Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κώστας Καζάκος: Δεν θα συμμετάσχει για λόγους υγείας στην παράσταση «Ματωμένα Χώματα»

Λόγοι υγεί­ας θα κρα­τή­σουν μακριά τον σπου­δαίο μας ηθο­ποιό Κώστα Καζά­κο από τα «Ματω­μέ­να Χώμα­τα» που θα ανέ­βουν σε λίγες μέρες στο Δημο­τι­κό Θέα­τρο Πειραιά.

Την είδη­ση έκα­νε γνω­στή ο συνά­δελ­φος και συμπρω­τα­γω­νι­στής του στην παρά­στα­ση, Μιχά­λης Σαράντης.

«Του ευχό­μα­στε όλοι από καρ­διάς περα­στι­κά και ελπί­ζω να αντα­μώ­σου­με ξανά σύντο­μα στη σκη­νή», έγρα­ψε μετα­ξύ άλλων στην ανάρ­τη­σή του. Αντι­κα­τα­στά­της του θα είναι ο Νική­τας Τσακίρογλου.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο