Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κ. Μητσοτάκης: Έδειξε πρόωρες κάλπες το προσεχές φθινόπωρο — Όλα δείχνουν αρχές Οκτωβρίου

Τις φήμες για πρό­ω­ρες εκλο­γές στο προ­σε­χές φθι­νό­πω­ρο επι­βε­βαί­ω­σε, εμμέ­σως πλην σαφώς, ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης κατά την διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξής του στην φιλο­κυ­βερ­νη­τι­κή ιστο­σε­λί­δα «Capital». 

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, στην συνέ­ντευ­ξή του ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κη αφού εξέ­φρα­σε την πρό­θε­σή του να εξα­ντλή­σει την τετρα­ε­τία άφη­σε ανοι­κτό το ενδε­χό­με­νο πρό­ω­ρων εκλο­γών, έρι­ξε την… ευθύ­νη πρό­ω­ρης προ­σφυ­γής στις κάλ­πες στην αντι­πο­λί­τευ­ση για τη δημιουρ­γία τοξι­κού κλί­μα­τος, λέγο­ντας χαρακτηριστικά:

«Το έχω πει πολ­λές φορές ότι πρό­θε­σή μου είναι να εξα­ντλή­σω την τετρα­ε­τία, διό­τι θεω­ρώ ότι αυτό είναι το θεσμι­κά ορθό και επι­βε­βλη­μέ­νο. Θέλω, επί­σης, να θυμί­σω ότι είχα πολ­λές «ευκαι­ρί­ες» να κάνω εκλο­γές σε μία περί­ο­δο που οι δημο­σκο­πή­σεις ήταν εξαι­ρε­τι­κά βολι­κές για τη Νέα Δημο­κρα­τία και δεν το έκα­να διό­τι δεν μπο­ρώ να βάζω στο ζύγι το κομ­μα­τι­κό συμ­φέ­ρον εις βάρος του εθνι­κού συμφέροντος.

«Ταυ­τό­χρο­να όμως έχω πει ότι, ναι, μία παρα­τε­τα­μέ­νη προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δος σε μεγά­λη έντα­ση αντι­πα­ρά­θε­σης σίγου­ρα είναι κάτι το οποίο η χώρα δεν χρειά­ζε­ται. Αλλά αυτό είναι μία έκκλη­ση προς την αντι­πο­λί­τευ­ση, να μπο­ρού­με να συζη­τή­σου­με με λογι­κή και με μέτρο και με αντι­πα­ρά­θε­ση, όπο­τε αυτή χρειά­ζε­ται, τις πολι­τι­κές μας διαφωνίες.

«Πάρ­τε για παρά­δειγ­μα το σημα­ντι­κό­τα­το νομο­σχέ­διο για την τρι­το­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση, το οποίο θα έχει ψηφι­στεί εντός του Ιου­λί­ου. Θα είναι και αυτό ένα μέτρο του πώς αντι­λαμ­βά­νε­ται η αντι­πο­λί­τευ­ση την πολι­τι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση και πόσο τελι­κά επι­διώ­κει να οξύ­νει τα πράγματα».

Και πρό­σθε­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός: «Άρα, θα επα­να­λά­βω αυτό το οποίο έχω πει πολ­λές φορές: ναι, θέλω να πάω στο τέλος της τετρα­ε­τί­ας, αλλά κάνω και μία έκκλη­ση προς όλους να μην οξύ­νουν τα πράγ­μα­τα σε τέτοιο βαθ­μό που θα κατα­λή­ξου­με να έχου­με μία πολύ παρα­τε­τα­μέ­νη προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δο μεγά­λης έντα­σης, η οποία το μόνο που θα κάνει είναι να οξύ­νει την πολι­τι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση σε τέτοιο βαθ­μό που τελι­κά θα οδη­γή­σει πολί­τες να μην ασχο­λού­νται και να μην ενδια­φέ­ρο­νται για τα πολι­τι­κά τεκταινόμενα».

Γ. Λοβέρδος (βουλευτής ΝΔ): Oι πρόωρες εκλογές θα γίνουν κατά 70% στις 2 Οκτωβρίου

Ο βου­λευ­τής του Δυτι­κού Τομέα της Β’ Αθη­νών της ΝΔ Γιάν­νης Λοβέρ­δος μιλώ­ντας στον ΑΝΤ1 υπο­στή­ρι­ξε ότι οι πρό­ω­ρες εκλο­γές θα γίνουν κατά 70% στις 2 Οκτωβρίου.

Μάλι­στα ο Γ. Λοβέρ­δος άφη­σε ωστό­σο ένα περι­θώ­ριο για την ακρι­βή ημε­ρο­μη­νία διε­ξα­γω­γής των πρό­ω­ρων εκλο­γών λέγο­ντας ότι μπο­ρεί να είναι μια εβδο­μά­δα πριν, μια εμβο­μά­δα μετά από τις 2 Οκτωβρίου.

Ο Λοβέρ­δος είναι ο δεύ­τε­ρος κατά σει­ρά βου­λευ­τής που κάνει λόγο δημό­σια για πρό­ω­ρες εκλο­γές, καθώς μια εβδο­μά­δα πριν είχε προη­γη­θεί ο βου­λευ­τής Θεσπρω­τί­ας της ΝΔ Βασί­λης Γιό­για­κας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο