Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κ. Μαρξ: O εμφύλιος πόλεμος στη Γαλλία

Marx_emfylios_polemos_GaliaΣτο έργο αυτό ανα­πτύσ­σε­ται η μαρ­ξι­στι­κή θεω­ρία της ταξι­κής πάλης, της επα­νά­στα­σης, του κρά­τους και της δικτα­το­ρί­ας του προ­λε­τα­ριά­του. Γρά­φτη­κε με βάση την πεί­ρα από την Κομ­μού­να του Παρι­σιού το 1871 όπου η εργα­τι­κή τάξη για πρώ­τη φορά στην ιστο­ρία –την περί­ο­δο του Γαλ­λο­πρω­σι­κού πολέ­μου– κατά­φε­ρε να κατα­λά­βει την εξου­σία. Δημο­σιεύ­τη­κε με τη μορ­φή προ­κή­ρυ­ξης του Γενι­κού Συμ­βου­λί­ου της Πρώ­της Διε­θνούς των Εργα­τών. Ο Φρί­ντριχ Ένγκελς στον πρό­λο­γο της έκδο­σης του έργου (αφιε­ρω­μέ­νης στα 20 χρό­νια της Κομ­μού­νας) το 1891 αναφέρει:

«Η Κομ­μού­να ανα­γκά­στη­κε αμέ­σως από την αρχή να ανα­γνω­ρί­σει ότι όταν η εργα­τι­κή τάξη έρθει πια στην εξου­σία δεν μπο­ρεί να εξα­κο­λου­θεί να διοι­κεί με την παλιά κρα­τι­κή μηχα­νή, ότι η εργα­τι­κή τάξη για να μην ξανα­χά­σει την κυριαρ­χία που μόλις είχε κατα­χτή­σει πρέ­πει από τη μια να παρα­με­ρί­σει όλη την παλιά κατα­πιε­στι­κή μηχα­νή που ως τότε είχε χρη­σι­μο­ποι­η­θεί ενα­ντί­ον της, κι από την άλλη να εξα­σφα­λί­ζει τον εαυ­τό της από τους ίδιους της τους βου­λευ­τές και υπαλ­λή­λους της ορί­ζο­ντας ότι όλοι δίχως καμιά εξαί­ρε­ση μπο­ρούν να ανα­κλη­θούν σ’ οποια­δή­πο­τε στιγ­μή.» Το βιβλίο αυτό έχει διπλή αξία. Ο ανα­γνώ­στης μπο­ρεί να παρα­κο­λου­θή­σει μέσα από τις γραμ­μές του την πορεία της πρώ­της από­πει­ρας κατά­κτη­σης της εξου­σί­ας από το προ­λε­τα­ριά­το. Ο Μαρξ συν­δυά­ζει την παρου­σί­α­ση των γεγο­νό­των με την επι­στη­μο­νι­κή, υλι­στι­κή ερμη­νεία τους και δια­τυ­πώ­νει το θεμε­λιώ­δες συμπέ­ρα­σμα ότι η Κομ­μού­να ήταν η πρώ­τη επα­νά­στα­ση με την οποία η εργα­τι­κή τάξη ανα­γνω­ρί­στη­κε ανοι­χτά σαν ηγε­τι­κή δύνα­μη σαν «η μόνη τάξη που ήταν ακό­μα ικα­νή για κοι­νω­νι­κή πρω­το­βου­λία». Ταυ­τό­χρο­να, ο Μαρξ βγά­ζει σημα­ντι­κά συμπε­ρά­σμα­τα για την επα­να­στα­τι­κή πολι­τι­κή της εργα­τι­κής τάξης. Ανά­με­σα στ’ άλλα ξεχω­ρί­ζει η σημα­σία που δίνει στην ουσία του εργα­τι­κού κρά­τους, ότι δηλα­δή είναι δικτα­το­ρία του προ­λε­τα­ριά­του μέσω της οποί­ας και μόνο μπο­ρεί «…να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η οικο­νο­μι­κή απε­λευ­θέ­ρω­ση της εργασίας…».

Κ. Μαρξ «O εμφύ­λιος πόλε­μος στη Γαλ­λία» / Εκδό­σεις «Σύγ­χρο­νη Επο­χή» / 112 σελ. / Τιμή 8 ευρώ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο