Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κ. Μητσοτάκης: Εμφάνισε την Ελλάδα ως «πρωτοπαλίκαρο» του ΝΑΤΟ

Ως «πρω­το­πα­λί­κα­ρο» του ΝΑΤΟ παρου­σί­α­σε την Ελλά­δα ο πρω­θυ­πουρ­γός, Κυριά­κος Μητσο­τά­κης, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, μιλώ­ντας από το βήμα της Συνό­δου Κορυ­φής της λυκο­συμ­μα­χί­ας, που διε­ξά­γε­ται στη Μαδρί­τη, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ανα­φαν­δόν το «νέο στρα­τη­γι­κό δόγ­μα» που συζη­τεί­ται, δηλα­δή την αύξη­ση της επι­θε­τι­κό­τη­τας του ΝΑΤΟ, εκθέ­το­ντας τον ελλη­νι­κό λαό σε ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρους κινδύνους.

Συγκε­κρι­μέ­να, ο Κ. Μητσο­τά­κης δια­φή­μι­σε την ταχύ­τα­τη και σε βάθος εμπλο­κή της Ελλά­δας στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση στην Ουκρα­νία, ενώ υπερ­τό­νι­σε τη σημα­σία της δρά­σης του ΝΑΤΟ «για την υπε­ρά­σπι­ση της εδα­φι­κής ακε­ραιό­τη­τας, των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των και του Διε­θνούς Δικαί­ου», την ώρα που το ΝΑΤΟ εδώ και δεκα­ε­τί­ες πρω­τα­γω­νι­στεί ανελ­λι­πώς στη δια­μέ­λι­ση χωρών, στην αλλα­γή συνό­ρων και τη σφα­γή λαών.

Ακό­μα, σύμ­φω­να με κυβερ­νη­τι­κές πηγές, ο πρω­θυ­πουρ­γός εξή­ρε την ενό­τη­τα, την ταχύ­τη­τα και την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα στην αντι­με­τώ­πι­ση της Ρωσί­ας στον πόλε­μο της Ουκρα­νί­ας, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι θα πρέ­πει να συνε­χί­σει προς την κατεύ­θυν­ση αυτή. Εμφα­νί­σθη­κε σαν «σημαιο­φό­ρος» των συμ­φε­ρό­ντων του ατλα­ντι­κού άξο­να στην περιο­χή της Ανα­το­λι­κής Ευρώπης.

Επί­σης, δήλω­σε ότι είναι πάρα πολύ σημα­ντι­κό οι κυρώ­σεις που απο­φα­σί­ζο­νται να εφαρ­μό­ζο­νται από όλα τα μέλη, φρά­ση που εκλή­φθη­κε σαν υπο­νο­ού­με­νο για τη στά­ση της Τουρ­κί­ας. Βέβαια, δεν ανέ­φε­ρε ότι τις κυρώ­σεις προς τη Ρωσία δεν τις πλη­ρώ­νουν οι Ρώσοι ολι­γάρ­χες, αλλά το βάρος τους επω­μί­ζο­νται οι λαοί της Ευρώ­πης, ανά­με­σά τους και ο ελλη­νι­κός, με μεγα­λύ­τε­ρο ράλι στην ακρίβεια.

Ο Έλλη­νας πρω­θυ­πουρ­γός καλω­σό­ρι­σε την Φιν­λαν­δία και τη Σου­η­δία στη λυκο­συμ­μα­χία, δεί­χνο­ντας έτσι το ενδια­φέ­ρον του για την ενί­σχυ­σή της, που μόνο νέα δει­νά θα φέρει για τους λαούς των δύο αυτών χωρών, αλλά και συνο­λι­κά στην Ευρώ­πη, καθώς εντεί­νο­νται οι ανταγωνισμοί.

Εξάλ­λου και προ­σερ­χό­με­νος στη Σύνο­δο Κορυ­φής του ΝΑΤΟ, ο Κ. Μητο­τά­κης εξέ­φρα­σε την ικα­νο­ποί­η­σή του επει­δή «στο νέο στρα­τη­γι­κό δόγ­μα, το οποίο θα υιο­θε­τή­σου­με σε λίγο, στην εισα­γω­γή του συμπε­ρι­λαμ­βά­νε­ται η προ­στα­σία της κυριαρ­χί­ας, της εδα­φι­κής ακε­ραιό­τη­τας, του Διε­θνούς Δικαί­ου», σπεύ­δο­ντας να υιο­θε­τή­σει όλες τις δολο­φο­νι­κές απο­φά­σεις του ΝΑΤΟ.

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο