Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λάρισα: Πλακέτα στη μνήμη των θυμάτων του εγκλήματος θα στηθεί στα Τέμπη (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Εκα­το­ντά­δες μαθη­τές συμ­με­τέ­χουν αυτή την ώρα στην συναυ­λία που διορ­γα­νώ­νουν η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Μαθη­τών Λάρι­σας σε συνερ­γα­σία με το Παράρ­τη­μα Λάρι­σας του Πανελ­λή­νιου Μου­σι­κού Συλ­λό­γου, στέλ­νο­ντας το μήνυ­μα ότι το έγκλη­μα δεν θα συγκαλυφθεί.

Παράλ­λη­λα, στο χαι­ρε­τι­σμό του στη συναυ­λία, ο Βασί­λης Κολ­τσί­δας, εκ μέρους της Συντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής Μαθη­τών, ανα­κοί­νω­σε ότι θα στη­θεί στο τόπο του εγκλή­μα­τος, στα Τέμπη, πλα­κέ­τα στη μνή­μη των θυμάτων.

Ταυ­τό­χρο­να ανα­κοι­νώ­θη­κε ότι στη αυρια­νή παρέ­λα­ση οι μαθη­τές θα φορά­νε αυτο­κόλ­λη­το στα που­κά­μι­σα ή τις μπλού­ζες τους που θα ανα­γρά­φει «Στον δρό­μο του αγώ­να κερ­δί­ζει η ζωή, 28-02-2023 ήταν έγκλη­μα».

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο