Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κ. Μπακογιάννης: Προσπαθεί να δικαιολογήσει τα… αδικαιολόγητα για τον συνωστισμό στην Ομόνοια

Τον σάλο που προ­κά­λε­σε ο συνω­στι­σμός πλή­θους κόσμου στα χθε­σι­νά «εγκαί­νια» της ανα­νε­ω­μέ­νης πλα­τεί­ας Ομο­νοί­ας προ­σπά­θη­σε να… μαζέ­ψει ο δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων Κώστας Μπακογιάννης.

Επι­χει­ρώ­ντας να δικαιο­λο­γή­σει τα αδι­καιο­λό­γη­τα, ο δήμαρ­χος ανέ­βα­σε βίντεο στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, όπου μετα­ξύ άλλων παρα­δέ­χε­ται ότι η δημο­τι­κή αρχή δεν προ­έ­βλε­ψε ότι θα μαζεύ­ο­νταν τόσος πολύς κόσμος.

«Κάνα­με ένα μεγά­λο λάθος, για­τί δεν προ­βλέ­ψα­με ότι όταν ανοί­γει η πλα­τεία Ομο­νοί­ας είναι λογι­κό να μαζευ­τεί αυθόρ­μη­τα πολύς κόσμος» σημειώ­νει στη δήλω­ση του ο κ. Μπα­κο­γιάν­νης, διευ­κρι­νί­ζο­ντας παράλ­λη­λα ότι από πλευ­ράς του Δήμου «δεν έγι­ναν εγκαί­νια, φιέ­στα ή ομιλίες».

Είναι θετι­κό ότι ο δήμαρ­χος ανα­γνω­ρί­ζει το λάθος του, αλλά το ερώ­τη­μα παρα­μέ­νει: Έπει­τα από τόσες δημό­σιες επι­ση­μάν­σεις της κυβέρ­νη­σης και των αρμό­διων αρχών, έπει­τα από τον κουρ­νια­χτό που σήκω­σαν τα τηλε­ο­πτι­κά δελ­τία ειδή­σε­ων για τις «πλα­τεί­ες», πως γίνε­ται η διοί­κη­ση του δήμου Αθη­ναί­ων να αδυ­να­τεί να προ­βλέ­ψει το προ­φα­νές; Ότι μια τέτοιου είδους εκδή­λω­ση θα προ­σέλ­κυε, ανα­πό­φευ­κτα, μεγά­λο αριθ­μό ανθρώπων;

Αλή­θεια, οι βου­λευ­τές της ΝΔ που είχαν «ανέ­βει στα κερα­μί­δια» με την μεγα­λειώ­δη Πρω­το­μα­γιά­τι­κη εκδή­λω­ση στο Σύνταγ­μα (όπου τηρή­θη­καν στο ακέ­ραιο όλα τα μέτρα προ­στα­σί­ας), τι έχουν να πουν επί του θέματος;

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο