Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κ. Μητσοτάκης: Επιστολική ψήφος στις ευρωεκλογές και όλη η χώρα μια περιφέρεια με σταυρό

Ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης ανα­κοί­νω­σε πριν λίγο στο υπουρ­γι­κό συμ­βού­λιο επι­στο­λι­κή ψήφο για τις ευρω­ε­κλο­γές και όλη η χώρα μια περι­φέ­ρεια με σταυρό.

Για τις επερ­χό­με­νες ευρω­ε­κλο­γές το μέτρο της επι­στο­λι­κής ψήφου θα ισχύ­σει για τους από­δη­μους αλλά και εντός της επι­κρά­τειας για την περί­πτω­ση ασθε­νών, εργα­ζό­με­νων, φοιτητών.

O Κυρ. Μητσο­τά­κης ανέ­φε­ρε ότι αυτή η τελεί­ως διά­τρη­τη δια­δι­κα­σία της επι­στο­λι­κής ψήφου θα ισχύ­ει όχι μόνο για τους κατοί­κους του εξω­τε­ρι­κού που είναι εγγε­γραμ­μέ­νοι στους εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους, αλλά και για όσους κατοι­κούν εντός Ελλάδας!

Ο πρω­θυ­πουρ­γός έκα­νε λόγο για «ιστο­ρι­κή τομή», λέγο­ντας ότι «εμπλου­τί­ζε­ται και αλλά­ζει η εκλο­γι­κή δια­δι­κα­σία», ενώ στη δυνα­τό­τη­τα άσκη­σης των εκλο­γι­κών δικαιω­μά­των μέσω επι­στο­λι­κής ψήφου συμπε­ριέ­λα­βε… σχε­δόν όλο το εκλο­γι­κό σώμα! Συγκε­κρι­μέ­να εκτός από τους από­δη­μους, ανα­φέρ­θη­κε σε ηλι­κιω­μέ­νους, ασθε­νείς, ΑμεΑ, φοι­τη­τές, μαθη­τές, επο­χι­κούς εργα­ζό­με­νους και άλλους εργα­ζό­με­νους που δου­λεύ­ουν τη μέρα των εκλογών.

Ως πρό­σχη­μα επι­κα­λέ­στη­κε την ανά­γκη να χτυ­πη­θεί τάχα η απο­χή, αν και στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα είναι τελεί­ως δια­φο­ρε­τι­κοί οι λόγοι που πυρο­δο­τούν την απο­χή. Άλλω­στε, η κυβέρ­νη­ση που τώρα κόπτε­ται δήθεν για αυτούς που δεν μπο­ρούν να ψηφί­σουν, στις τελευ­ταί­ες εκλο­γές απέρ­ρι­ψε την τρο­πο­λο­γία του ΚΚΕ για να μπο­ρούν να ψηφί­ζουν οι επο­χι­κοί εργα­ζό­με­νοι του του­ρι­σμού στους τόπους που εργά­ζο­νται, καθώς και σει­ρά άλλων μέτρων για τη διευ­κό­λυν­ση των ψηφοφόρων.

Η επι­στο­λι­κή ψήφος είναι μια δια­δι­κα­σία που μόνο το ΚΚΕ έχει καταγ­γεί­λει επα­νει­λημ­μέ­να, προει­δο­ποιώ­ντας για τους τερά­στιους κιν­δύ­νους αλλοί­ω­σης του εκλο­γι­κού σώμα­τος και άρα του εκλο­γι­κού αποτελέσματος.

Ακό­μα, σχε­τι­κά με τις επερ­χό­με­νες ευρω­ε­κλο­γές, ο Κυρ. Μητσο­τά­κης ανα­κοί­νω­σε ότι στο σύστη­μα ανά­δει­ξης ευρω­βου­λευ­τών θα ισχύ­σει ο σταυ­ρός προ­τί­μη­σης, με μία ενιαία περι­φέ­ρεια, καθώς «τον πρώ­το λόγο έχει ο πολί­της, όχι ο αρχη­γός κάθε κόμ­μα­τος», για την εκλογή.

Επί­σης, ο πρω­θυ­πουρ­γός ανα­φέρ­θη­κε στις νομο­θε­τι­κές πρω­το­βου­λί­ες της κυβέρ­νη­σης, με κορω­νί­δα το φορο­λο­γι­κό-λαι­μη­τό­μο για τους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους. Έκα­νε ξανά προ­κλη­τι­κά λόγο για «11 ρυθ­μί­σεις κοι­νω­νι­κής δικαιο­σύ­νης ενα­ντί­ον της φορο­δια­φυ­γής», ενώ όπως είναι κατα­νοη­τό τοις πάσι στό­χος είναι η φορο­α­φαί­μα­ξη και ο εξο­βε­λι­σμός των μικρών επαγγελματιών.

Σχε­τι­κά με τις περι­βό­η­τες αλλα­γές στο νομο­σχέ­διο μετά τη δημό­σια δια­βού­λευ­ση, ο ίδιος ο Κ. Μητσο­τά­κης τόνι­σε ξανά ότι «δεν αλλοιώ­νε­ται ο πυρή­νας του νομο­σχε­δί­ου» και πως «δεν υπα­κού­ει η κυβέρ­νη­ση σε καμία συντε­χνία», δεί­χνο­ντας ότι η κυβέρ­νη­ση γρά­φει στα παλιό­τε­ρα των υπο­δυ­μά­των της τις αγω­νί­ες χιλιά­δων κόσμου που απει­λεί­ται με λουκέτο.

Μίλη­σε ακό­μα για τις παρεμ­βά­σεις στον Ποι­νι­κό Κώδι­κα, ανα­φε­ρό­με­νος σε «επι­τά­χυν­ση έκδο­σης απο­φά­σε­ων», «φυλά­κι­ση για πλημ­με­λή­μα­τα» και αυστη­ρο­ποί­η­ση σε εκτέ­λε­ση ποινών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο