Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κ. Μπακογιάννης: «Τροχονόμος» μεγαλοξενοδόχων και μεγαλεμπόρων, λαγός της κυβερνητικής καταστολής

Μία ακό­μα αντι­λαϊ­κή παρέμ­βα­ση από τον δήμαρ­χο Αθή­νας Κ. Μπα­κο­γιάν­νη. Με επι­στο­λή του προς τους υπουρ­γούς Εσω­τε­ρι­κών, Μάκη Βορί­δη και Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη Τάκη Θεο­δω­ρι­κά­κο, ο δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων ζητά μέτρα κατα­στο­λής για τις πορεί­ες και τις δια­δη­λώ­σεις των εργα­ζο­μέ­νων, με το πρό­σχη­μα ότι κλεί­νουν το κέντρο και δημιουρ­γούν κυκλο­φο­ρια­κή συμ­φό­ρη­ση στις βασι­κές οδι­κές αρτηρίες.

Σε «λαγό» της κυβερ­νη­τι­κής κατα­στο­λής απο­φά­σι­σε να μετα­τρα­πεί ο κ. Μπα­κο­γιάν­νης ανα­φέ­ρει σε σχό­λιό της η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Αθή­νας, τονί­ζο­ντας χαρακτηριστικά:

«Και εκεί που όλοι θα περί­με­ναν μια συγνώ­μη για την άθλια κατά­στα­ση στο κέντρο της πόλης, ο κύριος Μπα­κο­γιάν­νης απο­φά­σι­σε να μετα­τρα­πεί σε λαγό της κυβερ­νη­τι­κής κατα­στο­λής, στέλ­νο­ντας επι­στο­λή στους υπουρ­γούς Εσω­τε­ρι­κών και Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, για να απα­γο­ρεύ­σουν — περιο­ρί­σουν τις δια­δη­λώ­σεις, για­τί αυτές δήθεν δια­τα­ράσ­σουν “την κοι­νω­νι­κή και οικο­νο­μι­κή ζωή”.

Διερ­μη­νεύ­ει τα συναι­σθή­μα­τα των κατοί­κων, των επαγ­γελ­μα­τιών και των επι­σκε­πτών όπως θέλει και όπως του αρέ­σει, όμως η αγα­νά­κτη­ση ξεχει­λί­ζει για τον απο­τυ­χη­μέ­νο δήμαρ­χο Αθη­ναί­ων, για το φιά­σκο του Μεγά­λου Περι­πά­του και την εγκα­τά­λει­ψη όλων των γει­το­νιών που δεν προ­σελ­κύ­ουν του­ρί­στες. Όχι μόνο για την εικό­να της Αθή­νας, αλλά ακό­μα περισ­σό­τε­ρο για την ταλαι­πω­ρία των ανθρώ­πων που υφί­στα­νται κάθε μέρα εδώ και τόσους μήνες, με το κυκλο­φο­ρια­κό χάος, “τη δια­τά­ρα­ξη της κοι­νω­νι­κής και οικο­νο­μι­κής ζωής”…

Κλεί­νει σχε­δόν ένας χρό­νος από τότε που το κάτω μέρος της πλα­τεί­ας Συντάγ­μα­τος “δια­κο­σμή­θη­κε” με τις δια­βό­η­τες λαμα­ρί­νες… Κλεί­νουν σχε­δόν 9 μήνες από τότε που η λεω­φό­ρος Πανε­πι­στη­μί­ου παρα­μέ­νει σκαμ­μέ­νη και λει­τουρ­γεί ως ο πιο κεντρι­κός σκου­πι­δό­το­πος της πόλης.

Αλή­θεια, τις περισ­σό­τε­ρες ημέ­ρες τον τελευ­ταίο χρό­νο, που δεν υπήρ­χε κάποια συγκέ­ντρω­ση — δια­δή­λω­ση στο κέντρο της Αθή­νας, για­τί άρα­γε υπήρ­χε μπο­τι­λιά­ρι­σμα στους κεντρι­κούς δρό­μους της πόλης;

Ο κύριος Μπα­κο­γιάν­νης ανα­λαμ­βά­νει έναν διπλό ρόλο: Τρο­χο­νό­μος των μεγα­λο­ξε­νο­δό­χων και μεγα­λε­μπό­ρων που νοιά­ζε­ται μόνο για την του­ρι­στι­κή μόστρα της Αθή­νας και πρω­το­μά­στο­ρας της κυβερ­νη­τι­κής κατα­στο­λής. Για­τί αντι­λαμ­βά­νο­νται πολύ καλά στα κυβερ­νη­τι­κά — κρα­τι­κά επι­τε­λεία ότι σε μια περί­ο­δο που συντρί­βε­ται το λαϊ­κό εισό­δη­μα από την ακρί­βεια στα καύ­σι­μα, στο ρεύ­μα, στα σού­περ μάρ­κετ που προ­κα­λεί η κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή, οι λαϊ­κές αντι­δρά­σεις και οι διεκ­δι­κή­σεις για μέτρα ανα­κού­φι­σης θα πολλαπλασιαστούν.

Είναι γελα­σμέ­νοι αν νομί­ζουν ότι έτσι θα βάλουν στον γύψο τους αγώ­νες των εργα­ζο­μέ­νων, της νεο­λαί­ας, των συντα­ξιού­χων… Για άλλη μια φορά θα πετά­ξουν στο καλά­θι των αχρή­στων τα αντι­λαϊ­κά σχέ­δια κατα­στο­λής και αυταρχισμού».

Σύλλογος Αυτοαπασχολούμενων Επαγγελματιών και Εμπόρων Δήμου Αθηναίων

Την απα­ρά­δε­κτη ενέρ­γεια του Δημάρ­χου Αθή­νας, να στεί­λει επι­στο­λή στους υπουρ­γούς της κυβέρ­νη­σης Μ. Βορί­δη και Τ. Θεο­δω­ρι­κά­κο και να τους ζητή­σει να πάρουν μέτρα για τον περιο­ρι­σμό των δια­δη­λώ­σε­ων και της δια­μαρ­τυ­ρί­ας του λαού στο κέντρο της Αθή­νας καταγ­γέλ­λει ο Σύλ­λο­γος Αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων Επαγ­γελ­μα­τιών και Εμπό­ρων Δήμου Αθήνας.

«Μάλι­στα ο κ. Μπα­κο­γιάν­νης, εντε­λώς προ­κλη­τι­κά, τολ­μά­ει να μιλά­ει εξ ονό­μα­τος των επαγ­γελ­μα­τιών της πόλης, χωρίς κανείς να τον έχει εξου­σιο­δο­τή­σει για κάτι τέτοιο», επι­ση­μαί­νει ο Σύλ­λο­γος και προσθέτει:

«Πέρα από προ­κλη­τι­κό, είναι και κωμι­κό, ο Δήμαρ­χος και η Δημο­τι­κή Αρχή που έδω­σε εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ για να δοκι­μά­σει το μεγά­λο περί­πα­το και τα νεύ­ρα των Αθη­ναί­ων, με το κομ­φού­ζιο που δημιούρ­γη­σε, να εμφα­νί­ζε­ται τώρα ως δήθεν υπε­ρα­σπι­στής τους, που θέλει “τάχα” να τους απαλ­λά­ξει από την ταλαιπωρία.

Πολύ περισ­σό­τε­ρο που τον κ. Μπα­κο­γιάν­νη και τη Δημο­τι­κή Αρχή της Αθή­νας δε τους βλέ­που­με για άλλα πιο σημα­ντι­κά πράγ­μα­τα δρα­στή­ριους που αφο­ρούν ουσια­στι­κά μέτρα στή­ρι­ξης του εισο­δή­μα­τος των μικρών επαγ­γελ­μα­τιών της πόλης.

Δεν τον είδα­με δρα­στή­ριο σήμε­ρα που η κυβέρ­νη­ση ξεκί­νη­σε τις αναρ­τή­σεις οφει­λών από τις επι­στρε­πτέ­ες προ­κα­τα­βο­λές όταν γνω­ρί­ζει ότι οι μικροί επαγ­γελ­μα­τί­ες ζού­με με μια μόνι­μη απειλή.

Δεν το βλέ­που­με δρα­στή­ριο με το μεγά­λο κύμα της ακρί­βειας που μας ξεζου­μί­ζει κάθε μέρα στο ρεύ­μα, στα καύ­σι­μα και στις πρώ­τες ύλες. Και σα να μην έφτα­νε αυτό ο ίδιος συνε­χί­ζει να εισπράτ­τει τα δημο­τι­κά τέλη στο σύνο­λό τους. Η κυβέρ­νη­ση μας εξαί­ρε­σε ακό­μα και από τα ψίχου­λα των δια­φό­ρων pass και την ίδια στιγ­μή μαζί με ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ ψήφι­σαν πριν λίγες μέρες αφο­ρο­λό­γη­το πετρέ­λαιο για τους εφοπλιστές.

Δεν τον βλέ­που­με δρα­στή­ριο για τα χρέη των Δημο­τι­κών Τελών που έχουν συσ­σω­ρευ­τεί στις πλά­τες των μικρών επαγ­γελ­μα­τιών, ούτε τον είδα­με δρα­στή­ριο την περί­ο­δο του λοκ ντά­ουν να μας απαλ­λά­ξει από το βάρος των δημο­τι­κών τελών χωρίς όρους και προ­ϋ­πο­θέ­σεις. Αντί για αυτό έφτια­χνε πλατ­φόρ­μες χωρίς καμία ενη­μέ­ρω­ση στους επαγγελματίες.

Δεν τον βλέ­που­με δρα­στή­ριο για τη στε­λέ­χω­ση των ανα­γκαί­ων υπη­ρε­σιών του Δήμου όπως για παρά­δειγ­μα της καθα­ριό­τη­τας όπου χιλιά­δες μικροί επαγ­γελ­μα­τί­ες είμα­στε υπο­χρε­ω­μέ­νοι να συντη­ρού­με τις επι­χει­ρή­σεις μας κυριο­λε­κτι­κά μέσα στη βρώμα.

Είναι ο Δήμαρ­χος και η Δημο­τι­κή Αρχή που απ’ τη μια, δεν έχει οικο­νο­μι­κή δυνα­τό­τη­τα για να στη­ρί­ξει ουσια­στι­κά τους μικρούς επαγ­γελ­μα­τί­ες αλλά από την άλλη, έχει εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες ευρώ για πρω­το­χρο­νιά­τι­κα σόου των λίγων λεπτών που δεν είχαν θεα­τή ούτε ένα Αθηναίο.

Αν πραγ­μα­τι­κά ενδια­φέ­ρε­ται για τους μικρούς επαγ­γελ­μα­τί­ες, ας πάρει τώρα μέτρα και να ικα­νο­ποι­ή­σει τα παρα­πά­νω. Εκτός κι αν η πρε­μού­ρα που τον έπια­σε δεν αφο­ρά τους μικρούς επαγ­γελ­μα­τί­ες της πόλης αλλά τους ομί­λους και τις μεγά­λες αλυ­σί­δες, πράγ­μα διό­λου απίθανο.

Η μεγα­λύ­τε­ρη ταλαι­πω­ρία για τους μικρούς επαγ­γελ­μα­τί­ες είναι η φορο­λη­στεία, τα χαρά­τσια που δια­χρο­νι­κά όλες οι Κυβερ­νή­σεις μας φόρ­τω­σαν. Γι αυτούς ακρι­βώς τους λόγους, πρέ­πει με την οργά­νω­ση και το συλ­λο­γι­κό αγώ­να μας να απαλ­λα­χτού­με από αυτές!».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο