Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κ. Πελετίδης:  «Περιμένω σήμερα από το δικαστήριο να κάνει το καθήκον του» 

 «Περι­μέ­νω σήμε­ρα από το δικα­στή­ριο να κάνει το καθή­κον του», δήλω­σε ο δήμαρ­χος Πατρέ­ων Κώστας Πελε­τί­δης, περι­μέ­νο­ντας να ξεκι­νή­σει η δίκη του. Όπως πρό­σθε­σε, «περι­μέ­νω να στα­θεί με τον πατραϊ­κό λαό, τον ελλη­νι­κό λαό, με τις πανα­θρώ­πι­νες αξί­ες και να στα­μα­τή­σει την πορεία αυτών που δηλη­τη­ριά­ζουν και διχάζουν».

 «Το θέμα δεν είναι ότι δικά­ζε­ται ο δήμαρ­χος Πατρέ­ων, αλλά το σύνο­λο του πατραϊ­κού λαού που βρί­σκε­ται σήμε­ρα εδώ για να υπε­ρα­σπι­στούν τις παναν­θρώ­πι­νες αξί­ες, να κτυ­πη­θεί ο ρατσι­σμός και εκεί­νες οι από­ψεις που δηλη­τη­ριά­ζουν την πολι­τι­κή ζωή του τόπου μας», δήλω­σε ο Κώστας Πελε­τί­δης. Στο μετα­ξύ, έξω από το δικα­στι­κό μέγα­ρο βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη από νωρίς το πρωί πολυ­πλη­θής συγκέ­ντρω­ση συμπα­ρά­στα­σης στον δήμαρ­χο Πατρέων. 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο