«Λάθος» το δώρο Χριστουγέννων προς τους εργαζόμενους, σύμφωνα με τον Κ. Μητσοτάκη!

Την άπο­ψη ότι το επί­δο­μα (δώρο) Χρι­στου­γέν­νων απο­τε­λεί «λάθος» που δεν θα πρέ­πει να παρέ­χε­ται στους εργα­ζό­με­νους εξέ­φρα­σε ο πρό­ε­δρος της ΝΔ Κυριά­κος Μητσο­τά­κης κατά τη διάρ­κεια ομι­λί­ας του στην Κύπρο. Στην προ­σπά­θεια του να απο­δεί­ξει στο κεφά­λαιο ότι είναι καλύ­τε­ρος εφαρ­μο­στής της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής από τον κ. Τσί­πρα, ο πρό­ε­δρος της ΝΔ χαρα­κτή­ρι­σε «λάθος του … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το «Λάθος» το δώρο Χρι­στου­γέν­νων προς τους εργα­ζό­με­νους, σύμ­φω­να με τον Κ. Μητσο­τά­κη!.