Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κ. Παρασκευάς (ΚΚΕ): Όψιμα «αντισυστημική» η μεγαλοδικηγόρος Ζ. Κωνσταντοπούλου

Σε πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση στην πλα­τεία Ευό­σμου, στη Δυτι­κή Θεσ­σα­λο­νί­κη, που οργά­νω­σαν οι Κομ­μα­τι­κές Οργα­νώ­σεις του Δήμου Κορ­δε­λιού-Ευό­σμου μίλη­σε το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής ο ο Κώστας Παρα­σκευάς, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Ο Κώστας Παρα­σκευάς τόνι­σε την ανά­γκη να φτά­σει το ψηφο­δέλ­τιο και το μήνυ­μα του ΚΚΕ παντού, χωρίς εφη­συ­χα­σμό, «για να ρίξου­με τη Κυρια­κή το βρά­δυ περισ­σό­τε­ρο φως στο σκο­τά­δι, για να ρίξου­με κόκ­κι­νο στη νύχτα, για να ανθί­σει το χαμό­γε­λο στα χεί­λη των παι­διών, των εργα­τών, των γυναι­κών στις γει­το­νιές, στις μεγά­λες δια­δη­λώ­σεις και κινη­το­ποι­ή­σεις που θα ακο­λου­θή­σουν την επό­με­νη μέρα των εκλογών.

Μετα­ξύ άλλων στά­θη­κε στα διά­φο­ρα κόμ­μα­τα που εμφα­νί­στη­καν για να αρπά­ξουν τη ψήφο του λαού, όπως για παρά­δειγ­μα το κόμ­μα της Ζωής Κων­στα­ντο­πού­λου, για το οποίο είπε: «(…) Στον ίδιο αστε­ρι­σμό των δορυ­φό­ρων της αστι­κής τάξης κινεί­ται και το αρχη­γι­κό μόρ­φω­μα της μεγα­λο­δι­κη­γό­ρου από την Αθή­να κυρί­ας Κωνσταντοπούλου.

Με περίσ­σεια αλα­ζο­νεία, εμφα­νί­ζε­ται σαν “αντι­συ­στη­μι­κή δύνα­μη” καi αντί­πα­λος του “πολι­τι­κού συστή­μα­τος”, το οποίο κατα­κε­ραυ­νώ­νει φρα­στι­κά. Κρύ­βο­ντας όμως, ότι η ίδια υπήρ­ξε πρό­ε­δρος της Βου­λής, δηλα­δή 3ος πολι­τεια­κός παρά­γο­ντας της χώρας, που τα προ­νό­μια του συνε­χί­ζει να τα χρη­σι­μο­ποιεί και τώρα, που παρι­στά­νει την “αντι­συ­στη­μι­κή”.

Στή­ρι­ξε το σύστη­μα σε μια πολύ κρί­σι­μη περί­ο­δο. Έχει και εκεί­νη τις δικές της ευθύ­νες για την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή του ΣΥΡΙΖΑ το πρώ­το εξά­μη­νο του 2015 και την εκστρα­τεία εξα­πά­τη­σης του λαού. Χαρα­κτη­ρι­στι­κά όταν ήταν πρό­ε­δρος της Βουλής:

Στή­ρι­ξε τα αντι­λαϊ­κά μέτρα της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ, όπως η «συμ­φω­νία γέφυ­ρα» για παρά­τα­ση του 2ου μνη­μο­νί­ου τον Φλε­βά­ρη του 2015 ή το κλέ­ψι­μο των απο­θε­μα­τι­κών δημό­σιων οργα­νι­σμών για την απο­πλη­ρω­μή του χρέ­ους τον Απρί­λη του 2015.

Εμπό­δι­σε να έρθει προς ψήφι­ση η πρό­τα­ση του ΚΚΕ το Φλε­βά­ρη του 2015 για κατάρ­γη­ση του μνη­μο­νί­ου, πρό­τα­ση που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ψηφί­σει το 2012, όσο ήταν ακό­μα αντι­πο­λί­τευ­ση. Μάλι­στα σε συνέ­ντευ­ξη της είχε δηλώ­σει ότι τελι­κά ήταν “σχή­μα λόγου” η δια­κή­ρυ­ξη περί κατάρ­γη­σης του μνη­μο­νί­ου. Ευθυ­γραμ­μί­στη­κε έτσι μια χαρά με την προ­σπά­θεια συνο­λι­κά του ΣΥΡΙΖΑ να ξεγε­λά­σει το λαό μας.

Πάει πολύ η σημε­ρι­νή της προ­σπά­θεια να παρου­σια­στεί ως “μονο­μά­χος” ενά­ντια στα “μνη­μο­νια­κά κόμματα”!

Είχε παί­ξει περί­ερ­γα παι­χνί­δια δεί­χνο­ντας ανο­χή στην Χρυ­σή Αυγή και τους βου­λευ­τές της, με πρό­σχη­μα την τήρη­ση των κανο­νι­σμών και δια­δι­κα­σιών της Βου­λής, θέτο­ντας ζητή­μα­τα ότι οι συνε­δριά­σεις της Ολο­μέ­λειας της Βου­λής θα εξαρ­τώ­νται από το αν θα είναι παρό­ντες οι προ­φυ­λα­κι­σμέ­νοι βου­λευ­τές της φασι­στι­κής οργά­νω­σης της Χρυ­σής Αυγής.

Η κυρία Κων­στα­ντο­πού­λου, μεγα­λο­δι­κη­γό­ρος και μεγα­λο­μα­νής, έχει κάνει σύν­θη­μα της προ­ε­κλο­γι­κό “Βάζου­με Ζωή στη Βου­λή”, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα προ­σπα­θεί στο μέτρο των δυνά­με­ων της, να δώσει ένα “φιλί ζωής” στο σύστη­μα, το οποίο όψι­μα παρι­στά­νει ότι κρι­τι­κά­ρει και αντι­πα­λεύ­ει. Αλλά και κάτι ακό­μα, που ήταν κρυμ­μέ­νη απού­σα εξα­φα­νι­σμέ­νη όλα αυτά τα χρόνια;».

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από 902.gr.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο