Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚOYBA — ΗΠΑ: «Η επανάσταση δεν εξαγοράζεται», παρουσίαση βιβλίου (26/6)

cuba-book1

Ο Πολι­τι­στι­κός Σύλ­λο­γος «Χοσέ Μαρ­τί» καλεί σε παρου­σί­α­ση-συζή­τη­ση της νέας μας εκδο­τι­κής δου­λειάς για την αγω­νι­ζό­με­νη Κού­βα σήμερα:

ΚOYBA — ΗΠΑ
«Η επα­νά­στα­ση δεν εξαγοράζεται»

Με τα λόγια των: Ραούλ Κάστρο, Φιντέλ Κάστρο, Χεράρ­δο Ερνά­ντες και Κένια Σεράνο

Παρα­σκευή 26 Ιου­νί­ου, 7 μμ, στο αίθριο της Πρε­σβεί­ας της Κού­βας
Σοφο­κλέ­ους 5, Φιλο­θέη  ΧΑΡΤΗΣ

Θα μας τιμή­σει  με την παρου­σία του ο Πρέ­σβης της Κού­βας, Οσβάλ­ντο Κομπά­τσο Μαρ­τί­νες.

Σε μια ιστο­ρι­κή νίκη για τον λαό της Κού­βας, στις 17 Δεκέμ­βρη 2014 απε­λευ­θε­ρώ­θη­καν οι 3 από του Πέντε Κου­βα­νούς επα­να­στά­τες που κρα­τού­νταν στις φυλα­κές των ΗΠΑ. Επί­σης η Ουά­σιγ­κτον εξήγ­γει­λε την πρό­θε­σή της να συνά­ψει διπλω­μα­τι­κές σχέ­σεις με την Κού­βα. Ωστό­σο, όπως τόνι­σε ο Κου­βα­νός Πρό­ε­δρος Ραούλ Κάστρο στις 28 Γενά­ρη, «Οι εκπρό­σω­ποι της κυβέρ­νη­σης των ΗΠΑ είναι ξεκά­θα­ροι όταν διευ­κρι­νί­ζουν ότι αλλά­ζουν τις μεθό­δους τους, αλλά όχι τους στό­χους της πολι­τι­κής τους. Και επι­μέ­νουν να συνε­χί­ζουν να επεμ­βαί­νουν στις εσω­τε­ρι­κές μας υπο­θέ­σεις, κάτι που δεν πρό­κει­ται να δεχτούμε.»

Μέσα από τα κεί­με­να του νέου βιβλί­ου μιλούν τρεις γενιές αγω­νι­στών της κομ­μου­νι­στι­κής πρω­το­πο­ρί­ας: η γενιά της επα­νά­στα­σης, η γενιά των διε­θνι­στι­κών αντια­ποι­κια­κών αγώ­νων στην Αφρι­κή και η νεό­τε­ρη γενιά. Στις ομι­λί­ες και συνε­ντεύ­ξεις αυτές του 2015 δια­φαί­νε­ται καθα­ρά η στα­θε­ρή δέσμευ­ση στα ιδε­ώ­δη της ταξι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης, του διε­θνι­σμού και του σοσια­λι­σμού: των πυλώ­νων της επα­να­στα­τι­κής πορεί­ας της Κού­βας από τη νίκη του επα­να­στα­τι­κού αγώ­να το 1959 μέχρι σήμερα.

Χάρη στην απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα του λαού της, η σοσια­λι­στι­κή Κού­βα έχει κατα­φέ­ρει να επι­βιώ­νει μέσα στη σημε­ρι­νή παγκό­σμια οικο­νο­μι­κή ύφε­ση, και μάλι­στα σε συν­θή­κες εμπο­ρι­κού απο­κλει­σμού. Έχει κατα­φέ­ρει να δια­τη­ρή­σει το υψη­λού επι­πέ­δου σύστη­μα υγεί­ας και παι­δεί­ας της. Εξα­κο­λου­θεί να προ­σφέ­ρει διε­θνι­στι­κή αλλη­λεγ­γύη ανά τον κόσμο, όπως στη δοκι­μα­ζό­με­νη από τον ιό έμπο­λα Αφρική.

Στις ομι­λί­ες τους οι Κου­βα­νοί τονί­ζουν την ανά­γκη άρσης του οικο­νο­μι­κού απο­κλει­σμού της Κού­βας από τις ΗΠΑ – ο οποί­ος επι­βλή­θη­κε το 1961 με στό­χο να πιέ­σει τον κου­βα­νι­κό λαό να παραι­τη­θεί από την εθνι­κή του κυριαρ­χία και τη σοσια­λι­στι­κή του πορεία και παρα­μέ­νει σε ισχύ.

Το βιβλίο δια­νέ­με­ται από τις εκδό­σεις Διε­θνές Βήμα.

cuba-book

«Δεν θα αφή­σου­με κανέ­ναν να μας εξα­πα­τή­σει, ούτε να μας ξανα­κά­νει αποι­κία. […] Η Κού­βα θα συνε­χί­σει να υπε­ρα­σπί­ζε­ται τις ιδέ­ες για τις οποί­ες ο λαός μας έχει κάνει τις πιο μεγά­λες θυσί­ες
Ραούλ Κάστρο, 11 Απρί­λη 2015

«Δεν εμπι­στεύ­ο­μαι την πολι­τι­κή των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών. Αυτό, όμως, δεν σημαί­νει, ούτε κατά διά­νοια, ότι απορ­ρί­πτω μια ειρη­νι­κή επί­λυ­ση των διε­νέ­ξε­ων που επι­φέ­ρουν τον κίν­δυ­νο πολέ­μου
Φιντέλ Κάστρο, 26 Γενά­ρη 2015

«Ύστε­ρα από περισ­σό­τε­ρο από μισό αιώ­να, αφού ξόδε­ψαν δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια προ­σπα­θώ­ντας να απο­μο­νώ­σουν την Κού­βα και την επα­νά­στα­σή της από τον κόσμο […] ποιος απο­μο­νώ­θη­κε; Η Κού­βα; Όχι, η αυτο­κρα­το­ρία απο­μο­νώ­θη­κε
Χεράρ­δο Ερνά­ντες, 2 Μάη 2015

«Ο αγώ­νας κατά του απο­κλει­σμού απο­τε­λεί την κεντρι­κή εκστρα­τεία που πάντο­τε ανα­πτύσ­σα­με, όμως σήμε­ρα είναι πιο σημα­ντι­κή από ποτέ
Κένια Σερά­νο, 18 Μάη 2015

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο