Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κώστας Τσάκωνας

Στις 5 Νοεμ­βρί­ου 2015 έφυ­γε από τη ζωή ο Κώστας Τσά­κω­νας. Γεν­νή­θη­κε στις 12 Οκτω­βρί­ου 1943 στην Αθή­να. Από μικρό παι­δί βρέ­θη­κε στο μερο­κά­μα­το. «Δου­λεύω από 11 χρο­νών. Από Αργυ­ρού­πο­λη μέχρι Ασπρό­πυρ­γο, πήγαι­να με το ποδή­λα­το για το μερο­κά­μα­το. Το βρά­δυ πήγαι­να σχο­λείο. Νυχτε­ρι­νή σχο­λή. Αφού έβγα­λα τη σχο­λή. Δού­λε­ψα σε ένα σωρό εργοστάσια…Έχω δου­λέ­ψει τόσο πολύ στη ζωή μου. Έχω κάνει ηλε­κτρο­λό­γος, υδραυ­λι­κός, μπο­για­τζής, πλα­κάς, τεντάς, μαρα­γκός. Ό,τι επάγ­γελ­μα θες. Και ηθο­ποιός. Είμαι 100% αυτοδημιούργητος!»

Φοί­τη­σε στη «Δρα­μα­τι­κή Σχο­λή του Λαϊ­κού Πει­ρα­μα­τι­κού Θεά­τρου» του Λεω­νί­δα Τρι­βι­ζά και στη Δρα­μα­τι­κή Σχο­λή Βεά­κη. Η πρώ­τη του εμφά­νι­ση στον κινη­μα­το­γρά­φο έγι­νε, με εντε­λώς τυχαίο τρό­πο, σε μια ται­νία μικρού μήκους του συμ­μα­θη­τή του Κώστα Ζυρί­νη. Από εκεί τον είδε ο σκη­νο­θέ­της Θόδω­ρος Μαρα­γκός και τον εμπι­στεύ­τη­κε για το χαρα­κτη­ρι­στι­κό ρόλο του «σγου­ρο­μάλ­λη», στην ται­νία «Μάθε παι­δί μου γράμ­μα­τα». Ακό­μα, έπαι­ξε σε πολ­λούς πρω­τα­γω­νι­στι­κούς ρόλους στον κινη­μα­το­γρά­φο, στο θέα­τρο αλλά και στην τηλεόραση.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο