Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κ. Ζούλα στην ΕΡΤ, Δ. Τσιόδρα στο Μαξίμου ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Στο νέο σχή­μα στην ΕΡΤ θα συμ­με­τέ­χουν ως πρό­ε­δρος ο Κων­στα­ντί­νος Ζού­λας και ο Γιώρ­γος Γαμπρί­τσος ως διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος όπως ανα­κοί­νω­σε η κυβέρνηση.

Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση του κυβερ­νη­τι­κού εκπρο­σώ­που «ενό­ψει της δια­δι­κα­σί­ας επι­λο­γής της νέας διοί­κη­σης στην ΕΡΤ Α.Ε., η κυβέρ­νη­ση ανα­κοι­νώ­νει τους υπο­ψη­φί­ους που θα προ­τεί­νει για την ηγε­σία του Δ.Σ: Συγκε­κρι­μέ­να για τη θέση του Προ­έ­δρου προ­τεί­νε­ται ο δημο­σιο­γρά­φος Κων­στα­ντί­νος Ζού­λας και για τη θέση του Διευ­θύ­νο­ντος Συμ­βού­λου ο μηχα­νι­κός ανά­πτυ­ξης τηλε­ο­πτι­κών Μέσων, Γιώρ­γος Γαμπρίτσος.»

Ταυ­τό­χρο­να ανα­κοι­νώ­θη­κε και η ανά­λη­ψη καθη­κό­ντων Διευ­θυ­ντή του Γρα­φεί­ου Τύπου του Πρω­θυ­πουρ­γού από τον δημο­σιο­γρά­φο Δημή­τρη Τσιόδρα.

«Με από­φα­ση του Κυριά­κου Μητσο­τά­κη, Διευ­θυ­ντής του Γρα­φεί­ου Τύπου του Πρω­θυ­πουρ­γού ανα­λαμ­βά­νει ο δημο­σιο­γρά­φος Δημή­τρης Τσιό­δρας. Ανα­πλη­ρω­τές Διευ­θυ­ντές του Γρα­φεί­ου Τύπου του Πρω­θυ­πουρ­γού ανα­λαμ­βά­νουν οι δημο­σιο­γρά­φοι, Γιώρ­γος Ευθυ­μί­ου και Αργύ­ρης Παπα­στά­θης» ανα­φέ­ρε­ται στην ανακοίνωση.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο