Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κ. Μητσοτάκης: Εμφάνισε την Ελλάδα σαν… επίγειο παράδεισο, τάζοντας προεκλογικά ψίχουλα

Έκανε το μαύρο άσπρο κραδαίνοντας ψίχουλα

Κάτι σαν …επί­γειο παρά­δει­σο εμφά­νι­σε, ούτε λίγο ούτε πολύ, την κατά­στα­ση που βιώ­νουν στη χώρα μας οι εργα­ζό­με­νοι ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης μιλώ­ντας στη Βου­λή στη συζή­τη­ση για τις δήθεν «κοι­νω­νι­κές πολι­τι­κές της κυβέρνησης». 

Διά μαγεί­ας η εργα­σια­κή ζού­γκλα εξα­φα­νί­σθη­κε, μαζί βέβαια και η ακρί­βεια που μαστί­ζει τον λαό και το προ­ε­κλο­γι­κό ‑όπως φάνη­κε- ζητού­με­νο για τον πρω­θυ­πουρ­γό ήταν, κρα­δαί­νο­ντας επι­δό­μα­τα και ψίχου­λα, να στή­σει ένα πολι­τι­κό παι­χνί­δι με τον ΣΥΡΙΖΑ, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι η δική του κυβέρ­νη­ση τα κάνει καλά σε σύγκρι­ση με το 2015 που, βέβαια, και η ΝΔ όπως και το ΠΑΣΟΚ ψήφι­σαν το 3ο μνη­μό­νιο των ΣΥΡΙΖΑ  — ΑΝΕΛ.

Άλλω­στε έτσι ξεκί­νη­σε την ομι­λία του ο Κ. Μητσο­τά­κης, λέγο­ντας ότι δεν έχουν ξεχα­στεί όσα έγι­ναν το 2015 και ότι «ευτυ­χώς ανή­κουν στο παρελ­θόν» διό­τι η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ έφε­ρε «τη δυνα­μι­κό­τε­ρη ανά­πτυ­ξη» και τη «μεγα­λύ­τε­ρη μεί­ω­ση της ανερ­γί­ας» στην Ευρώ­πη και φυσι­κά μίλη­σε και αυτός, όπως έχουν κάνει όλοι οι προ­κά­το­χοί του, για «εθνι­κή επι­τυ­χία». Μόνο που η «δυνα­μι­κό­τε­ρη ανά­πτυ­ξη» μοι­ρά­ζει κέρ­δη στους ομί­λους και …στο­χευ­μέ­να ψίχου­λα στους φτω­χό­τε­ρους των φτω­χών που βγαί­νει από την τσέ­πη ‑ως φόροι- του λαού.

Για τα Εργα­σια­κά, ο Κ. Μητσο­τά­κης χαρα­κτή­ρι­σε «κομ­βι­κή τομή τη διπλή αύξη­ση του κατώ­τα­του μισθού» που όπως είπε από 650 είναι στα 713 ευρώ μει­κτά. Απέ­κρυ­ψε ωστό­σο ότι ο μέσος μισθός στην Ελλά­δα δεν φτά­νει για να βγει ολό­κλη­ρος ο μήνας και ότι απαι­τού­νται γεν­ναί­ες αυξή­σεις, όπως διεκ­δι­κούν και πετυ­χαί­νουν εργα­τι­κά συν­δι­κά­τα. Απέ­κρυ­ψε επί­σης ότι παρα­μέ­νει η απα­ρά­δε­κτη νομο­θε­σία του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ που ορί­ζει ότι ο εκά­στο­τε υπουρ­γός Εργα­σί­ας καθο­ρί­ζει τον κατώ­τα­το μισθό με κρι­τή­ριο τη δημο­σιο­νο­μι­κή πει­θαρ­χία και την αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα της οικο­νο­μί­ας, δηλα­δή κρι­τή­ριο είναι οι ανά­γκες των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων για κέρ­δη και όχι αυτές των εργα­ζο­μέ­νων για επι­βί­ω­ση με αξιο­πρέ­πεια. Ανα­φέρ­θη­κε και στην ψηφια­κή κάρ­τα εργα­σί­ας που αξιο­ποιεί­ται για την εφαρ­μο­γή της διευ­θέ­τη­σης του εργά­σι­μου χρόνου.

Για το χαρά­τσι του ΕΝΦΙΑ πανη­γύ­ρι­σε ότι μειώ­θη­κε κατά 35%, όταν τελι­κά αυτό που έγι­νε ήταν αντί για κατάρ­γη­ση να μονι­μο­ποι­η­θεί διά της μείωσης.

Για την ανερ­γία, επα­νέ­λα­βε ότι προ­τε­ραιό­τη­τα είναι τα προ­γράμ­μα­τα ενερ­γη­τι­κής πολι­τι­κής μέσω της ΔΥΠΑ (που αντι­κα­τέ­στη­σε τον ΟΑΕΔ), δηλα­δή συνέ­χι­ση των προ­γραμ­μά­των για τζά­μπα εργασία.

Για τους συντα­ξιού­χους, που συνε­χί­ζουν να δια­δη­λώ­νουν και να αγω­νί­ζο­νται για πραγ­μα­τι­κές αυξή­σεις στις συντά­ξεις και για επα­να­φο­ρά της 13ης και της 14ης σύντα­ξης, ο πρω­θυ­πουρ­γός ισχυ­ρί­στη­κε ότι «ο από­μα­χος ξεκί­νη­σε να ανα­κτά την αξιο­πρέ­πεια», ενώ για τις εκκρε­μείς συντά­ξεις που εξα­κο­λου­θούν να μην απο­δί­δο­νται στην ώρα τους, είπε ότι η δική του κυβέρ­νη­ση τα πάει καλύ­τε­ρα σε σχέ­ση με την προη­γού­με­νη. Για την επι­κου­ρι­κή ασφά­λι­ση εμφά­νι­σε σαν κάτι θετι­κό ότι ο ασφα­λι­σμέ­νος θα εξα­να­γκά­ζε­ται να παρι­στά­νει τον επεν­δυ­τή ψάχνο­ντας για χρη­μα­τι­στη­ρια­κά προ­ϊ­ό­ντα για να τοπο­θε­τή­σει τις εισφο­ρές του.

Και συγκρα­τη­μέ­νες προ­ε­κλο­γι­κές εξαγ­γε­λί­ες περιε­λάμ­βα­νε η ομι­λία του Κ. Μητσο­τά­κη. Ανέ­φε­ρε ότι από την 1η Γενά­ρη 2023 θα καταρ­γη­θεί το χαρά­τσι της εισφο­ράς αλλη­λεγ­γύ­ης για όλους και θα ξεπα­γώ­σουν οι συντά­ξεις μετά από 12 χρό­νια. Έσπευ­σε ωστό­σο να δεί­ξει ότι το καλά­θι θα είναι μικρό, λέγο­ντας ότι το ξεπά­γω­μα θα γίνει «χωρίς να απει­λεί­ται η δημο­σιο­νο­μι­κή ισορ­ρο­πία, ούτε η αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα της ελλη­νι­κής οικονομίας»…

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο