Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κ. Μητσοτάκης: Δεν καταδέχθηκε να συναντήσει τους εκπροσώπους 2,5 εκατομμυρίων συνταξιούχων

Την απα­ρά­δε­κτη και προ­σβλη­τι­κή στά­ση του πρω­θυ­πουρ­γού απέ­να­ντι στους συντα­ξιού­χους να μην δεχτεί για τρί­τη φορά την αντι­προ­σω­πεία τους, παρά το γεγο­νός ότι είχε ορι­στεί συνά­ντη­ση για τις 14 Ιού­λη, καταγ­γέλ­λει η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Αγώ­να. Περι­γρά­φο­ντας τις μεθο­δεύ­σεις που ακο­λού­θη­σαν μετά την πανελ­λα­δι­κή κινη­το­ποί­η­ση των συντα­ξιού­χων στις 24 Ιού­νη, όπου από το πρω­θυ­πουρ­γι­κό γρα­φείο τούς ενη­μέ­ρω­σαν πως δεν είναι δυνα­τή η συνά­ντη­ση με τον πρω­θυ­πουρ­γό επει­δή βρι­σκό­ταν στις Βρυ­ξέλ­λες, αλλά ότι αυτή θα γίνει τις επό­με­νες μέρες, η ΣΕΑ αναφέρει:

«Στις 1/7/22 μας ειδο­ποί­η­σαν από το γρα­φείο του υπουρ­γού Επι­κρα­τεί­ας ότι το ραντε­βού μας θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στις 14/7/22, στο Μέγα­ρο Μαξί­μου μόνο με τρεις εκπρο­σώ­πους από την ΣΕΑ (λόγω του κορο­νοϊ­ού) (…) Την ΣΕΑ εκπρο­σώ­πη­σαν οι πρό­ε­δροι των τριών πιο αντι­προ­σω­πευ­τι­κών Ομο­σπον­διών, του ΙΚΑ, του Δημο­σί­ου και του ΟΑΕΕ. Εκεί μάθα­με πως για ακό­μη μια φορά δεν θα παρευ­ρι­σκό­ταν ο κ. πρω­θυ­πουρ­γός, αλλά μόνο ο υπουρ­γός Επι­κρα­τεί­ας κ. Γ. Γερα­πε­τρί­της, ο οποί­ος μας δήλω­σε ότι ο πρω­θυ­πουρ­γός δεν παρα­βρέ­θη­κε λόγω ανει­λημ­μέ­νων υπο­χρε­ώ­σε­ων και ότι σύντο­μα θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί το ραντεβού.

Η αντι­προ­σω­πεία της ΣΕΑ εξέ­φρα­σε στον υπουρ­γό την αγα­νά­κτη­ση του συντα­ξιου­χι­κού κόσμου γι’ αυτή την απα­ρά­δε­κτη, προ­σβλη­τι­κή τακτι­κή και αντι­με­τώ­πι­ση των εκπρο­σώ­πων 2,5 εκα­τομ­μυ­ρί­ων συντα­ξιού­χων από τον πρω­θυ­πουρ­γό, που εδώ και τρία χρό­νια δεν βρί­σκει τον ελά­χι­στο χρό­νο να δεχθεί τους εκπρο­σώ­πους τους».

Μπρο­στά σε αυτή την απα­ρά­δε­κτη στά­ση «η ΣΕΑ καλεί τις διοι­κή­σεις των σωμα­τεί­ων της δύνα­μής της και όλους τους συντα­ξιού­χους της χώρας να κατα­δι­κά­σουν αυτή την απα­ρά­δε­κτη στά­ση και προ­σβλη­τι­κή τακτι­κή — πρα­κτι­κή. Είμα­στε σε αγω­νι­στι­κή ετοι­μό­τη­τα και διεκ­δι­κού­με όλο το πλαί­σιο των αιτη­μά­των μας που είναι δου­λε­μέ­να με την εργα­σία και τον μόχθο μιας ζωής. Δεν πρό­κει­ται να το βάλου­με κάτω. Θα συνε­χί­ζου­με και πάλι να βρι­σκό­μα­στε στους δρό­μους του αγώνα…».

Ριζο­σπά­στης

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο