Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κ. Καραμανλής: Ειδικό σώμα της αστυνομίας στις συγκοινωνίες Αττικής

Σαν έτοι­μος από και­ρό η σύστα­ση ειδι­κού σώμα­τος της αστυ­νο­μί­ας για το σύνο­λο του συγκοι­νω­νια­κού δικτύ­ου στην περι­φέ­ρεια Αττι­κής προ­α­νήγ­γει­λε ο υπουρ­γός Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών, Κώστας Καρα­μαν­λής, με αφορ­μή τον άγριο ξυλο­δαρ­μό του σταθ­μάρ­χη στην Ομό­νοια από αρνη­τές της μάσκας. 

Όπως παρα­δέ­χτη­κε ήδη από την προη­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση της ΝΔ είχε πέσει στο τρα­πέ­ζι αυτή η πρό­τα­ση, ωστό­σο ποτέ δεν υλο­ποι­ή­θη­κε. «Λέμε να δημιουρ­γή­σου­με ένα ειδι­κό σώμα της ελλη­νι­κής αστυ­νο­μί­ας που θα έχει αρμο­διό­τη­τα στο σύνο­λο όλου του συγκοι­νω­νια­κού δικτύ­ου στην περι­φέ­ρεια Αττι­κής. Ένα σώμα που θα έχει στη δικαιο­δο­σία του τον έλεγ­χο και την ασφά­λεια σε όλα τα μέσα μαζι­κής μετα­φο­ράς και ειδι­κά στο μετρό, θα δώσει τη λύση που περι­μέ­νου­με. Άλλω­στε είναι κάτι που γίνε­ται σε όλες τις χώρες της Ευρώ­πης και είναι ευθύ­νη της πολι­τεί­ας να υπάρ­χει νόμος και τάξη», δήλω­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο υπουρ­γός Υπο­δο­μών και Μεταφορών.

Συμπλή­ρω­σε ότι το θέμα έχει ήδη συζη­τη­θεί με τον αρμό­διο υπουρ­γό Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, Μιχά­λη Χρυ­σο­χο­ΐ­δη και στό­χος είναι το σώμα αυτό να δημιουρ­γη­θεί εντός του έτους. «Μέχρι τότε τα μέτρα αστυ­νό­μευ­σης σε όλους τους σταθ­μούς θα αυξη­θούν», κατέληξε.

Ανα­φε­ρό­με­νος στον ξυλο­δαρ­μό του εργα­ζο­μέ­νου στο μετρό από νεα­ρούς αρνη­τές της μάσκας είπε ότι οι κάμε­ρες του σταθ­μού κατέ­γρα­ψαν πεντα­κά­θα­ρα τα πρό­σω­πα των δρα­στών και έχουν βοη­θή­σει την ΕΛΑΣ να τους ταυ­το­ποι­ή­σει. «Το υλι­κό έχει παρα­δο­θεί στην αστυ­νο­μία και όπως έχω ενη­με­ρω­θεί φαί­νο­νται πεντα­κά­θα­ρα τα πρό­σω­πα των δρα­στών και σύντο­μα θα συλ­λη­φθούν και θα οδη­γη­θούν στη δικαιο­σύ­νη. Στο μετρό υπήρ­χε αστυ­νο­μι­κή παρου­σία ωστό­σο δεν πρό­λα­βε να πιά­σει τους δρά­στες», υπογράμμισε.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο