Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λάρισα: Ζητάνε από πλημμυροπαθή 70 ευρώ για να του συνδέσουν το νερό!

Στην συγκέ­ντρω­ση της Λάρι­σας, έγι­νε από τον κεντρι­κό ομι­λη­τή Φώτη Παπα­νι­κο­λά­ου μια σοβα­ρή καταγ­γε­λία που ανα­δει­κνύ­ει τον κυνι­σμό του κρα­τι­κού μηχανισμού.

Συγκε­κρι­μέ­να, καταγ­γέλ­θη­κε ότι η Δημο­τι­κή Επι­χεί­ρη­ση Υδρευ­σης και Άρδευ­σης Λάρι­σας (ΔΕΥΑΛ), ζήτη­σε 70 ευρώ σαν εγγύ­η­ση, προ­κει­μέ­νου να γίνει η σύν­δε­ση του νερού στο νέο σπί­τι που βρή­κε πλημ­μυ­ρο­πα­θής, αφού ανα­γκά­στη­κε να εγκα­τα­λεί­ψει το παλιό που πλημμύρισε.

Εδώ και τώρα να στα­μα­τή­σει αυτό το αίσχος!  Να παρ­θούν όλα τα μέτρα που διεκ­δι­κούν οι πλη­γέ­ντες για τη στή­ρι­ξη και απο­κα­τά­στα­ση τους.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο