Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κ. Μητσοτάκης: Νέα ανακύκλωση των περί «κλιματικής κρίσης» για να κρυφτούν οι ευθύνες για τις πλημμύρες

Ανα­με­νό­με­νο ήταν και έτσι έγι­νε. Τα περί «κλι­μα­τι­κής κρί­σης» ανα­κύ­κλω­σε άλλη μια φορά ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης για να κρυ­φτούν οι ευθύ­νες για τις πλημ­μύ­ρες και την έλλει­ψη ολο­κλη­ρω­μέ­νου σχε­δια­σμού προ­στα­σί­ας της ζωής και της λαϊ­κής περιου­σί­ας από τα φυσι­κά φαινόμενα.

Μιλώ­ντας στην έναρ­ξη του Υπουρ­γι­κού Συμ­βου­λί­ου υπο­στή­ρι­ξε ότι «η πυκνό­τη­τα των επι­θέ­σε­ων της κλι­μα­τι­κής κρί­σης είναι κάτι το οποίο επι­βάλ­λει πλέ­ον να εντά­ξου­με την Πολι­τι­κή Προ­στα­σία και τα ζητή­μα­τα προ­σαρ­μο­γής στην κλι­μα­τι­κή κρί­ση ως ορι­ζό­ντια προ­τε­ραιό­τη­τα όλων των πολι­τι­κών μας». Βέβαια καμία κυβέρ­νη­ση δεν έφτια­ξε ένα ολο­κλη­ρω­μέ­νο σχέ­διο προ­στα­σί­ας από πλημ­μύ­ρες, πυρ­κα­γιές και σει­σμούς διό­τι προ­τε­ραιό­τη­τα ήταν και παρα­μέ­νει η κερ­δο­φο­ρία των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων.

Αυτή την προ­τε­ραιό­τη­τα υπη­ρε­τεί η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ για αυτό άλλω­στε ο πρω­θυ­πουρ­γός κατέ­δει­ξε ότι η δια­χεί­ρι­ση των κατα­στρο­φών δεν θα παρεκ­κλί­νει την κυβέρ­νη­ση από τον στό­χο των …«τολ­μη­ρών αλλα­γών» για την «ποιο­τι­κή ανά­πτυ­ξη» που αφού απο­φέ­ρουν κέρ­δη και κόντρα κέρ­δη στους ομί­λους «θα βελ­τιώ­σουν το επί­πε­δο ζωής των πολι­τών», επι­χει­ρή­μα­τα που έχουν χρε­ο­κο­πή­σει κατ’ επα­νά­λη­ψη διό­τι η ευη­με­ρία των κερ­δών των λίγων είναι σε βάρος των ανα­γκών των πολλών.

Ανέ­φε­ρε χαρα­κτη­ρι­στι­κά: «Να επα­να­λά­βω την από­λυ­τη προ­σή­λω­σή μας στις μικρές και μεγά­λες αλλα­γές που βελ­τιώ­νουν την καθη­με­ρι­νό­τη­τα των πολι­τών. Ξέρου­με ότι, εκ των πραγ­μά­των, ανα­λώ­νου­με αρκε­τό χρό­νο στη δια­χεί­ρι­ση των κρί­σε­ων. Αυτό είναι πια μία πραγ­μα­τι­κό­τη­τα η οποία έχω την εντύ­πω­ση ότι θα μας συνο­δεύ­ει διαρ­κώς, αλλά δεν μπο­ρεί να ακυ­ρώ­νει τον κύριο πυρή­να του λόγου για τον οποίο μας εξέ­λε­ξαν οι πολί­τες και μας έδω­σαν αυτό το πολύ υψη­λό ποσο­στό, που δεν είναι άλλος από το να εφαρ­μό­σου­με μεγά­λες και τολ­μη­ρές αλλα­γές που θα στη­ρί­ξουν την ποιο­τι­κή ανά­πτυ­ξη, θα αντι­με­τω­πί­σουν την ανερ­γία, θα βελ­τιώ­σουν το επί­πε­δο ζωής των πολι­τών και θα παρέ­χουν καλύ­τε­ρες υπη­ρε­σί­ες σε όλους τους κρί­σι­μους τομείς δημο­σί­ων πολιτικών».

Στους πλημ­μυ­ρο­πα­θείς συνέ­στη­σε υπο­μο­νή, λέγο­ντας ότι «προ­φα­νώς η ανά­τα­ξη της ευρύ­τε­ρης περιο­χής της Θεσ­σα­λί­ας είναι ένα έργο το οποίο θα απαι­τή­σει και­ρό» και υπο­σχέ­θη­κε ξανά ό,τι και στις πλημ­μύ­ρες του «Ιανού», πως «θα το παρα­κο­λου­θού­με συνε­χώς και θα ξανα­πώ ότι πρέ­πει να ξανα­χτί­σου­με καλύ­τε­ρα από ό,τι πριν όλα όσα χάσαμε».

Σε ό,τι αφο­ρά τα νομο­σχέ­δια που ήταν στην ατζέ­ντα ανα­φέρ­θη­κε σε δύο από αυτά. Τα νομο­σχέ­δια των υπουρ­γεί­ων Εσω­τε­ρι­κών και Υγείας.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο