Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κ. Παπαδάκης: Όλες ανεξαιρέτως οι ελληνικές κυβερνήσεις στήριξαν τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους στο Αφγανιστάν

Την υπο­κρι­σία ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ αλλά και τις ευθύ­νες των ελλη­νι­κών κυβερ­νή­σε­ων για τις τελευ­ταί­ες εξε­λί­ξεις στο Αφγα­νι­στάν, υπο­γράμ­μι­σε ο Κώστας Παπα­δά­κης μέλος της ΚΕ και ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ μιλώ­ντας στο ραδιό­φω­νο του «Real FM» το πρωί της Τρί­της 24 Αυγούστου.

Υπεν­θύ­μι­σε πως αυτές οι δυνά­μεις που σήμε­ρα, παρου­σιά­ζουν τους Ταλι­μπάν ως εν δυνά­μει εταί­ρους, πριν χρό­νια τους εμφά­νι­ζαν ως απει­λή και ήταν οι ίδιοι που τους στή­ρι­ζαν και τους χρη­μα­το­δό­τη­σαν για τις αντι­δρα­στι­κές αλλα­γές στη χώρα σε βάρος του Αφγα­νι­κού λαού. Ηταν οι ίδιοι που τους εξό­πλι­ζαν στον πόλε­μο κατά της ΕΣΣΔ και στη λαϊ­κή επα­νά­στα­ση στο Αφγα­νι­στάν, όπου έγι­ναν πρω­το­φα­νή πράγ­μα­τα για τις γυναί­κες και σήμε­ρα, είναι οι ίδιοι που χύνουν κρο­κο­δεί­λια δάκρυα για τη θέση των γυναικών.

Οι τελευ­ταί­ες εξε­λί­ξεις εξε­λίσ­σο­νται στο παζλ των αντα­γω­νι­σμών μετα­ξύ των ιμπε­ρια­λι­στι­κών δυνά­με­ων με τις ΗΠΑ να ανα­προ­σαρ­μό­ζουν στρα­τιω­τι­κά τις δυνά­μεις τους, στο πλαί­σιο της αντι­πα­ρά­θε­σης και του αντα­γω­νι­σμού με την Κίνα, επι­σή­μα­νε χαρακτηριστικά.

Οσον αφο­ρά τις ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις, τόνι­σε ότι όλες ανε­ξαι­ρέ­τως στή­ρι­ξαν τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους στο Αφγα­νι­στάν με χρή­μα­τα αλλά και με τις Νατοϊ­κές βάσεις στη χώρα μας. Το 2010 και το 2011 το ελλη­νι­κό κρά­τος έδω­σε 7 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ ετη­σί­ως για τις επεμ­βά­σεις στο Αφγα­νι­στάν ενώ η σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση πέρ­σι έδω­σε 300.000 ευρώ την ώρα που για την αντι­πυ­ρι­κή προ­στα­σία της Αττι­κής έδι­νε μόλις 30 χιλιά­δες ευρώ!

Υποκρισία για το προσφυγικό

Κατήγ­γει­λε την υπο­κρι­σία της ΕΕ για το προ­σφυ­γι­κό, την ώρα που με την πολι­τι­κή της προ­κα­λεί κύμα­τα χιλιά­δων ξερι­ζω­μέ­νων, ενώ με τις συμ­φω­νί­ες της εντεί­νει την κατα­στο­λή σε βάρος τους, προ­χω­ρά σε μαζι­κές απε­λά­σεις καθώς και στον εγκλω­βι­σμό χιλιά­δων σε κλει­στές δομές – φυλακές.

Η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση, συνέ­χι­σε, αντί να επι­δει­κνύ­ει τα τεί­χη στον Εβρο, οφεί­λει να προ­χω­ρή­σει σε άμε­σες δια­δι­κα­σί­ες ασύ­λου για να μετα­βούν στους πραγ­μα­τι­κούς προ­ο­ρι­σμούς που θέλουν οι χιλιά­δες πρό­σφυ­γες και μετανάστες.

Η κυβέρνηση μεταφέρει τις ευθύνες της στον λαό, για την πανδημία

Οσον αφο­ρά την παν­δη­μία και τα νέα μέτρα της κυβέρ­νη­σης, ο Κ. Παπα­δά­κης ανα­φέρ­θη­κε στην προ­σπά­θεια της κυβέρ­νη­σης να μετα­φέ­ρει τις ευθύ­νες και πάλι στον λαό, κι ενώ άνοι­ξε τον του­ρι­σμό, προ­σαρ­μό­ζο­ντας τα υγειο­νο­μι­κά πρω­τό­κολ­λα στα συμ­φέ­ρο­ντα του του­ρι­στι­κού και ξενο­δο­χεια­κού κεφαλαίου.

Η υπο­χρε­ω­τι­κό­τη­τα των εμβο­λια­σμών θα μπο­ρού­σε να εξε­τα­στεί σε συγκε­κρι­μέ­νες περι­πτώ­σεις εργα­ζο­μέ­νων, τόνι­σε, ωστό­σο σήμε­ρα, η κυβέρ­νη­ση αξιο­ποιεί το εμβό­λιο για να κρύ­ψει τις δικές της ευθύ­νες στη μη λήψη ουσια­στι­κών μέτρων και για να προ­ω­θή­σει νέα αντερ­γα­τι­κά μέτρα.

Την ώρα που στα 107 κατοι­κή­σι­μα νησιά, μόλις τα 7 έχουΝ ΜΕΘ, δεν μπο­ρεί η κυβέρ­νη­ση να ρίχνει την ευθύ­νη στον λαό, τόνι­σε χαρακτηριστικά.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο