Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κ. Παπαδάκης: Το ΚΚΕ έχει καταδικάσει το απαράδεκτο τουρκολιβυκό σύμφωνο — Για τις αθλιότητες του βουλευτή Καιρίδη

Γνω­ρί­ζουν και οι πέτρες στην Ελλά­δα ότι το ΚΚΕ από την πρώ­τη στιγ­μή έχει κατα­δι­κά­σει και έχει απο­κα­λύ­ψει το ανυ­πό­στα­το και απα­ρά­δε­κτο τουρ­κο­λι­βυ­κό σύμ­φω­νο, τόνι­σε ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ Κώστας Παπα­δά­κης, μιλώ­ντας στο ραδιό­φω­νο του «ΣΚΑΪ».

Με αφορ­μή τις αθλιό­τη­τες που δια­κί­νη­σε ο βου­λευ­τής της ΝΔ, Δ. Και­ρί­δης, ότι τάχα οι ευρω­βου­λευ­τές του ΚΚΕ κατα­ψή­φι­σαν στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο ψήφι­σμα που κατα­δί­κα­ζε το τουρ­κο­λι­βυ­κό σύμ­φω­νο, ο Κ. Παπα­δά­κης απο­κα­τέ­στη­σε την αλή­θεια, λέγο­ντας ότι δεν επρό­κει­το για ψήφι­σμα, αλλά για Έκθε­ση του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου με τίτλο «Για την κατά­στα­ση στη Λιβύη», δηλα­δή «δεν τέθη­κε σε ξεχω­ρι­στή ψηφο­φο­ρία το τουρ­κο­λι­βυ­κό σύμ­φω­νο, αλλά ένα ενιαίο κεί­με­νο για την κατά­στα­ση-χάρ­βα­λο που υπάρ­χει στη Λιβύη».

Μάλι­στα, παρα­τή­ρη­σε ότι η μονα­δι­κή φορά που τέθη­κε στην Ολο­μέ­λεια του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου το τουρ­κο­λι­βυ­κό μνη­μό­νιο ήταν φέτος το καλο­καί­ρι, στις 7 Ιού­νη, με καθυ­στέ­ρη­ση κιό­λας 2,5 ετών, όπου οι ευρω­βου­λευ­τές του ΚΚΕ ψήφι­σαν υπέρ της κατα­δί­κης του.

Αυτό που ανέ­φε­ρε η πρό­σφα­τη Έκθε­ση ήταν η ανα­γνώ­ρι­ση της «κυβέρ­νη­σης Εθνι­κής Ενό­τη­τας» της Λιβύ­ης, όπως είπε. «Πρό­κει­ται δηλα­δή για την ίδια κυβέρ­νη­ση και τις δυνά­μεις που έστη­σαν με την κυβέρ­νη­ση Ερντο­γάν το τουρ­κο­λι­βυ­κό σύμ­φω­νο», σημεί­ω­σε, προ­σθέ­το­ντας πως πρό­κει­ται για αυτή την κυβέρ­νη­ση για την οποία ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών, Ν. Δέν­διας, παρέ­μει­νε για ώρες στο αερο­πλά­νο, προ­κει­μέ­νου να μην τη συνα­ντή­σει και να μην την αναγνωρίσει.

Έτσι, με την υπερ­ψή­φι­ση της Έκθε­σης ανα­γνω­ρί­ζε­ται η κυβέρ­νη­ση και υπάρ­χει μια προ­τρο­πή να απο­σύ­ρει το σύμ­φω­νο. «Αυτό είναι το επι­κίν­δυ­νο περιε­χό­με­νο του ψηφί­σμα­τος, γι’ αυτό το ΚΚΕ το κατα­ψή­φι­σε», όπως ανέφερε.

Ακό­μα, ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ τόνι­σε ότι «αν ο Δ. Και­ρί­δης ήθε­λε να είναι το ψήφι­σμα ξεκά­θα­ρα ενά­ντια στο τουρ­κο­λι­βυ­κό σύμ­φω­νο και όχι να υπο­βαθ­μι­στεί και να χαθεί σε ένα σύνο­λο συστά­σε­ων, γνω­ρί­ζει πολύ καλά πώς θα έπρε­πε να το κάνει». Συγκε­κρι­μέ­να, θα έπρε­πε να θέσει σε τρο­πο­λο­γία το συγκε­κρι­μέ­νο άρθρο, ωστό­σο αυτό δεν συνέ­βη «για­τί η ΝΔ γνω­ρί­ζει καλά ότι στις τάξεις του Ευρω­παϊ­κού Λαϊ­κού Κόμ­μα­τος, αλλά και άλλων πολι­τι­κών ομά­δων στην Ευρω­βου­λή, υπάρ­χει σημα­ντι­κός αριθ­μός ευρω­βου­λευ­τών που δεν θα ψήφι­ζαν την κατα­δί­κη του».

Και επι­σή­μα­νε ότι το ΚΚΕ αντι­με­τω­πί­ζει με μεγά­λη ευθύ­νη τέτοια κεί­με­να, καθώς πρό­κει­ται για πολύ σοβα­ρά ζητή­μα­τα όπου ο καθέ­νας πρέ­πει να τοπο­θε­τεί­ται με υπευθυνότητα.

Επί­σης, υπο­γράμ­μι­σε τις μεγά­λες ευθύ­νες της ΕΕ, των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ που βομ­βάρ­δι­σαν και διέ­λυ­σαν τη Λιβύη, όπου τότε μόνο το ΚΚΕ κατα­δί­κα­σε αυτή την ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση που άνοι­ξε τον ασκό του Αιό­λου στην περιο­χή και τρο­φο­δό­τη­σε τα σχέ­δια και της Τουρκίας.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο