Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κ. Πελετίδης: Συνεχίζουμε να παίρνουμε σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κοροναϊού

«Ο Δήμος Πατρέ­ων, από τις 27 Φεβρουα­ρί­ου, στα πλαί­σια προ­στα­σί­ας της δημό­σιας υγεί­ας, πήρε και συνε­χί­ζει να παίρ­νει σει­ρά μέτρων πρό­λη­ψης για την αντι­με­τώ­πι­ση της εξά­πλω­σης του κορο­ναϊ­ού», τόνι­σε ο δήμαρ­χος Πατρέ­ων, Κώστας Πελε­τί­δης, κατά την διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης Τύπου που παραχώρησε.

Όπως πρό­σθε­σε, «σε συνερ­γα­σία με τον Εθνι­κό Οργα­νι­σμό Δημό­σιας Υγεί­ας με επι­στη­μο­νι­κούς φορείς, έκλει­σαν οι παι­δι­κοί σταθ­μοί, τα ΚΔΑΠ, τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, τα λαϊ­κά φρο­ντι­στή­ρια, τα ΚΑΠΗ, το χορευ­τι­κό τμή­μα, ματαιώ­θη­καν πολι­τι­στι­κές και αθλη­τι­κές εκδη­λώ­σεις, ενώ γίνε­ται ενη­μέ­ρω­ση για τις οδη­γί­ες προ­στα­σί­ας».

Παράλ­λη­λα, σύμ­φω­να με τον δήμαρ­χο, «με γνώ­μο­να την προ­στα­σία της υγεί­ας των εργα­ζο­μέ­νων του δήμου, έχουν ενη­με­ρω­θεί όλοι από την πρώ­τη στιγ­μή για τα μέτρα πρό­λη­ψης που οφεί­λουν να τηρούν, ενώ στις δημο­τι­κές υπη­ρε­σί­ες που εξυ­πη­ρε­τούν κοι­νό έχουν δοθεί επι­πλέ­ον οδη­γί­ες, όπως επί­σης και μέσα ατο­μι­κής προ­στα­σί­ας».

Επί­σης, όπως επε­σή­μα­νε, «σε όσες υπη­ρε­σί­ες εξυ­πη­ρε­τούν κοι­νό, θα υπάρ­χει υπάλ­λη­λος στην είσο­δο που θα ρωτά­ει κάθε προ­σερ­χό­με­νο αν είναι εμπύ­ρε­τος, ώστε να καθο­ρί­ζε­ται ο τρό­πος με τον οποίο θα εξυ­πη­ρε­τη­θεί με ασφάλεια».

Ανα­φε­ρό­με­νος στις δομές υγεί­ας, ο Κώστας Πελε­τί­δης ζήτη­σε «να λει­τουρ­γή­σουν σε 24ωρη βάση όλες οι μονά­δες πρω­το­βάθ­μιας φρο­ντί­δας υγεί­ας» εκτι­μώ­ντας ότι «αυτό θα απο­συμ­φο­ρή­σει τα νοσο­κο­μεία», ενώ παράλ­λη­λα ζήτη­σε την επα­να­λει­τουρ­γία του νοσο­κο­μεί­ου «Νοση­μά­των Θώρα­κος», που όπως είπε, «κάλυ­πτε σοβα­ρές και πάγιες ανά­γκες όλης της Δυτι­κής Ελλάδας».

Επί­σης, είπε ότι «οι ενέρ­γειες που έγι­ναν για να λει­τουρ­γή­σουν καλύ­τε­ρα οι δομές υγεί­ας, δεν καλύ­πτουν τις ανά­γκες για σήμε­ρα και αύριο», προ­σθέ­το­ντας ότι «αντί των προ­σλή­ψε­ων επι­κου­ρι­κών νοση­λευ­τών, για­τρών, είναι ανα­γκαία όσο ποτέ η πρό­σλη­ψη μόνι­μων και πλή­ρους απα­σχό­λη­σης υγειο­νο­μι­κών όλων των ειδι­κο­τή­των, για να καλυ­φθούν οι τερά­στιες ελλεί­ψεις που υπάρ­χουν στην περιο­χή μας».

Τέλος, ανέ­φε­ρε ότι «οι 50 προ­σλή­ψεις επι­κου­ρι­κών στην Πάτρα που καλώς έγι­ναν, δεν φτά­νουν ούτε για τις σημε­ρι­νές ανάγκες».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο