Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κ. Παπαδάκης: Απέναντι στη βαρβαρότητα του «κόστους» και της «αγοράς» χρειάζεται ακόμα πιο ισχυρό ΚΚΕ (VIDEO)

Απέ­να­ντι στη βαρ­βα­ρό­τη­τα του «κόστους — οφέ­λους» και της «αγο­ράς» και στην Υγεία χρειά­ζε­ται ισχυ­ρή λαϊ­κή αντι­πο­λί­τευ­ση, με ΚΚΕ ακό­μα πιο δυνα­τό την επό­με­νη ημέ­ρα των εκλο­γών, τόνι­σε ο Κώστας Παπα­δά­κης, μέλος της ΚΕ και ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ, μιλώ­ντας το βρά­δυ της Τετάρ­της 7 Ιού­νη σε εκπο­μπή του «Blue Sky».

Η κοστο­λό­γη­ση των προ­γραμ­μά­των ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, σημεί­ω­σε ο Κ. Παπα­δά­κης, μπο­ρεί να φανεί από αυτά που έγι­ναν με το ΕΚΑΒ και στην Κω και στη Νέα Μάκρη για­τί τα κοστο­λο­γη­μέ­να προ­γράμ­μα­τα είναι αυτά που τσα­κί­ζουν τους προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς της Υγεί­ας με όλα τα μνη­μό­νια που πέρα­σαν, τους εφαρ­μο­στι­κούς νόμους, το κλεί­σι­μο νοσο­κο­μεί­ων, όπου δια­μορ­φώ­θη­κε μια κατά­στα­ση με κρι­τή­ριο το «κόστος» και της αντί­λη­ψης της Υγεί­ας ως «αγο­ράς».

Το κύριο πρό­βλη­μα είναι η λογι­κή του «κόστους — οφέ­λους», επι­σή­μα­νε ο Κ. Παπα­δά­κης και γι’ αυτό δεν προ­σλαμ­βά­νο­νται για­τροί, νοση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό, γι’ αυτό έχει τα χάλια του το ΕΚΑΒ με όλες αυτές τις ελλεί­ψεις που δεν έχει ούτε τον στό­λο, ούτε το προ­σω­πι­κό, ζητή­μα­τα που το ΚΚΕ είχε ανα­δεί­ξει με Ερώ­τη­ση στη Βου­λή τον Οκτώ­βριο του 2022. Αυτή την κατά­στα­ση και την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, που δεν είναι μόνο στο ΕΚΑΒ, αλλά είναι και οι απάν­θρω­πες ώρες ανα­μο­νής στα Επεί­γο­ντα, στα χει­ρουρ­γεία, είναι τα ράν­τζα κλπ., την έχουν δια­μορ­φώ­σει όλα αυτά τα χρό­νια όλα τα κόμ­μα­τα που κυβέρνησαν.

Σημεί­ω­σε τις ευθύ­νες των κυβερ­νή­σε­ων για το γεγο­νός ότι δεν υπάρ­χει δημό­σιο νοσο­κο­μείο στην Ανα­το­λι­κή Αττι­κή και μάλι­στα μετά τη φονι­κή πυρ­κα­γιά στο Μάτι. Το επι­ση­μαί­νου­με αυτό, πρό­σθε­σε, για­τί ο σχε­δια­σμός είναι να κοπούν και άλλα δημό­σια νοσο­κο­μεία στο όνο­μα της χιλιο­με­τρι­κής απόστασης.

Όπως ανέ­φε­ρε, καμία κυβέρ­νη­ση δεν μπο­ρεί να είναι παντο­δύ­να­μη αν υπάρ­χει ισχυ­ρό ΚΚΕ και εργα­τι­κό λαϊ­κό κίνη­μα για να βάλει εμπό­δια, μαζί με τους υγειο­νο­μι­κούς, μαζί με τους ασθε­νείς. Ο κόσμος να βγά­λει συμπέ­ρα­σμα και πρέ­πει να ενα­ντιω­θεί σε αυτή την στρα­τη­γι­κή της ΕΕ, του κεφα­λαί­ου και των κομ­μά­των που υπη­ρε­τούν αυτή την πολιτική.

Κατα­λή­γο­ντας ο Κ. Παπα­δά­κης και ανα­φε­ρό­με­νος στην ανά­πτυ­ξη της οικο­νο­μί­ας, σημεί­ω­σε ότι υπάρ­χει ανά­πτυ­ξη, αλλά από αυτή ο λαός όχι μόνο δεν παίρ­νει τίπο­τα, αλλά έχει και νέες απώ­λειες. Οι διθυ­ραμ­βι­κές ανα­φο­ρές για την ανά­πτυ­ξη κρί­νο­νται στο Πέρα­μα, όπου στη Ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κή Ζώνη είχα­με έναν νεκρό και δύο σακα­τε­μέ­νους εργά­τες που δού­λευαν χωρίς υπο­χρε­ω­τι­κή ΣΣΕ, ή τους πλει­στη­ρια­σμούς όπου το εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα αυτές τις ημέ­ρες υπε­ρα­σπί­στη­κε πάνω από 15 οικο­γέ­νειες, με μπρο­στά­ρη­δες τους βου­λευ­τές του ΚΚΕ.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο