στο ΕΚΠΑ, επί­τι­μος Διευ­θυ­ντής του Μου­σεί­ου της Πόλε­ως των Αθη­νών ανέ­φε­ρε πρό­σφα­τα σε κεί­με­νο του: “Στους καλ­λι­τέ­χνες το πέρα­σμα του χρό­νου σφρα­γί­ζε­ται από τα δημιουρ­γή­μα­τα τους, τις σκέ­ψεις τους, τις πρά­ξεις τους. Σε όλα αυτά κατα­γρά­φο­νται οι δυνα­τό­τη­τες τους και γενι­κά γίνε­ται φανε­ρή η πνευ­μα­τι­κή τους αντα­νά­κλα­ση μέσα στο πνευ­μα­τι­κό-ιστο­ρι­κό γίγνε­σθαι. Έτσι και για τον ίδιο τον καλ­λι­τέ­χνη- δημιουρ­γό έρχο­νται στιγ­μές που αισθά­νε­ται την ανά­γκη να ανα­κε­φα­λαιώ­σει και να αξιο­λο­γή­σει την δρά­ση του. Ειδι­κά ο Κώστας Ευαγ­γε­λά­τος μετά από αξιό­λο­γες σπου­δές στην Ελλά­δα και την Αμε­ρι­κή, βρή­κε στη ζωγρα­φι­κή το δρό­μο του. Ενώ το πλή­θος των αισθη­τι­κών και στο­χα­στι­κών ενδια­φε­ρό­ντων τον οδή­γη­σε στην ποί­η­ση. Στη θεω­ρη­τι­κή αντι­με­τώ­πι­ση των πνευ­μα­τι­κών, θεω­ρη­τι­κών τάσε­ων της επο­χής στα πλαί­σια μιας παγκο­σμιο­ποί­η­σης της τέχνης και του πνεύ­μα­τος. Και έρχε­ται η ώρα που προ­σφέ­ρε­ται η όλη δημιουρ­γι­κή του προ­σπά­θεια έως τώρα, για αξιο­λό­γη­ση και αναγνώριση. 

Ο Κώστας Ευαγ­γε­λά­τος υπήρ­ξε ενερ­γός παρά­γο­ντας στα πλαί­σια των ανα­ζη­τή­σε­ων της επο­χής, όπως δεί­χνει ένα στι­βα­ρό έργο πενή­ντα χρό­νων, κατά την διάρ­κεια των οποί­ων εξέ­φρα­σε στα πλαί­σια σύγ­χρο­νων αντι­λή­ψε­ων τη σχέ­ση του με τον άνθρω­πο. Τόσο στα ζωγρα­φι­κά, όσο και στα ποι­η­τι­κά του έργα, στα happenings και τις performances του βρή­κε την δυνα­τό­τη­τα να δώσει το στίγ­μα της επο­χής, που περι­τρι­γυ­ρί­ζει την ανθρώ­πι­νη ανη­συ­χία αλλά και τη λαχτά­ρα να απο­κτή­σει το περιε­χό­με­νο που της αναλογεί.”
_                                        
Καθη­γη­τής Στέ­λιος Λυδά­κης, Ιστο­ρι­κός της τέχνης.

Ατέχνως info🔴 Στο σχε­τι­κό ενη­με­ρω­τι­κό που μας έστει­λε ο Κώστας, υπο­γρά­φει _όχι τυχαία με ένα 🎈Καλό, δημιουρ­γι­κό και ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ μήνα!

Κώστας Ευαγ­γε­λά­τος: Το ΚΚΕ ήταν πάντα δίπλα στην Τέχνη

Costas Evangelatos ART-EST
Σύγ­χρο­νη πινα­κο­θή­κη Villa Ροδό­πη, Μεσο­λω­ρά 7, Αργοστόλι.
Art studio est-la chambre, Πρα­τί­νου 87, Αθήνα
“FOTOTANISM”, Μακε­δο­νί­ας 5, Μου­σείο, Αθήνα.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο