Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κ. Παπασταύρου: Το πλαίσιο της ΕΕ που στηρίζουν τα άλλα κόμματα ανοίγει την επικίνδυνη λογική της εξίσωσης κομμουνισμού — ναζισμού

«Ο κ. Τζή­με­ρος είναι γνω­στός αντι­κομ­μου­νι­στής, γρα­φι­κός και δεν είναι η πρώ­τη φορά που στρέ­φε­ται ενά­ντια στο ΚΚΕ», σημεί­ω­σε ο Κύριλ­λος Παπα­σταύ­ρου, υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής του Κόμ­μα­τος στην Δυτι­κή Αττι­κή και μέλος του ΠΓ της ΚΕ, με αφορ­μή την προ­σφυ­γή του Τζή­με­ρου στον Άρειο Πάγο για την απα­γό­ρευ­ση συμ­με­το­χής του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος στις εκλογές.

«Βέβαια, πολ­λές φορές, μερι­κοί γρα­φι­κοί παί­ζουν το ρόλο του λαγού και δεν πρέ­πει να υπο­τι­μά­ται αυτό», πρό­σθε­σε, μιλώ­ντας στο «Attica tv».

Όπως σημεί­ω­σε ο Κ. Παπα­σταύ­ρου, υπάρ­χει ένα ολό­κλη­ρο θεσμι­κό πλαί­σιο της ΕΕ, το οποίο υιο­θε­τούν τόσο η ΝΔ, με την πρό­σφα­τη ρύθ­μι­ση, την οποία κατα­ψή­φι­σε το ΚΚΕ, αλλά την υιο­θε­τούν και όλα τα υπό­λοι­πα κόμ­μα­τα που στη­ρί­ζουν την ΕΕ.

Συγκε­κρι­μέ­να, επι­σή­μα­νε ότι το πλαί­σιο αυτό ανοί­γει την επι­κίν­δυ­νη λογι­κή που τεί­νει να εξι­σώ­σει το ναζι­σμό — φασι­σμό με το εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα και τον κομ­μου­νι­σμό. Ο Κ. Παπα­σταύ­ρου υπο­γράμ­μι­σε ότι έχουν ευθύ­νη όλα τα κόμ­μα­τα που στη­ρί­ζουν το πλαί­σιο και θύμι­σε ότι με βάση αυτό υπάρ­χουν ΚΚ που απα­γο­ρεύ­ο­νται σε χώρες της ΕΕ.

Ανα­φε­ρό­με­νος στις προ­ε­κλο­γι­κές εξαγ­γε­λί­ες ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, σημεί­ω­σε ότι επι­βε­βαιώ­νε­ται ότι το κυβερ­νη­τι­κό πρό­γραμ­μα της επό­με­νης μέρας είναι δεσμευ­μέ­νο σε αντι­λαϊ­κές κατευ­θύν­σεις, οι οποί­ες καθο­ρί­ζο­νται από δεσμεύ­σεις σε πολι­τι­κές της ΕΕ, στο Ταμείο Ανά­καμ­ψης που έχει αντι­λαϊ­κά προ­α­παι­τού­με­να. Επί­σης ξεκα­θά­ρι­σε ότι η επό­με­νη κυβέρ­νη­ση θα κλη­ρο­νο­μή­σει όλους τους προη­γού­με­νους αντι­λαϊ­κούς νόμους.

Γι’ αυτό, απέ­να­ντι στην επό­με­νη κυβέρ­νη­ση που θα είναι δεδο­μέ­να αντι­λαϊ­κή, όποιο χρώ­μα κι αν έχει, τόνι­σε πώς έχει σημα­σία πώς θα βρε­θεί ο λαός και πώς είναι η δρά­ση του ΚΚΕ είναι εγγύ­η­ση ότι με την ενί­σχυ­σή του μπο­ρεί να παί­ξει καθο­ρι­στι­κό ρόλο για να τα βρει σκού­ρα η επό­με­νη κυβέρνηση.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο