Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κ. Μπακογιάννης: Μετά τον «μεγάλο περίπατο» ήρθε το… νεκροταφείο της πλατείας Συντάγματος

Συνε­χί­ζει να πει­ρα­μα­τί­ζε­ται με τους δρό­μους και τις πλα­τεί­ες της Αθή­νας — καθώς και με τα νεύ­ρα των Αθη­ναί­ων — ο δήμαρ­χος της πόλης Κώστας Μπακογιάννης.

Μετά το φιά­σκο του «μεγά­λου περί­πα­του», ο δήμαρ­χος έβα­λε στο στό­χα­στρο την πλα­τεία Συντάγ­μα­τος, το κάτω μέρος της οποί­ας επι­χεί­ρη­σε να… «ανα­πλά­σει» με κόστος 25 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ.

Μόνο που η υπο­τι­θέ­με­νη «ανά­πλα­ση» απο­δεί­χθη­κε κατα­στρο­φι­κή. Κακό­γου­στες σιδε­ρέ­νιες πέρ­γκο­λες και μαρ­μά­ρι­να παγκά­κια που θυμί­ζουν… τάφους.

Όπως ήταν επό­με­νο, το θέα­μα σχο­λιά­στη­κε αρνη­τι­κά στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, ενώ στο Twitter στή­θη­κε κυριο­λε­κτι­κά «γλέ­ντι» με τις επι­λο­γές της δημο­τι­κής αρχής.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κή η παρα­κά­τω «πει­ραγ­μέ­νη» φωτό που απει­κο­νί­ζει μνη­μό­συ­νο σε… ταφι­κό μνη­μείο της κάτω πλα­τεί­ας Συντάγματος.

Ευτυ­χώς, λέμε εμείς, που δεν έκα­νε και εγκαί­νια με το Ρου­βά, στα πρό­τυ­πα της πρω­το­χρο­νιά­τι­κης συναυ­λί­ας κόστους 215 χιλιά­δων ευρώ…

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο