Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Λάθος» το δώρο Χριστουγέννων προς τους εργαζόμενους, σύμφωνα με τον Κ. Μητσοτάκη!

Την άπο­ψη ότι το επί­δο­μα (δώρο) Χρι­στου­γέν­νων απο­τε­λεί «λάθος» που δεν θα πρέ­πει να παρέ­χε­ται στους εργα­ζό­με­νους εξέ­φρα­σε ο πρό­ε­δρος της ΝΔ Κυριά­κος Μητσο­τά­κης κατά τη διάρ­κεια ομι­λί­ας του στην Κύπρο.

Στην προ­σπά­θεια του να απο­δεί­ξει στο κεφά­λαιο ότι είναι καλύ­τε­ρος εφαρ­μο­στής της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής από τον κ. Τσί­πρα, ο πρό­ε­δρος της ΝΔ χαρα­κτή­ρι­σε «λάθος του παρελ­θό­ντος» το δικαί­ω­μα τον εργα­ζο­μέ­νων στο χρι­στου­γεν­νιά­τι­κο επίδομα!

«Δεν θέλω μια κοι­νω­νία η οποία στη­ρί­ζε­ται στα δώρα των Χρι­στου­γέν­νων. Οι νέοι Έλλη­νες δε θα έπρε­πε να περι­μέ­νουν το δώρο των Χρι­στου­γέν­νων στο τέλος της χρο­νιάς», σημεί­ω­σε ο κ. Μητσο­τά­κης. Πρό­σθε­σε δε πως «αντί για παρο­χές, θέλω να εστιά­σου­με στη δημιουρ­γία ευκαιριών».

Ασφα­λώς, ο πρό­ε­δρος της ΝΔ ουδέ­πο­τε χαρα­κτή­ρι­σε «λάθος» τις εκα­το­ντά­δες φορο­ε­λα­φρύν­σεις των εφο­πλι­στών και των μεγα­λο­βιο­μη­χά­νων, τις ρυθ­μί­σεις για τις εργο­δο­τι­κές εισφο­ρές και όλο το νομι­κό οπλο­στά­σιο που προ­στα­τεύ­ει το κεφά­λαιο και οδη­γεί στη μιζέ­ρια τους εργαζόμενους.

Οι δηλώ­σεις του Κυριά­κου Μητσο­τά­κη έρχο­νται να επι­βε­βαιώ­σουν ότι ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ συνα­γω­νί­ζο­νται στο ποιος είναι ικα­νό­τε­ρος εφαρ­μο­στής των αντι­λαϊ­κών-αντερ­γα­τι­κών πολι­τι­κών κατευ­θύν­σε­ων του μεγά­λου κεφα­λαί­ου και της ΕΕ.

Το δώρο Χρι­στου­γέν­νων — που πολ­λοί εργο­δό­τες απο­φεύ­γουν να κατα­βά­λουν ή το καθυ­στε­ρούν- απο­τε­λεί κατά­κτη­ση και ανα­φαί­ρε­το δικαί­ω­μα των εργα­ζο­μέ­νων. Το εργα­τι­κό-λαϊ­κό κίνη­μα θα υπε­ρα­σπι­στεί τις κατα­κτή­σεις του απέ­να­ντι σε κάθε κυβέρ­νη­ση-υπη­ρέ­τη του κεφα­λαί­ου, είτε αυτή είναι του ΣΥΡΙΖΑ, είτε της Νέας Δημοκρατίας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο