Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κ. Πελετίδης: Ο πρωθυπουργός δεν ήθελε να ακούσει τα προβλήματα του λαού της Πάτρας

Οι εξαγ­γε­λί­ες του πρω­θυ­πουρ­γού Κ. Μητσο­τά­κη από την Πάτρα, κατά την επί­σκε­ψή του, αλλά «και τα μεγά­λα λόγια για ανά­πτυ­ξη, δεν αφο­ρούν το λαό, που βιώ­νει την ακρί­βεια, την ενερ­γεια­κή φτώ­χεια, την επι­δεί­νω­ση του βιο­τι­κού του επι­πέ­δου, αλλά τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, που και σήμε­ρα κατα­γρά­φουν προ­κλη­τι­κά μεγά­λα κέρ­δη» επι­ση­μαί­νει σε ανα­κοί­νω­σή της η Δημο­τι­κή Αρχή της πόλης.

Παράλ­λη­λα στη­λι­τεύ­ει την κίνη­ση του πρω­θυ­πουρ­γού που «παρό­τι επι­σκέ­φτη­κε την Πάτρα με τη θεσμι­κή του ιδιό­τη­τα, δεν θεώ­ρη­σε υπο­χρέ­ω­σή του να επι­σκε­φτεί το δημαρ­χείο και να συνα­ντη­θεί με τον δήμαρ­χο» τονί­ζο­ντας πως είναι προ­φα­νές πως «δεν ήθε­λε να ακού­σει ενο­χλη­τι­κά πράγ­μα­τα, όπως τα μεγά­λα προ­βλή­μα­τα του λαού της Πάτρας, τα σοβα­ρά ζητή­μα­τα που έχει θέσει ο πατραϊ­κός λαός με τις κινη­το­ποι­ή­σεις του, αλλά και ο Δήμαρ­χος με δεκά­δες επι­στο­λές του προς τον ίδιο τον Πρω­θυ­πουρ­γό, αλλά και σε όλους τους Υπουργούς.

Δεν ήθε­λε να ακού­σει για χρη­μα­το­δό­τη­ση του Δήμου, ώστε να αντα­πο­κρι­θεί στις ανά­γκες των δημο­τών του, ούτε για προ­σλή­ψεις μόνι­μου προσωπικού.

Δεν μίλη­σε για την από­δο­ση στο Δήμο της έκτα­σης του πρώ­ην σκου­πι­δό­το­που στο Ριγα­νό­κα­μπο, ούτε για την πλή­ρη από­δο­ση του παρα­λια­κού μετώ­που της πόλης, ώστε να ξανα­πο­κτή­σει την πρό­σβα­σή της στη θάλασσα».

Επί­σης, στέ­κε­ται στην απόρ­ρι­ψη από τον Κ. Μητσο­τά­κη του πάγιου αιτή­μα­τος του πατραϊ­κού λαού, των φορέ­ων του και της δημο­τι­κής Αρχής, για πλή­ρη υπο­γειο­ποί­η­ση από το Ρίο έως το Νέο Λιμά­νι και «τον ενη­με­ρώ­νου­με ότι ο αγώ­νας θα συνε­χι­στεί. Ακό­μα, όμως και τα 5,2 χιλιό­με­τρα υπο­γειο­ποί­η­σης που ανα­κοί­νω­σε, δεν απο­τέ­λε­σαν από την αρχή πολι­τι­κή επι­λο­γή της Κυβέρ­νη­σης, αλλά είναι απο­τέ­λε­σμα του αγώ­να του λαού της πόλης μας, κόντρα σε όσους καλ­λιερ­γού­σαν την ηττο­πά­θεια και συκο­φα­ντού­σαν ως μαξι­μα­λι­στι­κό το αίτημα».

Κατα­λή­γο­ντας ξεκα­θα­ρί­ζει πως «η δημο­τι­κή Αρχή, μαζί με το λαό, θα συνε­χί­σει σ’ αυτό τον δρό­μο, του αγώ­να, που απο­τε­λεί τη μονα­δι­κή ελπι­δο­φό­ρα προ­ο­πτι­κή για την ικα­νο­ποί­η­ση των ανα­γκών μας και την υπε­ρά­σπι­ση των δικαιω­μά­των μας».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο