Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κώστας Παπαδάκης (ΚΚΕ): Εικονική πραγματικότητα παρουσίασε ο πρωθυπουργός στο Ευρωκοινοβούλιο (VIDEO)

Μια εικο­νι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα παρου­σί­α­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός, τόνι­σε στην ομι­λία του ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ Κώστας Παπα­δά­κης, σχο­λιά­ζο­ντας τα όσα ισχυ­ρί­στη­κε νωρί­τε­ρα ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης στο Ευρωκοινοβούλιο.

Τόνι­σε πως το μέλ­λον που επι­φυ­λάσ­σουν στον λαό το ζει ήδη με ανερ­γία, ακρί­βεια, ενερ­γεια­κή φτώ­χεια, «πρά­σι­νους φόρους» και πρό­σθε­σε ότι αυτή η πολι­τι­κή έχει την υπο­γρα­φή των κυβερ­νή­σε­ων της Ελλά­δας. Υπο­γράμ­μι­σε πως από την κυβερ­νη­τι­κή εναλ­λα­γή μετα­ξύ ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ο λαός πάντα βγαί­νει ζημιω­μέ­νος και πρό­σθε­σε ότι μόνο ο λαός μπο­ρεί να σώσει τον λαό.

Σημεί­ω­σε ότι η λύση είναι στην κλι­μά­κω­ση του αγώ­να για άμε­σα μέτρα ανα­κού­φι­σης από την ακρί­βεια με αυξή­σεις στους μισθούς και στις συντά­ξεις, ενά­ντια στο βάρ­βα­ρο καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα με την εξου­σία στα χέρια των πολλών.

Ολό­κλη­ρη η ομιλία:

«Το “μέλ­λον” που ετοι­μά­ζει η ΕΕ στους λαούς το ζού­νε ήδη με ανερ­γία, ενερ­γεια­κή φτώ­χεια, εκτί­να­ξη της ακρί­βειας, του πλη­θω­ρι­σμού, με “πρά­σι­νους” φόρους που χρη­μα­το­δο­τούν τις πρά­σι­νες και ψηφια­κές μπίζνες.

Αυτό το μαύ­ρο “μέλ­λον” έχει την υπο­γρα­φή της ΕΕ κι όλων των κυβερ­νή­σε­ων στην Ελλά­δα, όπως και της σημε­ρι­νής της ΝΔ, που προ­ω­θή­σαν την εγκλη­μα­τι­κή στρα­τη­γι­κή της πρά­σι­νης μετά­βα­σης, της “απο­λι­γνι­το­ποί­η­σης” και του χρη­μα­τι­στη­ρί­ου της ενέργειας.

Τώρα χύνε­τε κρο­κο­δεί­λια δάκρυα για την ακρί­βεια, που θα καλ­πά­ζει κι άλλο, όσο επε­κτεί­νο­νται οι συνέ­πειες των κυρώ­σε­ων σε βάρος της Ρωσί­ας που πλη­ρώ­νει ο λαός, όσο αυξά­νο­νται οι εισα­γω­γές πανά­κρι­βου αμε­ρι­κά­νι­κου LNG, που είναι επι­ζή­μιο για το περι­βάλ­λον, ευερ­γε­τι­κό όμως για τα κέρ­δη των Ελλή­νων εφοπλιστών.

Αυτός ο αντι­λαϊ­κός σχε­δια­σμός προ­ϋ­πο­θέ­τει επί­σης το τσά­κι­σμα των εργα­σια­κών σχέ­σε­ων, την κατάρ­γη­ση των Συλ­λο­γι­κών Συμ­βά­σε­ων, με δια­λυ­μέ­νο δημό­σιο σύστη­μα υγεί­ας εκτε­θει­μέ­νο στην πανδημία.

Την ίδια ώρα η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ ζητά από το λαό να συμ­βι­βα­στεί με τη χαμο­ζωή και τα επι­δό­μα­τα — ψίχου­λα, που σε καμιά περί­πτω­ση δεν καλύ­πτουν τις τερά­στιες απώ­λειες στο λαϊ­κό εισό­δη­μα από την εκτί­να­ξη της ακρίβειας.

Αυτά τα κρί­σι­μα προ­βλή­μα­τα προ­σπά­θη­σε να ξεπε­ρά­σει στην ομι­λία του ο Έλλη­νας πρω­θυ­πουρ­γός παρου­σιά­ζο­ντας μια εικο­νι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Τα περί εξό­δου από την ενι­σχυ­μέ­νη επο­πτεία δεν έχουν καμία βάση. Για­τί ζουν και βασι­λεύ­ουν οι μηχα­νι­σμοί επο­πτεί­ας του ευρω­παϊ­κού εξα­μή­νου, τα ματω­μέ­να πλε­ο­νά­σμα­τα και το υπερ­μνη­μό­νιο του Ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης με σκλη­ρά αντερ­γα­τι­κά μέτρα και πρι­μο­δό­τη­ση των ομίλων.

Ταυ­τό­χρο­να μεγα­λώ­νει ο κίν­δυ­νος της κλι­μά­κω­σης της ιμπε­ρια­λι­στι­κής σύγκρου­σης στην Ουκρα­νία, που σημα­το­δο­τούν οι απο­φά­σεις “φωτιά” σε βάρος των λαών που η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση συνυ­πέ­γρα­ψε και χαι­ρέ­τι­σε στη Σύνο­δο του ΝΑΤΟ.

Η εμπλο­κή της Ελλά­δας βαθαί­νει με στρα­τιω­τι­κές βάσεις, απο­στο­λή στρα­τευ­μά­των κι οπλι­σμού, με δις ευρώ για τις ΝΑΤΟϊ­κές ανά­γκες, με κατα­στο­λή σε βάρος των προ­σφύ­γων και επαναπροωθήσεις.

Απο­δεί­χτη­κε μύθος ότι η ΕΕ, οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ προ­στα­τεύ­ουν από την τουρ­κι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα, η οποία αμφι­σβη­τεί την κυριαρ­χία ελλη­νι­κών νησιών και ανοί­γει το δρό­μο για την οδυ­νη­ρή συνεκ­με­τάλ­λευ­ση στο Αιγαίο. Ο ελλη­νι­κός λαός έζη­σε την εναλ­λα­γή της αντι­λαϊ­κής δια­κυ­βέρ­νη­σης από ΝΔ/ΠΑΣΟΚ σε ΣΥΡΙΖΑ και τώρα ΝΔ και βγαί­νει πάντα ζημιωμένος.

Μόνο ο λαός μπο­ρεί να σώσει το λαό. Η λύση βρί­σκε­ται στην κλι­μά­κω­ση των εργα­τι­κών-λαϊ­κών αγώ­νων για άμε­σα μέτρα όπως η κατάρ­γη­ση του ΦΠΑ, του ειδι­κού φόρου στα καύ­σι­μα, της ρήτρας ανα­προ­σαρ­μο­γής, με συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις, αυξή­σεις στους μισθούς και τις συντά­ξεις ενά­ντια στο βάρ­βα­ρο εκμε­ταλ­λευ­τι­κό σύστη­μα, τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους και την εμπλο­κή, με απο­δέ­σμευ­ση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, με την εξου­σία στα χέρια των πολ­λών, των παρα­γω­γών του πλούτου.»

Κ. Μητσοτάκης: Ομιλία-πλυντήριο για τα αντιλαϊκά μνημόνια ΕΕ και κυβερνήσεων

«Ένα μεγά­λο “ευχα­ρι­στώ” στην Ευρώ­πη που στή­ρι­ξε τη χώρα μου…», με αυτή τη φρά­ση επι­χεί­ρη­σε να ξεπλύ­νει την ΕΕ για τα σκλη­ρά αντι­λαϊ­κά μνη­μό­νια που μάτω­σαν και ματώ­νουν τον λαό της Ελλά­δας ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης, μιλώ­ντας σήμε­ρα στο Ευρωκοινοβούλιο.

Ανα­φέρ­θη­κε μόνο στο 3ο μνη­μό­νιο επί κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ το οποίο εμφά­νι­σε σαν αχρεί­α­στο και ότι ήταν το βαρύ τίμη­μα των επι­λο­γών εκεί­νης της συγκυ­βέρ­νη­σης όταν είχαν προη­γη­θεί άλλα δύο μνη­μό­νια και φυσι­κά το 3ο που ψήφι­σαν μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή!

Υπο­στή­ρι­ξε ότι πλέ­ον τα πράγ­μα­τα έχουν αλλά­ξει ότι η Ελλά­δα γύρι­σε σελί­δα και πως έχει την 3η μεγα­λύ­τε­ρη ανά­πτυ­ξη στην Ευρω­ζώ­νη. Ωστό­σο όλο το νομο­θε­τι­κό πλαί­σιο των μνη­μο­νί­ων είναι ενερ­γό, τα αντι­λαϊ­κά μέτρα συνε­χί­ζο­νται, όπως και η επι­τή­ρη­ση από την ΕΕ με το ευρω­παϊ­κό εξάμηνο.

Ανέ­φε­ρε ότι στις προ­τε­ραιό­τη­τες της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ είναι η απε­ξάρ­τη­ση από το ρωσι­κό φυσι­κό αέριο και η πιο γρή­γο­ρη εφαρ­μο­γή της «πρά­σι­νης μετά­βα­σης» που ήδη κοστί­ζει πολύ ακρι­βά στον λαό ειδι­κά με τους λογα­ρια­σμούς του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος, αλλά και τις αυξή­σεις στις τιμές των τροφίμων.

Για τα Ελλη­νο­τουρ­κι­κά μίλη­σε και πάλι για «δια­φο­ρές» που όπως είπε «πρέ­πει να λύνο­νται με γνώ­μο­να το Διε­θνές Δίκαιο και όχι με νταηλίκια».

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο