Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λάρισα και Αγρίνιο θα «ψηθούν» το τριήμερο

Ένα ιδιαί­τε­ρα ζεστό τρι­ή­με­ρο, από την Παρα­σκευή 9 Αυγού­στου έως την Κυρια­κή 11 Αυγού­στου, θα υπάρ­ξει σχε­δόν στο σύνο­λο της χώρας. Το Σάβ­βα­το ‑την πιο ζεστή ημέ­ρα από τις τρεις- η θερ­μο­κρα­σία θα φθά­σει και κατά τόπους θα ξεπε­ρά­σει τους 40 βαθ­μούς Κελ­σί­ου στα κεντρι­κά, στα βόρεια και στα δυτι­κά ηπειρωτικά.

Με βάση την εκτί­μη­ση της μέγι­στης θερ­μο­κρα­σί­ας της μετε­ω­ρο­λο­γι­κής υπη­ρε­σί­ας meteo του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών, οι πιο «καυ­τές» πόλεις θα είναι το Αγρί­νιο (το θερ­μό­με­τρο θα φθά­σει τους 39 την Παρα­σκευή, θα ανέ­βει στους 41 βαθ­μούς το Σάβ­βα­το και θα πέσει ελα­φρά στους 40 την Κυρια­κή), καθώς και η Λάρι­σα (39 την Παρα­σκευή, έως 40 το Σάβ­βα­το και 37 βαθ­μοί την Κυριακή).

Η Αθή­να δεν θα έχει πολύ υψη­λή θερ­μο­κρα­σία (έως 36 την Παρα­σκευή και το Σάβ­βα­το και 34 την Κυρια­κή), ενώ στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, αν και πιο βόρεια, το θερ­μό­με­τρο θα ανέ­βει περισ­σό­τε­ρο (έως 38 το Σάβ­βα­το και 34 την Κυρια­κή). Πιο νότια, η Ρόδος θα έχει έως 37 βαθ­μούς το Σάβ­βα­το και 38 την Κυρια­κή, ενώ χαμη­λό­τε­ρες θα είναι οι ανα­με­νό­με­νες μέγι­στες θερ­μο­κρα­σί­ες στο Ηρά­κλειο Κρή­της (31 το Σάβ­βα­το και 32 την Κυριακή).

Πάντως, το μελ­τέ­μι που θα πνέ­ει από τα βόρεια θα μειώ­σει το αίσθη­μα δυσφο­ρί­ας που θα προ­κα­λεί­ται από τις υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες σε πολ­λές περιο­χές του Αιγαί­ου, καθώς και σε αρκε­τές περιο­χές της ανα­το­λι­κής Στε­ρε­άς (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της Αττι­κής) και της Πελοποννήσου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο